English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление"

 

През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на Българските учители (СБУ) подеха Националната инициатива Управляваме училището с ученическо самоуправление(НИУУС). Тя се реализира пилотно в едно училище от всяка област.

В НИУУС   участват 28 училища с общо 18 030 ученици от 755 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и  професионални гимназии от всички видове селища в страната – село, община, областен град. 17 от училищата имат статут на иновативни.

Училищата-модели за структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка от I – IV, I - VII, V XII, VIII XII или I - XII клас, в които възрастните делегират на децата както права, така и отговорности, са определени на случаен принцип от местните структури на СБУ и съдействието на РУО – Сливен и РУО – Хасково. ИИИ оказва постоянна консултативна помощ при необходимост. Вторият срок е избран като даващ повече възможности за активност на учениците чрез ученическото самоуправление и като подготвящ за следващата цяла учебна година.

Училищата имат възможност да приложат иновативно нормативните разпоредби и да покажат готовност за споделяне на своите добри практики с останалите училища в областта и на национално ниво, за което ще издадат специален училищен вестник.

НИУУС е национална кауза, която цели да покаже, че разширяването на правата на децата/учениците не само не е трудно, но е и изключително полезно за всички съучастници на ученическото самоуправление (1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество), както и за обществото като цяло.

 Повече за НИУУС и отразяването й в медиите вижте тук: http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629

Институт за информални иновации - консултант на НИУУС