English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година със срок на кандидатстване - 27.01.2021 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

 

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2021 година

по

Национална програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, с теми във всяко от направленията:


Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“


Тема „Превенция на различни форми на зависимости“

(наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)

 

Тема „Превенция на агресията сред младите хора“

(насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.)

 

Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“


 I. В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.


Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване по Програмата за 2021 година и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).


II. Размер на финансиране за конкретен проект

           

1. Всяко от проектните предложения по Направление 1 на Програмата, независимото от темата, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 675 000 (шестстотин седемдесет и пет  хиляди) лева. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по Направление 1 – до 2 700 000 (два милиона и седемстотин хиляди) лева.

 

2. Всяко от проектните предложения по Направление 2 на Програмата, независимото от темата, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 120 000 (сто и двадесет  хиляди) лева.  Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по Направление 2 – до 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева.

 

3. Всяко от проектните предложения по Направление 3 на Програмата, независимото от темата, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 50 000 (петдесет хиляди) лева. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по Направление 3 – до 1 505 000 (един милион петстотин и пет хиляди) лева.

 

III. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

 

Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното направление по Програмата.

 

IV. Проектните предложения се подават в срок до 27.01.2021 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

 

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в министерството не по-късно от 28.01.2021 година, като датата на която са изпратени следва да е в срока на кандидатстване. В тази връзка, за преценка на това дали съответно проектно предложение, изпратено по куриер/поща е подадено в срок, ще е водеща датата на получаване в Министерството на младежта и спорта, а не датата, на която е изпратено.

 

V. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата може да бъде получена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bgили чрез електронна поща npimd@mpes.government.bg.


Пълната информация за поканата и програмата можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.Източник: Министерство на младежта и спорта , 15 януари 2021 г.

Сходни публикации

Безплатно международно обучение по дигитална младежка работа в Банско

Безплатно международно обучение по дигитална младежка работа в Банско

Дигитална младежка работа Ако си младежки работник, учител, координатор на доброволци или си ангажиран по друг начин с работа с

Пресконференция по проект „Последвай доброто!“ на сдружение „Когниция“

Пресконференция по проект „Последвай доброто!“ на сдружение „Когниция“

На 11.08.2022 г. от 11:00 часа в сградата на Висше Училище по мениджмънт (ВУМ) гр.Варна на ул. „Оборище“ №13А - конферентна

Летен лагер Враца 2022

Летен лагер Враца 2022

Спортни срещи, дискусии, нови приятели Проектът се организира с помощта на столична община  И тази година 21-ви до 24-ти юли се