English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сдружение „Европа и ние“ търси доброволци – граждански наблюдатели на политиките по управление на отпадъците в Община Поморие

 


Сдружение „Европа и ние“ гр. Поморие в качеството си на бенефициент по проект BG05SFOP001-2.025-0127 „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ набира доброволци по проекта за осъществяване на гражданско наблюдение върху политиките по управление на отпадъците в Община Поморие.

Гражданското наблюдение е утвърдена форма за участие на гражданите в процеса на мониторинг на политики и законодателство, упражнявани от публичната администрация. Целта на прилагането му върху дейността на администрацията е да се повиши прозрачността, публичността, отчетността, етиката и доверието от страна на гражданите и бизнеса, да се създаде открито и отговорно управление. За тази цел в рамките на проект „Общество в действие за нулеви отпадъци“ се предвижда изграждането на механизъм за провеждане на гражданско наблюдение на местната политика по управление на отпадъците. Реализирането на гражданското наблюдение се планира за периода февруари 2023 г. – ноември 2023 г. 

Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на институциите, отговорни за прилагане на местните политики по управление на отпадъците. 

Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са служители в институциите, ангажирани с планиране, прилагане и мониторинг на местните политики по управление на отпадъците - обект на гражданско наблюдение и да имат време и желание за полагане на доброволен труд. 

Проектът има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между администрацията, бизнеса и гражданите в процесите на формиране, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците на територията на Община Поморие.

При желание за включване като граждански наблюдател, моля изпращайте заявление за участие и автобиография в срок до 01.02.2023 г. на адрес гр. Поморие 8201, ул.  „Княз Борис I“ 107 или на e-mail: europeandwe@yahoo.com


Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Публикувано от:

Сдружение Европа и ние

Сходни публикации

126 корпоративни инициативи с кауза се състезават за Наградите за отговорен бизнес 2023

126 корпоративни инициативи с кауза се състезават за Наградите за отговорен бизнес 2023

82 компании кандидатстваха в 21-вото издание на най-авторитетния  национален конкурс за социална отговорност, устойчиво

Компании дариха близо 1900 артикула чрез НПО Инфобанка през 2023 г.

Компании дариха близо 1900 артикула чрез НПО Инфобанка през 2023 г.

Каузи и организации в цялата страна получиха близо 1900 артикула чрез НПО Инфобанка през миналата година. За граждански

Предстои обявяване на финалистите в Национален конкурс „Млад Благотворител” 2024

Предстои обявяване на финалистите в Национален конкурс „Млад Благотворител" 2024

На 1-ви март ще обявим резултатите от конкурса тази година с премиера на дискусионно студио с журиращите и представители на