English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Начало на внасянето на кандидатури за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса

 
Начало на внасянето на кандидатури за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса

ЕИСК ще отличи до 29 инициативи за солидарност, предприети в ЕС и в Обединеното кралство, за борба с COVID-19 и за смекчаването на разрушителни последици от него

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК)учредява „Награда за гражданска солидарност“ — изключително отличие с конкретна тема „Гражданското общество срещу COVID-19“, която тази година ще замени емблематичната му годишна награда за гражданското общество.

Наградата за гражданска солидарност ще отличава творческите и ефективни инициативи наотделни лица, организации на гражданското общество и частни дружества, които имат изключителен принос за справяне с извънредната ситуация, свързана с COVID-19, тежките и многобройни последици, засилвайки по този начин европейската солидарност и допринасяйки за създаването на европейска идентичност, основана на общите ценности на ЕС.

Чрез наградата ЕИСК цели да повиши видимостта на тези инициативи, като увеличи осведомеността за тяхното въздействие и по този начин отдаде почит на всички хора, които са воювали срещу коронавируса, проявявайки смелост, ангажираност, солидарност и невероятно чувство за отговорност.

За да могат да кандидатстват, участниците трябва или да пребивават в ЕС или да бъдат установени в него. Пребиваващите в Обединеното кралство, както и установените в него предприятия и организации на гражданското общество също имат право да кандидатстват. Въпреки факта, че по-голямата част от британското население гласува за излизането на Обединеното кралство от ЕС и че понастоящем страната напуска ЕС, ЕИСК желае да покаже, че не възнамерява да наруши връзките с гражданското общество в тази бивша държава членка и че, напротив, желае да поддържа тесни връзки с него.

ЕИСК ще присъди до 29 награди, всяка в размер на 10 000 EUR, на инициативи, проведени на територията на ЕС или на Обединеното кралство. 27 награди са предназначени за проекти, изпълнявани в държавите членки, една – за кандидатура от Обединеното кралство и една за проект с трансгранична или европейска насоченост.

Всички кандидатури, включително тези, представени от предприятия със стопанска цел, трябва да бъдат строго с нестопанска цел и не трябва да бъдат финансирани с повече от 50 % публични средства.

Инициативите трябва да са пряко свързани с COVID-19, специално да са насочени към борбата с вируса или към справянето с последиците от него. Необходимо е те да са осъществени или да са в процес на осъществяване. Допустими са и проекти, създадени преди избухването на пандемията и впоследствие адаптирани, за да отговорят бързо на новите предизвикателства.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 12 ч. (брюкселско време) на 30 септември 2020 г.Церемонията по награждаването на победителите ще се състои по време на пленарната сесия на ЕИСК през януари 2021 г. в Брюксел.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ


ЕИСК — органът на ЕС, който дава глас на НПО, профсъюзи и работодателски организации на равнището на ЕС — многократно е подчертавал, че европейската солидарност и съгласуваните действия на европейско равнище са ключът към справянето с COVID-19, пандемия с безпрецедентен обхват, както и за преодоляването на икономическата и социалната криза в невиждан от Втората световна война насам мащаб, която очаква Европа.

В същото време ЕИСК изтъква безценната работа, извършена от европейското гражданско общество и много хора по време на кризата. Чрез различни действия мнозина показаха безпрецедентна солидарност с най-силно засегнатите от кризата. Други положиха огромни усилия, за да допълнят мерките, въведени от властите на държавите членки. Някои от тях взеха участие в предотвратяването и управлението на извънредни ситуации и бедствия, като доказаха решаващото си значение за борбата срещу пандемията и за смекчаването на последиците от нея.

Предложените за наградата инициативи могат да обхващат широк кръг от теми, като например:

  • действия, свързани със здравето, медицинско оборудване, медицински изделия, помощ и грижи;
  • временни инициативи, насочени към смекчаване на непосредствените последици от кризата на коронавируса и към посрещане на неотложните нужди на целевите групи;
  • специфични мерки в помощ на най-нуждаещите се лица, лицата в неравностойно положение или уязвимите групи (включително бежанци), защитата им от самото заболяване и облекчаването на въздействието на кризата;
  • инициативи, свързани с положението на конкретни целеви групи в момента на ограниченията на свободата на движение;
  • инициативи, насочени към справяне с икономическите и свързаните със заетостта последици от здравната криза;
  •  инициативи за подкрепа на възстановяването на европейската икономика или на конкретни сектори след пандемията;
  • инициативи, насочени към увеличаване на капацитета за реагиране в случай на бъдеща сравнима криза.

Този списък не е изчерпателен.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК – www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize


През 2020 г. наградата за гражданска солидарност се присъжда вместо традиционната Награда на ЕИСК за гражданското общество, която всяка година се връчва на организации на гражданското общество и/или на отделни лица, чиито инициативи и проекти са допринесли значително за утвърждаването на общите ценности, които укрепват европейското сближаване и интеграция. За разлика от Наградата за гражданска солидарност, тя не възнаграждава проекти на частни дружества.

През 2019 г. Наградата на ЕИСК за гражданското общество беше връчена за единадесети път и беше посветена на овластяването на жените и на борбата за равенство между половете.

Любезно Ви приканваме да окуражите организации на гражданското общество, индивидуални лица и частни предприятия от Вашата страна да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, което ще допринесе за това, стойностни проекти да получат признание.

 


Европейският икономически и социален комитет е консултативен институционален орган, създаден през 1957 г. с Римския договор. Комитетът има 326 членове от цяла Европа, които се назначават от Съвета на Европейския съюз. Той представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Консултативната функция на Европейския икономически и социален комитет позволява на неговите членове, а следователно и на организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения в Европейския съюз.Източник: Бюро за връзка на Европейския парламент в България , 23 юли 2020 г.

Сходни публикации

Отворено писмо до ЕК и Гугъл: За борба с немодерираните политически реклами

Отворено писмо до ЕК и Гугъл: За борба с немодерираните политически реклами

Отворено писмо с апел за по-ефективни действия за борба с немодерираните политически реклами изпратиха организации от шест

Нов доклад сравнява гражданското участие и НПО в България и Норвегия

Нов доклад сравнява гражданското участие и НПО в България и Норвегия

Институт „Отворено Общество – София“ в сътрудничество с Frivillighet Norge публикува обширен сравнителен доклад за гражданската

Изправени пред войната – Eвропейски диалози: „От Балканите до Черно море: европейски наследства, идентичности и траектории“ –

Изправени пред войната – Eвропейски диалози: „От Балканите до Черно море: европейски наследства, идентичности и траектории“ – 12 - 15 юни 2024 г. в София и Пловдив

                                                                     По покана на Френският институт и негови партньори от 12