English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доверие към неправителствените организации през есента на 2021 г.

 

Неправителствените организации остават сравнително малко познати в България.  Информация за тяхната дейност не достига до значителни групи от граждани и това ограничава доверието към тях. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено през октомври 2021 година, един от всеки шест анкетирани (16%) заявява, че има доверие на неправителствените организации, а недоверие към тях изразяват 46% от анкетираните. Сред всички 16 изследвани организации и институции по отношение на НПО се наблюдава най-висок дял на анкетираните (38%), които не са изразили мнение.

В отговора "Имам доверие" са обединени отговорите "Напълно се доверявам" и "По-скоро се доверявам", а в отговора "Нямам доверие" са обединени отговорите "По-скоро не се доверявам" и "Изобщо не се доверявам".

Основните причини, които анкетираните изтъкват за доверието си към неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите (40% от изразилите доверие в НПО), наличието на преки положителни впечатления от дейността им (36%), както и тяхната независимост от държавните институции (36%).

Основната причина, която гражданите изтъкват за недоверието си в неправителствените организации, е липсата на информация за дейността им (51% от изразилите недоверие в НПО). Следващите причини за недоверие са схващането, че НПО в България се финансират от чужбина (33% от изразилите недоверие), недоверието в експертите им (20%) и преките отрицателни впечатления от дейността им (20%).


Основната причини за това гражданите да не могат да преценят дали имат доверие на неправителствените организации е липсата на информация за дейността им (63% от посочилите, че не могат да преценят).


Може да се обобщи, че неправителствените организации остават сравнително непознати за големи групи от обществото, което е източник на недоверие към дейността им и/или за липса на мнение по въпроса.

Цитираните данни са от национално представително изследвани на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през октомври 2021 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст, образование и са осъществени 1000 интервюта. Максималната стохастична грешка е ±3,1%. Изследването е осъществено от Алфа рисърч и финансирано от Институт Отворено общество – София.

Повече информация и сравнителни данни с 2018 година може да намерите в анализа Доверие към НПО 2018-2021 г


Сходни публикации

България изготви доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето

България изготви доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето

Eurochild публикува 6 доклада по държави, които включват препоръки за разработването и прилагането на националните планове за

„Разбираме ли демокрацията?” ще научим на първия КЛЮЧ Unplugged за 2022

„Разбираме ли демокрацията?” ще научим на първия КЛЮЧ Unplugged за 2022

Първият гост от новия сезон на КЛЮЧ Unplugged е Благослав Михайлов от онлайн платформата „Стража“ (strazha.bg)На 25 януари от

Конкурс Проект на годината 2021 е отворен за седемнадесета поредна година

Конкурс Проект на годината 2021 е отворен за седемнадесета поредна година

Изминалата 2021 година бе трудна за много хора. Трудна беше и за много граждански организации. В трудни времена се открояват