English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Форум „Визуална комуникация и идентичност" за НПО се проведе в Разлог

 
Форум „Визуална комуникация и идентичност” за НПО се проведе в Разлог
Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС), град Разлог проведе на 3 и 4 август двудневен форум на неправителствените организации в България в рамките на проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК), финансиран от Фонд активни граждани с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Форумът беше и финалното събитие на проекта.

Целта на форума беше да събере на едно място активни граждански органзиации от цяла България, които да обменят идеи по между си и да повишат познанията си как да изградят своята визуална идентичност и как успешно да представят своите инициативи, така че да достигат до по-широк кръг от хора. На форума присъстваха интересни и разнообразни лектори – медийни експерти, журналисти, графични дизайнери и инфлуенсъри.
Проект ВИК се изпълняваше на територията на цялата страна за период от 21 месеца и предложи инструменти и похвати за повишаване на дигиталните умения на хората, работещи в активните граждански организации в България.

По време на изпълнението на проекта беше проведена информационна кампания в различни градове в страната, беше проведено проучване сред гражданските организации в България, на базата на което експерт социолог изготви анализ на нуждите в сферата на визуалната комуникация и идентичност на работещите в НПО сектора. Бяха проведени и серия от обучения с гост лектори, които повишиха знанията и уменията на присъстващите да използват съвремени похвати за визуализация и споделяне на информация. Проведоха се и три еднодневни пътуващи семинара в градовете Стара Загора, Трявна и Пловдив, на които се обобщи и се представи натрупания опит в рамките на проекта.

Специално за нуждите на проекта беше създадена и онлайн платформа, на която можете да намерите подробна информация за дейностите по проекта, материали от обученията и срещите, анализа на нуждите на неправителствените организации и секция за видео уроци за основните теми по проекта и полезни насоки, улесняващи работата на гражданския сектор. За повече информация посетете страницата на проекта https://vic.ngo/.

Този документ е създаден по проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК) с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документът се носи от сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Автор: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“

Източник: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ , 05 август 2021 г.

Сходни публикации

Анти-НПО реториката и начините за противодействие – доклад от проучване

Анти-НПО реториката и начините за противодействие – доклад от проучване

Информационният портал за НПО в България представя доклад от проучване на нагласите на българските неправителствени организации

25 години ПДИ, 25 години застъпничество за свободен достъп до информация!

25 години застъпничество за свободен достъп до информацияНа 23 октомври 2021 се навършват 25 години от създаването на Фондация

Кристина де Бройн: България може да стане лидер в справянето с детската бедност и социалното изключване

Кристина де Бройн: България може да стане лидер в справянето с детската бедност и социалното изключване

Над 140 млн. евро от Европейския Социален Фонд+ ще бъдат на разположение на България за изпълнение на Европейската гаранция на