English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма за малки инициативи на USAID

 
Програма за малки инициативи на USAID


Програма за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на гражданското общество за популяризиране на теми, свързани с върховенството на правото


Нова програма на Американската агенция за международно развитие (USAID) подкрепя инициативи в няколко държави в Централна Европа, и по-специално България, Унгария и Полша, с цел укрепване на демократичните институции, гражданското общество и независимите медии, които са стълбове на устойчивите демократични общества.

Програмата за Централна Европа "Върховенство на правото" (CEP ROLA), която се изпълнява от  Dexis Consulting Group има за цел да се укрепи устойчивостта и капацитета на независимите граждански организации,  които следят за спазването на върховенството на правото, да се води борба с корупцията и да се подобри достъпът до правосъдие.

Настоящата обява за набиране на проектни предложения е в рамките на ежегодната програма за малки инициативи, която цели да се подкрепят креативни местни инициативи, които правят темите за върховенството на правото, корупцията и борбата с нея, както и достъпът до правосъдие по-актуални за обикновените граждани.

CEP ROLA търси да финансира проекти, които ангажират членовете на местната общност, особено в районите с недостатъчно дейности извън градските центрове, и да насърчават по-голямо гражданско участие в инициативите на местното управление. По-специално, CEP ROLA насърчава дейности, които се осъществяват извън големите градове, включват общности в неравностойно положение, млади хора и/или жени и са свързани със съществуващи инициативи по въпросите на върховенството на правото.

Предложенията се приемат целогодишно, като разглеждането и решенията за финансиране ще се вземат на всеки три месеца. Предложенията могат да се подават на английски и български език.

Очаква се размерът на предоставените грантове да варира между 5 000 и 25 000 щатски долара в зависимост от мащаба и обхвата на дейностите, които трябва да си изпълнят в рамките на 12 месеца.

Кандидатът трябва да е местно юридическо лице, официално регистрирано в България и да работи в съответствие с всички приложими местни разпоредби, включително, но не само, с приложимите местни закони и данъчни разпоредби. Следните групи/организации са допустими да кандидатстват за финансиране в рамките на настоящата програма:
  • Регистрирани в България организации на гражданското общество, включително организации със стопанска и нестопанска цел, изследователски и образователни институции и организации, базирани в общността.
  • Силно се насърчава участието на организации извън столицата и от младежки организации, организации на жени и организации в областта на творческите изкуства.
Всички въпроси, свързани с настоящата покана, както и въпроси, възникнали по време на процедурата, следва да се изпращат на е-мейл адрес: ceprolagrants@dexisonline.com

Повече информация на английски език и сваляне на поканата https://dexisonline.com/partnerships-procurements/

Условия на конкурса на български език.Сходни публикации

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2024 г.

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2024 г.

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2024 г. По сесията ще бъдат финансирани

Фондация „Америка за България“ подкрепя туризма в Северна България с 1,3 млн. лв.

Фондация „Америка за България“ подкрепя туризма в Северна България с 1,3 млн. лв.

Седемнадесет са одобрените проекти в конкурса „Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река

Кандидатстването с проекти по фонд „Култура” стартира на 10 април

Кандидатстването с проекти по фонд „Култура” стартира на 10 април

От утре – 10 април 2024 г., фонд „Култура“ на Община Варна започва да приема проектни предложения. Кандидатите ще могат да