English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира проект „Създаване на електронен каталог на примерни текстове на документи, необходими за участие на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство”

 
Сдружение „Програма Правна Помощ" стартира изпълнението на проект „Създаване на електронен каталог на примерни текстове на документи, необходими за участие на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).

За пръв път ще бъдат създадени примерни текстове на документи, необходими за участието на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство. Към настоящия момент, за да си гарантират ефективна комуникация с компетентните институциите, гражданите трябва да ангажират адвокат. Целта на проекта е да се даде възможност на посочените категории лица да участват активно в наказателните процедури, като комуникират ефективно с решаващите органи. Специфичната цел на проекта е да се създаде каталог от примерни текстове на документи, заедно с експертен коментар към тях, който пострадалите и свидетелите на престъпления да могат да ползват, с оглед гарантиране на правото им на защита.

Проектът ще спомогне за ефективната комуникация на гражданите с правозащитните институции, като повиши осведомеността им. Така ще  съдейства за защита на правата им. Проектът ще бъде реализиран в рамките на десет месеца, като каталогът от документи ще бъде достъпен неограничен период от време след приключване на проекта.

Повече за проекта можете да научите на www.pravnapomosht.com, раздел „Проекти".


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Програма Правна Помощ" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Сходни публикации

Офелия Кънева, ДАЗД: 2016 г. завършва със значителен успех в синхронизирането между органите по закрила на детето и дава едно

Офелия Кънева, ДАЗД: 2016 г. завършва със значителен успех в синхронизирането между органите по закрила на детето и дава едно много амбициозно начало на работата през новата 2017 г.

Офелия Кънева-председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с третото п

Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниците, борците ни за

С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на общността към РА