English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект BIOCIRCULARCITIES ще проучи потенциала от неизползвани отпадъци на биологична основа за кръговата икономика

 
 

Стъпвайки върху потенциала от биологични отпадъци, който може да се използва като катализатор за преминаване към кръгова биоикономика, през месец октомври 2021 г. стартира нов проект, финансиран от ЕС за анализиране на икономически и екологично ефективни модели за управление на биологични отпадъци в опит да се създадат нови иновативни и всеобхватни решения по теми свързани с биоикономиката.

Въпреки че биоикономиката и кръговата икономика се припокриват до известна степен, все още има потенциал  да се изградят биоикономически стратегии, които да бъдат по-кръгови. Биоикономиката, която цели да стимулира устойчиво производство на природни ресурси от биомаса, а не от изкопаеми и минерални ресурси, има потенциал да насърчи преминаването към зелено и устойчиво общество. Все още обаче трябва да се прегледат няколко препятствия.  Един от ключовите елементи за стимулиране на стратегии за кръговата биоикономика са биоотпадаците. Съществува не само необходимост от засилване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни във веригата за биоотпадъци, но и от прилагане на по-добро управление на биологичните отпадъци на местно ниво и осигуряване на регулаторна  рамка, съобразена с предизвикателствата. Чрез идентифициране на биологични отпадъци с висок потенциал за ресурси, предотвратяването на загуби, подобряването на събираемостта и фокусирането върху качеството, може да доведат до създаване на местни стратегии за биоикономика, които да бъдат „по-кръгови“.

От началото на месец октомври стартира проект  „Проучване на потенциала за кръгова биоикономика в градовете: проактивни инструменти за политици и заинтересовани страни“ с кратко наименование BIOCIRCULARCITIES. Проектът се финансира от „Био-базирания индустриален консорциум“ – съвместна инициатива между ЕК и бизнеса, целяща внедряване на биоикономиката в ЕС.  BIOCIRCULARCITIES ще помогне да се разберат потенциалите и възможностите на неизползваните потоци от биологични отпадъци. В продължение на две години, проектът ще проучи възможности за разработване на икономически и екологично ефективни модели за управление на биоотпадъците, за да насърчи прехода към кръгова биоикономика. Осем партньора от шест държави ще работят заедно и ще извършват проучвания в три пилотни региона: Барселона (Испания), Неапол (Италия) и Пазарджик (България). Всеки пилотен регион ще се съсредоточи върху една конкретна верига от отпадъци и ще проучи възможности да я направи по-ефективна.

Г-жа Росариа Чифари от Фондация ЕНТ, Италия, водещ партньор в BIORCIRCULARCITIES заяви:

“Проект BIOCIRCULARCITIES ще засегне основни предизвикателства, установени от законодателството на ЕС за управление на биологични отпадъци и кръгова икономика. Очакваме дейностите на проекта да доведат до значителен принос в областта на иновативното събиране и третиране на отпадъци, както и до получаване на стойностни биопродукти.“

Партньорите от BIOCIRCULARCITIES ще идентифицират съществуващи добри практики за кръгово използване на биоресурси в цяла Европа и ще анализират казуси, в които биологичните отпадъци имат недостатъчно голям шанс за използване. Поуките, извлечени от тези практики и информацията за съществуващите регулации и политически инструменти в областта на биоикономиката, ще позволяват на партньорите да очертаят бариери и възможности, които от своя страна ще допринесат за създаването на насоки и политически препоръки за прилагане на „биокръгови градове“ в Европа.
 

Г-н Георги Симеонов, ръководител в сдружение „Регионална енергийна агенция – Пазарджик“ РЕАП, България, сподели:

„Продуктите от този проект ще бъдат от изключителен интерес за всички заинтересовани лица от Област Пазарджик, тъй като региона е известен със своя голям и неизползван потенциал от горска биомаса и силния си селско-стопански сектор, в който също има потенциал за употреба на биоотпадъци.“ 

Сътрудничеството на всички заинтересовани страни от веригата за биоотпадъци е от съществено значение за разработването на иновативни и ефективни решения за кръгово управление на биоотпадъци. Проект BIOCIRCULARCITIES ще следва подход, при който участват представители от всички етапи на веригата за биоотпадъци. Той ще ангажира 4-те сегмента на модела „Четворна спирала“ (промишленост, наука, гражданско общество и политика) при организирането на работни срещи на местно равнище, за да се изградят съвместни знания, необходими за идентифициране на различни перспективи за смекчаване на съществуващите правни и пазарни спънки и потенциали за развитие на кръгова биоикономика.

Партньорите се срещнаха виртуално в интернет за пръв път на 14 и 15 октомври за да обсъдят първите стъпки на проекта. Те включват проучване на текущото състояние на веригите за биоотпадъци в трите пилотни региона и изучаване на настоящата правна рамка за кръгова биоикономика в ЕС, както и на национално и регионално ниво.

За повече информация, консултирайте се с: www.bbi.europa.eu/projects/biocircularcities

Ако желаете да последвате този проект, абонирайте се за нашия бюлетин от тук.


Сходни публикации

Междурегионално събитие за обмяна на опит и добри практики в Естония в рамките на проекта Coop4RuralGov

Междурегионално събитие за обмяна на опит и добри практики в Естония в рамките на проекта Coop4RuralGov

В периода от 7-ми до 10-ти май в областите Тарту и Талин, Естония, беше организирано междурегионално събитие за обмяна на опит

ИПИ: На 13 май отбелязваме Деня на данъчна свобода през 2024 г.

Институт за пазарна икономикаНа 13 май отбелязваме Деня на данъчна свобода през 2024 г.Общо 134 дни работим за държавната хазна

ИКИ представя: „Кръгови разговори: Достатъчност"

Институт Кръгова Икономика (ИКИ) дава начало на поредица срещи под надслов „Кръгови разговори". Първата ни дискусия ще бъде