English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Основни изводи от взаимодействието на кореспондентите на НПО Портала с граждански организации

 

В началото на октомври кореспондентите на НПО Портала и техният редактор участваха във фокус група за споделяне на наблюденията им от взаимодействието с гражданските организации, с които работиха през последните 17 месеца. Въпросите бяха свързани с процеса на работата, с интереса от страна на гражданските организации, капацитета им за публично представяне, слабости и силни страни, съвети за бъдеща работа, най-подходящи подходи за публично представяне и др. Фокус групата беше предшествана от анкета сред кореспондентите.

Кореспондентският екип бе сформиран и работи благодарение на подкрепата на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП, в рамките на проект „За гражданите и техните организации“. За 17 месеца те се срещнаха със 102 граждански организации, написаха 102 разказа за дейността на тези организации още 102 новинарски текста. Преди седмици НПО Порталът издаде част от разказите в книга – „Хроники на доброто“.

Резултати от анкетата

Потърсихме личните впечатления и мнения на кореспондентите, свързани с процеса на работа с организациите, чиято дейност отразяваха. Мненията се групират около това, че някои организации са на много професионално ниво и знаят как да се наложат, но при други това е дефицит. Друг извод е, че НПО имат нужда от подкрепа за отразяване на дейността, за утвърждаване на техния положителен публичен образ. Кореспондентите посочват също, че са впечатлени от тяхната отдаденост и приноса им за обществото. Почти всички кореспонденти смятат, че организациите, за които са писали, са имали силен интерес да бъдат представени професионално.

Относно двустранния процес по подготовка на разказите и новините кореспондентите посочват, че почти всички организации са ангажирани, искрени и имат интерес да бъдат представени по-добре и повече в медиите, но не всички могат да преценят кое от работата им би предизвикало по-голям обществен отзвук. Споменава се и нуждата от работа с професионални журналисти, „за да се научат да избягват типичните клишета и чиновнически терминологии, на които все още държат“. Много от организациите са споделили, че НПО Порталът е полезен медиен партньор и платформа за споделяне на техните действия.

Помолихме кореспондентите да споделят в каква степен според тях организациите, с които са работили, са бил вече подготвени сами да популяризират себе си и резултатите от работата си. С възможност за избор на оценка от 1 до 5, като 1 е неподготвени, а 5 много подготвени. Средната оценка е 3.5.

Коментарите в свободен текст по отношение на готовността на организациите сами да популяризират себе си и резултатите от работата си могат да се обобщят така:
•    Липсват им основни ресурси: време, средства, които да инвестират в собственото популяризиране.  
•    Част от сайтовете на организациите не се поддържат активно.
•    Някои са отлично подготвени, други просто нямат умения или време, сили и енергия за това.

Конкретните коментари по отношение на ефекта от работата с НПО за повишаването на техния капацитет за публично представяне сочат:
•    Осъзнаване на необходимостта от по-продължителна работа с журналисти.
•    Разбиране за важността на публичното представяне и ясното формулиране на послания.
•    Повишаване на самочувствието, подпомагане на организацията, утвърждаване на умения за общуване и създаване на медийно съдържание.

Важен въпрос за нас бе да изследваме, от гледна точка на кореспондентите, кое най-много пречи на гражданските организации да бъдат по-видими за обществото. Основните им впечатления са, че това се предопределя от:
•    Нагласите и предразсъдъците на хората към НПО сектора;
•    Недостатъчно отразяване в медиите;
•    Недостиг на хора  в екипите и съвместяване на много длъжности в тях;
•    Липса на специфични комуникационни умения
•    Недостатъчно средства за наемане на професионални комуникатори.  

Освен традиционните начини за представяне на НПО, напр. пресконференции, годишни отчети, публикации в медии и поддържане на собствени уебстраници, кореспондентите посочиха и други идеи за привличане на по-голямо обществено доверие и повече съмишленици, като:
•    Повече срещи на живо с представители на хора от различни целеви групи, напр. дни на отворените врати.
•    Включване в събития на местната общност.
•    Повече обединяване и споделяне на ресурси на организации, регионални партньорства.

