English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма „Младежки дейности” на Община Варна е отворена за кандидатстване

 
Програма „Младежки дейности” на Община Варна е отворена за кандидатстване

Програма „Младежки дейности” на дирекция „Образование и младежки дейности” подкрепя инициативността, творчеството и предприемаческия дух на младите хора от град Варна. Програмата създава условия за личностното им развитие и участието им в живота на Общината.

За осемнадесета година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки дейности” ще финансира проекти на неправителствени организации, съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна, приета с Решение №1198-10 на Общински съвет – Варна.

По дейност „Младежки проекти“ могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации ( с клон или секция на територията на Община Варна ), осъществяващи дейността си на територията на Община Варна в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за младежта.

Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2022 г. са:

  • младежко предприемачество;
  • опазване на околната среда;
  • здравословен начин на живот/дейности на открито.
Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. Проектното предложение трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща периода от 15 юли до 15 октомври 2022 г.

От 26 май, 2022 г. електронната платформа ще бъде отворена за подаване на проектни предложения и достъпна на https://platform.uslugi.io/ до 23:59 часа на 9 юни 2022 г.

На електронната платформа са публикувани:

  • Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна;
  • Указания за подаване и отчитане на проектните предложения;
  • Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2022”.


Източник: Община Варна

Сходни публикации

Благотворително изкачване на стълби - ден без асансьори в Бургас

Благотворително изкачване на стълби - ден без асансьори в Бургас

На 14 април 2024 г., отбелязваме „Ден без асансьори" с благотворителна инициатива за изкачване на сградата на хотел „Парк"

Резултати от национална кампания „В ЖИВОТА НЯМА ВТОРИ ДУБЪЛ. Една секунда може да го преобърне завинаги” подкрепена от

Резултати от национална кампания „В ЖИВОТА НЯМА ВТОРИ ДУБЪЛ. Една секунда може да го преобърне завинаги" подкрепена от Министерство на младежта и спорта

Национална кампания срещу войната по пътищата „В ЖИВОТА НЯМА ВТОРИ ДУБЪЛ Една секунда може да го преобърне завинаги“,

Лидерска академия ГЛОУ 2024 приема документи

Лидерска академия „ГЛОУ", организирана от едноименното сдружение, представлява едноседмичен образователен курс, насочен към