English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОКАНА: Институт за пазарна икономика представя анализа Общинските дружества в действие

 
ПОКАНА: Институт за пазарна икономика представя анализа Общинските дружества в действие


Покана за онлайн събитие: Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление – 29 юни 2023 г.
 
Местните власти участват в стопанския живот в две форми – чрез участие в търговски дружества, регистрирани съгласно разпоредбите на Търговския закон и чрез създаване на общински предприятия по Закона за общинската собственост. С цел подобряване на прозрачността и възможностите за анализ за първи път ИПИ събра информация и публикува база данни с всички общински търговски дружества и общински предприятия, свободно достъпна на сайта на Института.

Базата от данни показва, че:
•    Общините участват в капитала на над 580 търговски дружества;
•    Включените в базата общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост, са над 260;
•    Дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, като те доминират в здравеопазването, ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата;
•    Заедно с това някои общини притежават малки дялове в акционерни дружества, извършващи пъстра картина от нетипични за обичайната роля на местните власти дейности, включително в банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори и др.

Чрез информацията, налична в базата данни и някои допълнителни проучвания, ИПИ подготви анализ на дейността на търговските дружества и общинските предприятия в четири общини с разнороден профил по отношение на размер, население, икономическо и социално развитие  – Пловдив, Велико Търново, Свиленград и Брезник.

Резултатите сочат, че:
•    Има много примери за добро управление на търговските дружества и общинските предприятия, стига да е налице достъп до информация и местната власт да желае да я използва;
•    Водеща трябва да е услугата, а след това – кой и как ще я предоставя;
•    Общините не бива да се страхуват да анализират и да търсят алтернативи на неефективни предприятия и дружества;
•    Споделянето на добри практики в управлението на дружествата и предприятията създава среда за по-добро управление.
•    ИПИ ще представи наблюденията, изводите и заключенията от анализа  на 29 юни 2023 г., четвъртък, от 11 ч. онлайн на фейсбук страницата ни тук. Линк към събитието в zoom тук.
•    Анализът и препоръките към местните власти ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИПИ: www.ime.bg

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление“ (№ BG05SFOP001-2.025-0040), финансиран по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”.

Сходни публикации

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Специалността на социалните услуги по Закона за защита от домашно насилие

Автор: адв. Надя Шабани Резюме: В статията се разглежда въпроса за характера на услугите, които са предвидени по Закона за

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към ЮЛНЦ от Областна администрация Кюстендил

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие на представители в състава

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (05 – 09 февруари 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера парламентарна дейност и гражданско участиеРЕШЕНИЕ за попълване състава на