В горните въпроси вече бе споменат финансовият ресурс като фактор за по-добро популяризиране на организациите. Затова потърсихме мнението на кореспондентите как според тях е най-подходящо да се популяризира дейността една НПО, която не разполага с бюджет и с човек, отговорен за връзките с медиите и/или публичното представяне чрез текстове на дейността на организацията? По-голямата част посочват са посочили, че най-добре е да бъдат обучени  хора от екипа, които да подготвят текстове с помощта на професионалист.

Фокус група

Първата част на фокус групата бе посветена на наблюденията на кореспондентите на НПО Портала относно публичното представяне на гражданските организации – дефицити, препоръки, нужна подкрепа.

Общи наблюдения на екипа от работата на НПО

Кореспондентският екип споделя виждането за удовлетвореност от страна на неправителствените организации, участвали в проекта. Отразяването на техните истории е породило  чувство на значимост и уважение към работата им. Беше споделена необходимостта от създаване на доброволчески банки на регионално ниво за привличане на професионалисти, които да им помагат в публичното представяне и комуникация.

Подготвеността на организациите да комуникират ефективно с обществото е много различна, като не зависи от мащаба на организацията.
Съществуват, например, големи организации, които въобще не осъзнават нуждата от публично представяне и комуникация с обществото. Не познават и начина, по който работят медиите, не го разбират. В същото време малки организации в села и малки градчета (напр. в Благоевградска област), полагат системни усилия да се учат да комуникират и го правят все по-успешно, като успяват да привличат и медиите за приятели.

Друг проблем по отношение на комуникациите, забелязан от кореспондентите, е, че гражданските организации не се опитват да разширят целевите си групи и да достигат до повече хора, а предпочитат да споделят сред колеги и своя тесен кръг. По-отворени и проактивни изглеждат организации, работещи в сферите екология и развитие на градска среда.

Голяма част от НПО срещат затруднения по отношение на законодателството и работата с институции. Нуждаят се от юридически съвети и помощ за прокарване на законодателни промени.

Най-големи нужди от външна подкрепа при публичното представяне


Мненията могат да бъдат обобщени така:
•    Професионално съдействие за медийна комуникация;
•    Професионално съдействие за комуникация с бизнеса;
•    Насърчаване на организациите да се възползват от обучителни ресурси;
•    Юридическо съдействие;
•    Обединяване за работа по общи проекти с обща публичност и видимост.

Най-подходящи форми на външна подкрепа за изграждане на капацитет за публично представяне


Според кореспондентите най-подходящите форми са
•    Обучения;
•    Наемане на специалисти чрез включване на възнаграждението в съответните проекти;
•    Мрежово коопериране, в което НПО с по-голям капацитет обезпечава публичността на общото начинание;
•    Контакти с професионални журналисти, които про-боно да оказват помощ при създаване и редакция на текстове;
•    Контакти с медии и представяне от професионални журналисти.

Във втората част на фокус групата участниците дискутираха върху бъдещата роля на НПО Портала в подкрепата на организациите за комуникации и публично представяне.

Кореспондентите ще продължат да отразяват работата на гражданските организации,
макар и с по-нисък интензитет, в проекта „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“,  одобрен за финансиране от Фонд Активни граждани България за 2022 – 2023. В предстоящите разкази ще се търси засилен фокус върху примери за партньорства и работа в мрежа, както и на затруднения за работата на НПО, произтичащи от неадекватна или несъвършена нормативна уредба.


Сходни публикации

Заповядайте на безплатно обучение от Impact Drive - „Дизайн на социална промяна”

Заповядайте на безплатно обучение от Impact Drive - „Дизайн на социална промяна"

Колеги, ето че е отново време да ви поканим на нашето безплатно обучение „Дизайн на социална промяна"! 30 и 31 май присъствено

Над 350 души развиха умения за бъдещето с безплатни геймифицирани курсове по проект Future Work 4s. Включи се и ти!

Над 350 души развиха умения за бъдещето с безплатни геймифицирани курсове по проект Future Work 4s. Включи се и ти!

Над 350 души се включиха, а 240 вече завършиха безплатните геймифицирани курсове по проект Future Work 4’s, които развиват 4 уме

6-месечно обучение по киберсигурност чрез интерактивни имейли

6-месечно обучение по киберсигурност чрез интерактивни имейли

Включете се в безплатно 6 месечно обучение по киберсигурност чрез контролирана имейл кампания със симулации на фишинг