English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Анти-НПО реториката и начините за противодействие – доклад от проучване

 

Информационният портал за НПО в България представя доклад от проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие, проведено през септември 2021 г. чрез онлайн попълване на полустандартизиран въпросник. Изследването на темата е второ поред, като първото е проведено през 2018 г.

Анкетата не е представителна за българските НПО, но извадката е достатъчно голяма (277 попълнили анкетата), за да открои тенденции и теми, които трябва да бъдат взети предвид при бъдещи действия, свързани с противодействието на анти-НПО реториката.

Част от изводите:

  • Сред представителите на гражданския сектор има консенсус, че анти-НПО реториката е провокирана от политически и икономически интереси на определени среди, с чиито частни (и користни) интереси гражданските организации, отстоявайки обществения интерес, влизат в сблъсък.
  • Всеки втори (53% от анкетираните, 62 % през 2018 г.) си обяснява не толкова мотивацията, колкото относителната успешност на анти-НПО реториката с незапознатостта на широката публика с дейността на гражданския сектор.
  • Ако през 2018 г. 21% от представителите на анкетираните НПО заявяват, че организацията им е пряко засегната от анти-НПО реторика, то през 2021 г. те са 14% (с една трета по-малко). Други 72% декларират, че в една или друга степен (макар и не пряко) негативизмът срещу гражданския сектор, насаждан от рупорите на анти-НПО реториката, се е отразил негативно и върху техните организации.
  • И през 2021 г., както и през 2018 г., мнозинството представители на НПО (72%) са единни в убеждението, че гражданските организации трябва да противостоят общностно на анти-НПО реториката.
  • Спрямо 2018 г. има спад в увереността, че публичните кампании са подходяща форма (инструмент) за противодействие на анти-НПО реториката. За сметка на това е нараснала убедеността, че са нужни сериозни промени в поведението на НПО, привличане на партньори и съмишленици и, разбира се, форми на пряко противодействие.
Към ЦЕЛИЯ ДОКЛАД


Вие лично смятате ли, че анти-НПО реториката е насочена и срещу Вашата организация? (в %)Проучването и докладът от него са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg), по проект „За гражданите и техните организации“. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.Сходни публикации

Представители на пет политически сили са защитниците на децата в новия Парламент

Представители на пет политически сили са защитниците на децата в новия Парламент

32-ма народни представители от 5 политически сили в 47-ото Народно събрание подкрепиха инициативата „Парламентарна група за

Институт за пазарна икономика: изследване „Здравеопазването в областите - ресурси, резултати, ефекти"

Здравеопазването в областите:  ресурси, резултати, ефекти Изследването е част от проекта „Регионални профили: показатели за

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

29.11.2021 г. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания