English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект BIOCIRCULARCITIES ще проучи потенциала от неизползвани отпадъци на биологична основа за кръговата икономика

 
 

Стъпвайки върху потенциала от биологични отпадъци, който може да се използва като катализатор за преминаване към кръгова биоикономика, през месец октомври 2021 г. стартира нов проект, финансиран от ЕС за анализиране на икономически и екологично ефективни модели за управление на биологични отпадъци в опит да се създадат нови иновативни и всеобхватни решения по теми свързани с биоикономиката.

Въпреки че биоикономиката и кръговата икономика се припокриват до известна степен, все още има потенциал  да се изградят биоикономически стратегии, които да бъдат по-кръгови. Биоикономиката, която цели да стимулира устойчиво производство на природни ресурси от биомаса, а не от изкопаеми и минерални ресурси, има потенциал да насърчи преминаването към зелено и устойчиво общество. Все още обаче трябва да се прегледат няколко препятствия.  Един от ключовите елементи за стимулиране на стратегии за кръговата биоикономика са биоотпадаците. Съществува не само необходимост от засилване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни във веригата за биоотпадъци, но и от прилагане на по-добро управление на биологичните отпадъци на местно ниво и осигуряване на регулаторна  рамка, съобразена с предизвикателствата. Чрез идентифициране на биологични отпадъци с висок потенциал за ресурси, предотвратяването на загуби, подобряването на събираемостта и фокусирането върху качеството, може да доведат до създаване на местни стратегии за биоикономика, които да бъдат „по-кръгови“.

От началото на месец октомври стартира проект  „Проучване на потенциала за кръгова биоикономика в градовете: проактивни инструменти за политици и заинтересовани страни“ с кратко наименование BIOCIRCULARCITIES. Проектът се финансира от „Био-базирания индустриален консорциум“ – съвместна инициатива между ЕК и бизнеса, целяща внедряване на биоикономиката в ЕС.  BIOCIRCULARCITIES ще помогне да се разберат потенциалите и възможностите на неизползваните потоци от биологични отпадъци. В продължение на две години, проектът ще проучи възможности за разработване на икономически и екологично ефективни модели за управление на биоотпадъците, за да насърчи прехода към кръгова биоикономика. Осем партньора от шест държави ще работят заедно и ще извършват проучвания в три пилотни региона: Барселона (Испания), Неапол (Италия) и Пазарджик (България). Всеки пилотен регион ще се съсредоточи върху една конкретна верига от отпадъци и ще проучи възможности да я направи по-ефективна.

Г-жа Росариа Чифари от Фондация ЕНТ, Италия, водещ партньор в BIORCIRCULARCITIES заяви:

“Проект BIOCIRCULARCITIES ще засегне основни предизвикателства, установени от законодателството на ЕС за управление на биологични отпадъци и кръгова икономика. Очакваме дейностите на проекта да доведат до значителен принос в областта на иновативното събиране и третиране на отпадъци, както и до получаване на стойностни биопродукти.“

Партньорите от BIOCIRCULARCITIES ще идентифицират съществуващи добри практики за кръгово използване на биоресурси в цяла Европа и ще анализират казуси, в които биологичните отпадъци имат недостатъчно голям шанс за използване. Поуките, извлечени от тези практики и информацията за съществуващите регулации и политически инструменти в областта на биоикономиката, ще позволяват на партньорите да очертаят бариери и възможности, които от своя страна ще допринесат за създаването на насоки и политически препоръки за прилагане на „биокръгови градове“ в Европа.
 

Г-н Георги Симеонов, ръководител в сдружение „Регионална енергийна агенция – Пазарджик“ РЕАП, България, сподели:

„Продуктите от този проект ще бъдат от изключителен интерес за всички заинтересовани лица от Област Пазарджик, тъй като региона е известен със своя голям и неизползван потенциал от горска биомаса и силния си селско-стопански сектор, в който също има потенциал за употреба на биоотпадъци.“ 

Сътрудничеството на всички заинтересовани страни от веригата за биоотпадъци е от съществено значение за разработването на иновативни и ефективни решения за кръгово управление на биоотпадъци. Проект BIOCIRCULARCITIES ще следва подход, при който участват представители от всички етапи на веригата за биоотпадъци. Той ще ангажира 4-те сегмента на модела „Четворна спирала“ (промишленост, наука, гражданско общество и политика) при организирането на работни срещи на местно равнище, за да се изградят съвместни знания, необходими за идентифициране на различни перспективи за смекчаване на съществуващите правни и пазарни спънки и потенциали за развитие на кръгова биоикономика.

Партньорите се срещнаха виртуално в интернет за пръв път на 14 и 15 октомври за да обсъдят първите стъпки на проекта. Те включват проучване на текущото състояние на веригите за биоотпадъци в трите пилотни региона и изучаване на настоящата правна рамка за кръгова биоикономика в ЕС, както и на национално и регионално ниво.

За повече информация, консултирайте се с: www.bbi.europa.eu/projects/biocircularcities

Ако желаете да последвате този проект, абонирайте се за нашия бюлетин от тук.


Сходни публикации

Social innovation: The role of civil society organization online conference

Social innovation: The role of civil society organization online conference

We’re kindly inviting you to join us at the online conference Recent health crisis, the limits of the market and the state to ad

Startup Pitch Battle - Състезание за стартъпите участващи в програма EWA България 2021

Startup Pitch Battle - Състезание за стартъпите участващи в програма EWA България 2021

На 04-и ноември РАПИВ проведе STARTUP Pitch Battle - състезание за стартъпите участващи в програма Empowering Women in Agrifood

SUNRISE BSB 521 - Проект за бизнес и предприемачество в областта на туризма в Черноморския регион

SUNRISE BSB 521 - Проект за бизнес и предприемачество в областта на туризма в Черноморския регион

Проект SUNRISE BSB 521 реализира поредица от дейности, които подобриха бизнес и предприемаческия  капацитет на туристическия