English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата, свързани с дейността и функционирането на Националния фонд „Култура“

 
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата, свързани с дейността и функционирането на

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата, свързани с дейността и функционирането на Националния фонд „Култура“ (НФК). 

Според текстовете министърът на културата приема стратегически насоки за дейността на Фонда и осъществява контрол по прилагането им. В мотивите към промените е посочено, че Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) предвижда изпълнение на инвестиция „Развитие на културния и творческия сектори“. Посочва се, че в рамките на инвестицията е предвидено реформиране на публичните разходи за култура чрез законодателна и административна реформа в Национален фонд „Култура“ към Министерството на културата, децентрализация на културните политики, чрез обособяване на разходни програми, финансиращи на конкурентен принцип културен продукт и съдържание. Предложените промени предвиждат цялостна актуализация и усъвършенстване на настоящия статут на НФК, сред които усъвършенстване на управленския модел на Национален фонд „Култура“, въвеждане на програмния принцип и конкурсите като обща рамка за дейността и разходването на средствата от фонда, включително обвързване на финансовото планиране на НФК с програмното бюджетиране на Министерството на културата, изтъкват в мотивите към законопроекта вносителите. 

Според приетите текстове министърът на културата осъществява общ контрол върху дейността на фонда и приема стратегически насоки за дейността му, а дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числеността на фонда се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата. В приетите текстове се посочва, че Фондът подпомага провеждането на националната политика в областта на културата, като набира, управлява и предоставя средства, насочени към: създаване на културни ценности и осъществяване на културни инициативи; насърчаване на достъпа до културни ценности; разпространение на българската култура и популяризиране на културното наследство в страната и чужбина; създаване на условия за професионално развитие на българските творци; повишаване капацитета на културните организации за създаване, реализиране и финансиране на културни проекти и инициативи; стимулиране на международното сътрудничество, обмен на знания и опит в областта на културата, опазване и социализиране на културното наследство.

Предвидено е, че Фондът може да предоставя целево съфинансиране на проекти, одобрени по програми на Европейския съюз за културния, творческия и аудиовизуалния сектори, както и да осъществява дейности, свързани с популяризирането на тези програми, както и че Фондът осъществява своята дейност въз основа на програми, чрез които на конкурсен принцип се финансират проекти на културни организации и индивидуални творци.

Депутатите гласуваха Управителният съвет да се състои от 15 членове: по един представител на Министерството на културата, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма, Министерството на външните работи, Министерството на иновациите и растежа; един представител, определен от управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България; седем представители, определени чрез процедура по подбор за срок от две години по предложение на ръководните органи на творчески съюзи и културни организации, при спазване на изискването за балансирано представителство на отделните изкуства и един представител на академични институции в областта на културата. Предвидено е председателстващ по право на управителния съвет да е министърът на културата. Той не участва в гласуването. При отсъствие на министъра на културата управителният съвет се председателства от определен от него заместник-министър.

Тома Биков (ГЕРБ-СДС), един от вносителите на измененията, отбеляза след гласуването, че това е една доста сериозна реформа на Национален фонд „Култура“. Бих си позволил да го кажа от името на колегите в комисията по култура, с които имаме консенсус и по този въпрос, че очакваме най-после Министерство на културата да си изпълни ангажимента да смени Управителния съвет на фонд „Култура“, чийто мандат изтече ноември миналата година и незабавно да смени изпълнителния директор, защото сме на път да провалим Плана за възстановяване и устойчивост в сферата на културата, което ще бъде един огромен провал. Затова си позволявам да се обърна към колегите от Министерство на културата да си изпълнят този ангажимент, каза Биков.


Източник снимка: Благой Кирилов/БТА

Източник: БТА

Сходни публикации

Харта на основните права на Европейския съюз. Дял ІІ. Свободи

Харта на основните права на Европейския съюз. Дял ІІ. Свободи

Хартата на основните права на Европейския съюз събира всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с

Атанас Славов подписа от името на България конвенция за сътрудничество в преследването на геноцид и престъпления срещу

Атанас Славов подписа от името на България конвенция за сътрудничество в преследването на геноцид и престъпления срещу човечеството

България се присъедини официално към Любляно-Хагската конвенция за международно сътрудничество в разследването и наказателното

Социални услуги за почти 170 000 потребители са включени в проекта на Национална карта, съобщават от социалното министерство

Социални услуги за почти 170 000 потребители са включени в проекта на Национална карта, съобщават от социалното министерство

В началото на следващата седмица предстои публикуването на Националната карта на социалните услуги за обществено обсъждане. В