English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Институт за пазарна икономика: База данни за общинските търговски дружества и общинските предприятия

 


База данни за общинските търговски дружества и общинските предприятия

 

За първи път Институтът за пазарна икономика публикува информация за всички търговски дружества и предприятия, собственост на българските общини. На едно място са събрани данни за търговските дружествата с общинско участие в капитала между 0 и 100%, както и за създадените общински предприятия. Представени са финансови показатели за 2020 и 2021 година, данни за броя на заетите в тях, основният предмет на дейност по отрасли, размера на активите им и др.

Информацията е събрана чрез заявления за достъп до обществена информация, изпратени до общините в България и е допълвана чрез преглед на публично достъпни регистри, включително Търговски регистър, Булстат регистър и публични регистри на общините. Индикаторите, включени в базата, са съобразени с наличните и обработени в общините данни, както и с възможността те да бъдат събрани и предоставени в разумен срок. Заедно с пълната база данни публикуваме и кратко описание на методологията, приложена за определяне на обхвата,  съдържанието и процеса на събиране на информацията, както и използваните дефиниции.  

Базата от данни за общинските дружества и предприятия показва, че:
  • Общините участват в капитала на над 580 търговски дружества;
  • Включените в базата общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост, са над 260;
  • Общият размер на активите на търговските дружества надхвърля 7 млрд. лв., а заетите в тях са над 36,7 хиляди;
  • Около две трети от дружествата отчитат печалба през 2021 година;
  • Общите разходи на общинските предприятия през 2021 г. са над 254 млн. лв., а в тях работят 14,4 хиляди души;
  • Дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, като те доминират в здравеопазването, ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата;
  • Въпреки това отделни общини притежават малки дялове в акционерни дружества като банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори и др.

Представената от ИПИ база от данни за общинските дружества и предприятия ще послужи на всички заинтересовани страни за анализи, сравнителни проучвания и изследвания на стопанската дейност и услугите, предоставяни от местната власт, като добрите практики в публичното управление станат достъпни за повече общини.

Базата данни е достъпна тук:
database_municipal_entreprisesDownload

Методологията и описание на процеса по събиране на информацията е достъпна тук:
methodology_noteDownload

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление“ (№ BG05SFOP001-2.025-0040), финансиран по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предаставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”


Сходни публикации

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Автор: адв. Надя Шабани Резюме: В статията се разглежда въпроса за характера на услугите, които са предвидени по Закона за

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие на представители в състава

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера парламентарна дейност и гражданско участиеРЕШЕНИЕ за попълване състава на