English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ПЧЕЛАРИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Развитие на пчеларството в България чрез разработване на национални, регионални и индивидуални програми; утвърждаване и гарантиране чистотата и качеството на предлаганите на пазара пчелни продукти, произведени от членовете на сдружението; защита на интересите на своите членове с актуална информация и консултантска помощ за тяхното професионално израстване и икономически стабилитет; да се популяризират и защитят българските пчелни продукти сред населението в страната, както и да се насърчи консумацията им, чрез прокарване на законодателни и нормативни мерки, ящи установяване на така наречените в евро пространството "контролирани наименования" и чрез ограничаването чрез мита при вноса на пчелни продукти от държави, които не са членки на Европейския съюз; повишаване квалификацията на жените пчелари, в това число и чрез организиране на специализирани обучения, курсове, семинари; развитие на Биологичното пчеларство на жените пчелари; съдействие за опазване и увеличаване на медната растителност в България; да се популяризира и изясни общественото пространство и сред държавните институции основната роля на пчеларството в развитието на земеделието в страната, в това число и чрез участие в изработването на законодателна и нормативна уредба отнасяща се до пчеларството в страната; осигуряване на заплащане на всяко регистрирано пчелно семейство от държавата във връзка с пчелоопрашването и повишаване на добивите на останалите земеделски производители и поддържане на биоразнообразието в страната; развитие на подвижното пчеларство с повишаване на пчелоопрашването в страната; съдействие за предпазване на страната ни и околната среда от разпространяване на ГМО; провеждане на активни мероприятия за опазване на пчелите от отравяне и съдебна защита на жените пчелари при отравяне на пчелните семейства; съдействие с останалите пчеларски съюзи, земеделски организации и други организации в страната и чужбина.