English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Институтът за пазарна икономика представя изследването „Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023“

 
Институтът за пазарна икономика представя изследването „Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното


ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2023Пълният текст на изследването е достъпен ТУК

Основната роля и предимство на професионалното образование е да осигурява пряка връзка между учащите и пазара на труда.

Индексът на съответствието измерва връзката между професионалното образование и профила на икономиката
Индексът показва професионалното обучение по сектори и го сравнява с разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Това позволява да се видят както структурните съвпадения, така и отклоненията в предоставяното образование спрямо нуждите на пазара на труда. Изчисленията позволяват да се проследи и връзката между образованието и пазара на труда на регионално ниво

Почти половината ученици няма да работят това, за което са учили

Индексът на съответствие на професионалното образование с профила на икономиката за страната през 2023 г. е 53,6 точки (от максималните 100 точки).
Изследването обхваща випуск от над 21 хиляди ученика, които ще се обучават в следващите пет години в специалности от избрани шест сектора: селско стопанство, преработваща промишленост, строителство, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и ИКТ. Резултатите от индекса показват, че вероятно 10 хиляди от тях няма да работят това, за което за учили.

Спрямо миналогодишното издание на индекса се наблюдава намаление от 1,2 точки. Причината за това се крие основно в свиването на приема в специалности, свързани с преработващата промишленост, за сметка на разширен прием в специалности, насочени към професии в областта на информационните и комуникационните технологии. Въпреки че това прави несъответствието още по-дълбоко, тази трансформация не е непременно и изцяло негативна.

Продължава обучението в специалности, които не се търсят на пазара на труда

Данните показват голямата тежест на специалности и професии, които на практика не се търсят, но запълват места – от една страна във вече остарели и ненужно широки специалности (например, в селскостопански дисциплини), а от друга, в такива със сравнително ниски разходи за обучение (например, в хотелиерството и ресторантьорството).

Все пак през последните години като цяло се наблюдава разширяване на приема в професионално образование в ИКТ направления за сметка на предишното силно разпространено обучение в секторите на селското стопанство и хотелиерството и ресторантьорството. Наблюдава се и появата и увеличаване на популярността на някои нови специалности, отговарящи на трансформацията на структурата  на икономиката и развитието на технологиите като „Техници на електрически превозни средства“ и „Организатори на електронна търговия“.

Регионите се представят различно – в столицата съответствието е най-високо

Данните на областно ниво дават още по-ясна представа за съответствието на професионалното образование и профила на икономиката.
С най-висок резултат е столицата – 67,3 т., а с най-нисък – област Ловеч – 36,4 точки. Първото място на София (столица) е обусловено от високият дял както на учащите се за ППК, така и на заети в ИКТ сектора, и заедно с това – на ниският дял на учащите и заетите в селското стопанство. Столицата запазва първото си място от предходното издание на индекса. Последното място на област Ловеч се дължи на това, че е областта с най-висок дял на обучаващите се в специалности, насочени към  сектора на хотелиерството и ресторантьорството (почти двойно повече от средния дял в страната) при сравнително нисък дял на наетите в тази икономическа дейност в областта.

Нужно е гъвкаво образование, дуално обучение и професионално ориентиране

Негативните ефекти от несъответствията между това, което се учи, и профила на икономиката могат да се намалят чрез по-общо образование в училищна среда за сметка на специфично обучение по специалности за пълния курс на образование. Така например силно специализираните предмети още от началните курсове на професионалното образование биха могли да се заместят в някаква степен от езикови и технологични обучения, както и от придобиване на меки умения, които увеличават шансовете за заетост.

Важен аспект в професионалното образование и обучение е и продължаващото разширяване на обхвата на дуалното обучение. Обучението чрез работа още в училище също ще повиши заетостта и привлекателността на професионалното образование заради по-силните практически умения (съответно по-ниската необходимост от обучение при начало на трудовата кариера при първия работодател след завършване на средно образование) и възможността за оставане на работа на мястото на обучението. В същото време повсеместното прилагане на дуалното образование естествено ще повиши съответствието между предлаганите специалности и профила на икономиката на местно ниво. Този подход трябва да бъде допълнен от възможност за трансфер между професии, както и от задължително професионално ориентиране на учениците.


Сходни публикации

Фондация „Активна историческа карта“ с нова карта за дейността и живота на Васил Левски в периода 1868-1872 година

Фондация „Активна историческа карта“ с нова карта за дейността и живота на Васил Левски в периода 1868-1872 година

Екипът на фондация „Активна историческа карта“ изготви карта, свързана с дейността на Васил Левски. Тя съдържа информация за

Нова платформа помага на учителите да развиват уменията на учениците

Нова платформа помага на учителите да развиват уменията на учениците

„Анкети за учене” е с безплатен достъп за учители и директориВ съвременния свят все повече се говори за персонализирано учене и

Предизвикателствата и възможните решения пред преподаването на ценности в училище

Предизвикателствата и възможните решения пред преподаването на ценности в училище

Резултатите от проекта „Как да преподаваме ценности?” ще бъдат представени от екипа на „Заедно в час" и