English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Резултати от проекта на ББИА по Оперативна програма „Добро управление”

 
Резултати от проекта на ББИА по Оперативна програма „Добро управление”

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е страна по Административен договор № BG05SFOP001-2.025-0114-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131, по Оперативна програма „Добро управление“, процедура  BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с предмет „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, при изпълнението на който се изготвиха следните проектни резултати:
  • Всички препоръки и добри практики, оформени в Методика за гражданско включване в процеса на оценка на въздействието на законодателството, приложима за различни сфери на управление.
  • Аналитичен доклад, съдържащ изводите от проведените аналитично-проучвателни действия.
  • Всички препоръки и изведени добри практики, оформени в Типизирана шаблонна процедура, която да води до създаването на аналитични изводи с типизирана структура, предоставяща възможност да бъдат изразени становища и отправени препоръки до органите със законодателна инициатива или нормотворчески компетенции.
  • Аналитичен доклад, въз основа на който е създадена типизираната шаблонна процедура.
  • Доклад, съдържащ конкретни предложения за подобрение на законодателството по такъв начин, че да е възможно включването им в политиките на управляващите органи – резултат от изпълнението на дейността, в едно с аналитичен доклад, съдържащ всички изводи от проведените аналитично-проучвателни действия, оформени като препоръки, предложения и добри практики.


Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Национално представителна организация РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. за отказ за

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа

"Амнести Интернешънъл" сигнализира за "системни посегателства и ограничения" спрямо свободата на събранията и сдруженията в

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата

Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024

Над 30 приоритета в политиките за образование, детско здраве, правосъдие и ранно детско развитие и семейна грижа набеляза