English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма „Младежки дейности” на Община Варна е отворена за кандидатстване

 
Програма „Младежки дейности” на Община Варна е отворена за кандидатстване

Програма „Младежки дейности” на дирекция „Образование и младежки дейности” подкрепя инициативността, творчеството и предприемаческия дух на младите хора от град Варна. Програмата създава условия за личностното им развитие и участието им в живота на Общината.

За осемнадесета година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки дейности” ще финансира проекти на неправителствени организации, съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна, приета с Решение №1198-10 на Общински съвет – Варна.

По дейност „Младежки проекти“ могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации ( с клон или секция на територията на Община Варна ), осъществяващи дейността си на територията на Община Варна в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за младежта.

Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2022 г. са:

  • младежко предприемачество;
  • опазване на околната среда;
  • здравословен начин на живот/дейности на открито.
Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. Проектното предложение трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща периода от 15 юли до 15 октомври 2022 г.

От 26 май, 2022 г. електронната платформа ще бъде отворена за подаване на проектни предложения и достъпна на https://platform.uslugi.io/ до 23:59 часа на 9 юни 2022 г.

На електронната платформа са публикувани:

  • Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна;
  • Указания за подаване и отчитане на проектните предложения;
  • Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2022”.


Източник: Община Варна

Сходни публикации

Стартира първото издание на конкурса „Журналистика за мир“

Стартира първото издание на конкурса „Журналистика за мир“

Дружество за ООН в България и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ имат удоволствието да обявят началото на първия

Включете се в творческите дейности по проект VISYON

Включете се в творческите дейности по проект VISYON

Фондация за предприемачество, култура и образование набира участници за страхотен младежки проект, който има за цел да свърже,

Фондация „Смокиня” набира кандидати за лидер на група в младежки обмен в Унгария - DreamShapers 3.0

Фондация „Смокиня" набира кандидати за лидер на група в младежки обмен в Унгария - DreamShapers 3.0

Фондация Смокиня набира кандидати за лидер на група (от още 4-ма българи) за периода на младешки обмен в Унгария. Проекта е