English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Удовлетвореност на потребителите на Информационния портал за НПО в България, 2021 г.

 

В периода 22.06 – 04.08.2021 г. екипът на НПО Портала проведе проучване за удовлетвореността на потребителите на Портала от неговото съдържание и функционалности. Анкетата съдържаше 19 въпроса, от които 7 отворени с фокус препоръки за подобряване на работата със сайта и надграждане на съдържанието. Отговориха 131 човека, от които:

 • 83 работят в неправителствена организация
 • 35 са ангажирани с дейност на НПО
 • 13 не са свързани по никакъв начин с НПО
Близо 70% от анкетираните посещават регулярно Портала поне веднъж седмично, като 34% се обръщат за информация към него няколко пъти в седмицата. Всеки втори отговорил посещава Портала от над 5 години, а всеки трети – от повече от една година. 10 % е аудитория, която е привлечена през последната година.

Преди 5 години регулярните посетители са били 34 %, а преди 2 – 68 %. Тенденцията за увеличаване на честотата на посещения се запазва.

Честота на посещаемост на ПорталаНовините и възможностите за финансиране привличат най-много читатели, като съответно 70% и 57% от анкетираните се интересуват от тях. Следват ги рубриките “Разкази за НПО” и “Работа и доброволчество” с по 27%.

В сравнение с предишни изследвания прави впечатление повишаването на интереса към обявите за финансиране (от 45 % през 2016 и 2019 до 57 % през 2021 г.),  към новините (от 65 % през 2016 и 2019 до 70 % през 2021 г.) и засиленият интерес към Разкази за НПО. Последното е заради насищането на Портала през последните 18 месеца с авторско съдържание, подготвено от екип от 6 регионални кореспонденти.

Най-често преглеждани рубрики


93% от анкетираните  смятат, че качеството на съдържанието на Портала е задоволително,
като дават оценки от 4 и 5 по скала от 1 до 5, където 5 е най-високата оценка.

В отворен въпрос относно надграждането на съдържанието, 30% от анкетираните са дали препоръки, сред които се открояват четири конкретни такива: за засилване на визуалното съдържание, за актуализация на базата данни с НПО, за споделяне на материали за съвременни устойчиви практики и за повече публикации, свързани с доброволчеството.

Същият е процентът на тези, които са предложили създаването на нови рубрики. Сред предложенията са:
 • "Гражданство и изкуство”
 • “Фотогалерийна рубрика”
 • “Партньорства между НПО”
 • “Интервюта и видеа с активисти”

Ползване на базата от данни за НПО

Близо 80% от анкетираните търсят информация в базата данни на Портала поне веднъж годишно, а почти половината анкетирани правят това до 5 пъти годишно.

Бюлетин

Над 80% от анкетираните са абонирани за седмичния бюлетин, като 10 % от тях са дали съвети за надграждането му. Предложенията са свързани с добавяне на визуално съдържание, сегментация на аудиториите и разделяне на съдържанието спрямо различните аудитории.

Ползи и препоръки

Един от най-важните въпроси на анкетата бе насочен към споделяне на примери за приноса на Портала и съвети за инициативи за бъдещо сътрудничество. Въпросът бе изцяло отворен за свободен отговор. Близо 40% от участниците в анкетата са попълнили този въпрос, като 60% от тях са споделили примери, а 50% са дали препоръки. Порталът е допринесъл в следните насоки:
 • откриване на финансиращи програми и кандидатстване по тях
 • популяризиране на проекти
 • намиране на доброволци
 • намиране на партньори
Препоръките са основно насочени към:
 • отразяване на събития
 • провеждане на интервюта с предстaвители на НПО организации
 • сътрудничество при провеждане на обучения и семинари.
НПО Порталът с една дума

На отворения въпрос Как бихте описали с една дума или фраза НПО Портала са отговорили 80% от анкетираните. Преобладаващи думи са: „полезен и практичен” (35%), „информативен” (25%), „необходим” (15%). Останалите отговори са единични, сред които: „Домът на НПО в България”, „Не Портал, а Вселена”, „Мисия”.Източник: НПО Портал

Сходни публикации

НСИ и УНИЦЕФ България представиха нови данни за ситуацията на децата в България

НСИ и УНИЦЕФ България представиха нови данни за ситуацията на децата в България

За първи път по повод Деня на детето – 1 юни, Националният статистически институт (НСИ) представи специализирана публикация,

Съветът за развитието на гражданското общество започна разработването на нова Стратегия за развитие на гражданските организации

Съветът за развитието на гражданското общество започна разработването на нова Стратегия за развитие на гражданските организации

На заседанието от 29 май, под председателството на вицепремиера Атанас Пеканов, Съветът за развитие на гражданското общество

Покана за участие на НПО в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и

Покана за участие на НПО в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

49-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕКОМИСИЯ ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВОПОКАНА За участие на