English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Данъчното облагане в културния сектор – актуални насоки на ЕС

 
Данъчното облагане в културния сектор – актуални насоки на ЕС

автор: Анастас Пунев

Данъците може да са единственото сигурно в живота освен смъртта, но тяхното определяне съвсем не е толкова сигурно, поради преплитането на различни норми както на национално, така и на международно ниво. В сферата на културата данъците са още по-деликатен въпрос предвид усложненията, свързани с особения трудов статут на лицата, заети в този сектор, особено при пребиваване и работа в различни държави. По тази причина Европейската асоциация на фестивалите (ЕАФ) и Асоциацията на работодателите в сферата на сценичните изкуства (PEARLE) изготвиха актуален наръчник, който се опитва да обясни на разбираем език данъчните аспекти на работата в културната сфера в рамките на Европейския съюз . 

Лицата, упражняващи културна дейност, обикновено са мобилни и получават доходи в различни държави, а това поставя проблема за двойното данъчно облагане, чието избягване е водеща цел на международното данъчно право. Важно е от самото начало да се отбележи, че европейската нормативна база единствено може да допълва и коригира националната, ако тя нарушава европейското право, тъй като размерът на данъците върху доходите и редът на тяхното внасяне е предмет на национална уредба. Принципът на почти всяко национално данъчно право е, че лицата, пребиваващи в съответната държава, се облагат с данък върху доходите, независимо къде е придобит доходът, докато лица, които не пребивават в съответната държава, се облагат само за доходи при източника, тоест в държавата, където лицето е данъчно задължено. Затова при облагането на доходите на всяко лице е преди всичко определящо дали става дума за местно лице и ако има съмнения, да се определи в коя държава то притежава този статут.

Като следваща стъпка трябва да се разгледат спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане, чиято цел е доходът, придобит в друга държава, да не бъде облаган повторно. Тези спогодби се ползват с приоритет пред националното право и затова е важно лицето да е запознато с тяхното съдържание, особено ако то противоречи на местното законодателство. Спогодбите обикновено следват Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), като България също е възприела този модел в повечето си двустранни спогодби. Последната актуализация на Модела е от 2017 г. 

Моделът, респективно спогодбите, структурирани върху него, дава ясни правила кои лица се смятат за местни в съответната държава. Напълно възможно е едно лице да се смята за местно лице в повече от една държава. В тези случаи Моделът предвижда правила за йерархия, като физическото лице ще е местно в държавата, където има постоянно жилище, а ако има постоянно жилище и в двете договарящи се държави, ще се счита за местно там, където е центърът на жизнените му интереси, който се определя съобразно фактори като това къде са основните банкови сметки на лицето, къде упражнява осигурителните си права и други. Ако центърът на жизнените му интереси не може да бъде определен или ако няма постоянно жилище в нито една от държавите, лицето ще се счита за местно в страната по обичайното му пребиваване. Крайният резултат обаче е, че едно лице се смята за местно само в една държава. В случай на културни организации, които са юридически лица, Моделът изрично предвижда, че те са местно лице в държавата, където се осъществява реално управлението им. 

Конкретните доходи, чието облагане е уредено в Модела и имат отношение към статута на лицата от културния сектор, са доходите от печалби от стопанска дейност, доходите от авторски и лицензионни възнаграждения, доходите от трудови отношения, както и доходите на художествени изпълнители и спортисти. Данъкът върху печалбата от стопанска дейност се начислява по правило единствено в държавата, където лицето е местно. Относно авторските и лицензионните възнаграждения Моделът предвижда, че се облагат в държавата, където собственикът им е местно лице, но се запазва възможността в определени случаи да се облагат и с данък при източника в по-малък размер (обикновено около 5 %). 

Относно доходите от трудови отношения правилото е да се облагат в държавата, където лицето е местно, освен ако работата не е полагана в друга държава и в нея е предвиден данък върху доходите от трудови отношения. При определени условия обаче последното правило не се прилага, като те се свеждат до следното: първо, получателят на дохода да пребивава в другата държава за период, който не надвишава общо 183 дни във всеки едногодишен период, започващ или завършващ в съответната данъчна година, второ, възнаграждението да е платено от работодател или за сметка на работодател, който не е местно лице на другата държава, и трето, възнаграждението да не е за сметка на място на стопанска дейност, което работодателят притежава в другата държава. Тази уредба е приложима за лица, които са назначени на трудов договор в културни организации, като например технически персонал или културни мениджъри. За самоосигуряващи се лица ще се прилагат предходните две хипотези на печалби от стопанска дейност и от авторски и лицензионни възнаграждения.

При художествените изпълнители правилото е, че данък може да се дължи и в държавата, където се извършва тази дейност, а не само там, където са местни лица. В тези хипотези се причислява и когато възнаграждението не е платено директно на изпълнителя, а на негов агент, мениджър или друго подобно лице. Под изпълнители не се разбират лица, които участват в продуцирането на културно събитие, например като независими промоутъри, или пък поддържащ персонал като продуценти, оператори и т.н. Ето защо съществува принципна разлика между визуалните и изпълнителските изкуства, защото в първия случай доходите ще се обложат с данък само в държавата, където лицето е местно, докато в другата – не. По тази причина правилното определяне на дейността на лицето според дефиницията на данъчното право има пряко значение за изчисляването и внасянето на точния размер данък.

Избягването на двойното облагане се извършва по два основни способа – чрез освобождаване с прогресия или чрез използване на данъчен кредит. Когато се прилага първият метод, определени доходи на лицето са напълно освободени от данъчно облагане и не влизат в данъчната основа. При втория метод не се касае за освобождаване от данъци, а приспадане на вече платени данъци в друга държава, за които трябва да се представи доказателство. Моделът препоръчва метода на данъчния кредит като основен, но на практика все още се използват и двата в различни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които България е страна.

Снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.


Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Международна конференция „Enabling conservation through digital engagement: policies, publics, and expertise”, Ню Делхи

Международна конференция „Enabling conservation through digital engagement: policies, publics, and expertise", Ню Делхи

Организирана от Jindal Global University, Индия и подкрепена от мрежата на европейските културни институти, Датския културен

Приказки на колела тръгва на турне в район „Подуяне”

Приказки на колела тръгва на турне в район „Подуяне"

Проектът „Приказки на колела“ има за цел да представи „Приказка за гората и омагьосаното момче“ като камишибай театър на

Кулинарен курс за улична бразилска храна гостува на КвАРТал фестивал

Кулинарен курс за улична бразилска храна гостува на КвАРТал фестивал

На 17 септември 2023 г. Мулти култи, Botequim da Sil - Brazilian Food in Bulgaria и Botequim da Sil – Paris организираха