English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Резултати от проекта на ББИА по Оперативна програма „Добро управление”

 
Резултати от проекта на ББИА по Оперативна програма „Добро управление”

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е страна по Административен договор № BG05SFOP001-2.025-0114-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131, по Оперативна програма „Добро управление“, процедура  BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с предмет „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, при изпълнението на който се изготвиха следните проектни резултати:
  • Всички препоръки и добри практики, оформени в Методика за гражданско включване в процеса на оценка на въздействието на законодателството, приложима за различни сфери на управление.
  • Аналитичен доклад, съдържащ изводите от проведените аналитично-проучвателни действия.
  • Всички препоръки и изведени добри практики, оформени в Типизирана шаблонна процедура, която да води до създаването на аналитични изводи с типизирана структура, предоставяща възможност да бъдат изразени становища и отправени препоръки до органите със законодателна инициатива или нормотворчески компетенции.
  • Аналитичен доклад, въз основа на който е създадена типизираната шаблонна процедура.
  • Доклад, съдържащ конкретни предложения за подобрение на законодателството по такъв начин, че да е възможно включването им в политиките на управляващите органи – резултат от изпълнението на дейността, в едно с аналитичен доклад, съдържащ всички изводи от проведените аналитично-проучвателни действия, оформени като препоръки, предложения и добри практики.


Сходни публикации

„Равни БГ“ се включи в дискусиите за Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

„Равни БГ“ се включи в дискусиите за Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

Едва два дни след първата среща от поредицата на инициативата #АзДействамНеЧакам, на 19 септември 2023 г. се проведе и втора.

Националният статистически институт публикува обобщена справка „Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и

Националният статистически институт публикува обобщена справка „Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2022 година (предварителни данни)

Сдружения и фондацииПо предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си за 2022 г. в

В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

В София се проведе първата от серия дискусии за нова Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации

На 17 септември 2023 г. в София, като част от закриващата сесия на фестивал „Демократична мозайка: Сцена на гражданското