English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация ”Програмен и аналитичен център за европейско право”

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
IT развитие
 
Мисия на организацията
Мисията на Фондация “Програмен и аналитичен център по европейско право” е да подкрепя усилията на България за хармонизиране на българското законодателство с достиженията на общностното право.
 
Цели на организацията
Цели на Фондацията са:
- Да подпомага развитието и утвърждаването на гражданското общество;
- Да подпомага хармонизацията на българското законодателство с достиженията на правото на ЕС;
- Да подпомага законодателния процес в Народното събрание на Република България;
- Да стимулира диалога и сътрудничеството между неправителствените организации и законодателната власт при решаване на проблеми с обществено значение.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Информационен портал за неправителствените организации (НПО) в България
 
Описание:
Информационен портал за неправителствените организации (НПО) в България Информационният портал за неправителствените организации (НПО) в България е създаден с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Той е изработен от съвместен екип на Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право. Неговата цел е да се превърне в актуален източник на информация от и за НПО. Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО в България. Всяка регистрирана организация може да редактира профила си и да ползва услугите на сайта – създаване на собствена уебстраница, публикуване и ползване на материали в библиотеката, публикуване на съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, достъп до базата данни с кандидат-доброволци, публикуване на прессъобщения, новини, събития в календара, както и малки обяви. Основата на портала е базата данни с активни НПО. Тя е резултат от събиране на информация от различни източници – конференции на НПО, донорски програми, Централния регистър на НПО в обществена полза и много други източници. След първоначалното събиране на информация, с помощта на местни координатори във всяка една от 28-те области на България, събраната информация беше проверена и допълнена. След тази проверка беше създаден и окончателния вариант на базата данни. От него са изключени всички организации, които не са открити на адресите им от местните координатори. В базата данни не са включени и спортни клубове и читалища.

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
20 000 - 100 000

История

Фондация ПАЦЕП работи от 2000 г. в различни области, свързани с подпомагане на законодателни инициативи и реформи, изготвяне на правни анализи и др.

Приключени проекти:
- Партньорство за устойчиво развитие на София (2010)
- Предизвикателствата за България в социална Европа: предоставяне на качествени социални услуги в общността (2007 - 2008)
- Българските неправителствени организации пред прага на присъединяването: подкрепа за устойчивост (2006 - 2007)
- Изследване и популяризиране на добри практики за подобряване на националната политика в областта на археологическото наследство (2006 – 2007)
- Изследване и популяризиране на добри практики за подобряване на националната политика в областта на културното наследство и ролята на националната музейна система (2005 - 2006)
- Проект "Ефективност и ефикасност за промяна"
- Проект “Техническа помощ за изпълнение на ключовите мерки от програмата за изпълнение на Националната стратегия за борба с корупцията” (2004)
- Подпомагане на създаването на благоприятна законова среда за прилагане на моделите на децентрализация в България (2004)
- Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на социалните услуги и подкрепа за социалните предприятия (2005-2006)
- Проект “Изследване и популяризиране на добри практики за подобряване на обществения достъп до съда” (2004)
- Проект “Трудови съдилища - организация, състав и правомощия” (2004)
- Проект “ Изграждане на цялостна правна рамка за дейността на кредитните кооперации в България” (2004)
- Проект “Практическа, информационна и правна помощ на пациентите” (2004)
- Проект “Създаване на интегриран модел на система от стандарти за социални услуги на хората в неравностойно положение с цел преодоляване на тяхната социална уязвимост и изолация” (2004)
- Проект “Създаване и поддържане на информационен и библиотечен архив за правото на ЕС” (2003)
- Проект “Изследване на системите на висше образование в страните членки на ЕС” (2003)
- Проект “Фискална децентрализация” в страните членки на ЕС и присъединяващите се държави (2003)
- Проект “Фискална децентрализация” в страните членки на ЕС и присъединяващите се държави (2003)
- Проект “Правен анализ на режима на хосписите съобразно действащото българско законодателство и избрани страни членки на ЕС (2003)
- Проект “Предложения за промени в Глава VI, Съдебна власт, от Конституцията на РБ” (2003)
- Проект “Закон за правата на пациента” (2003)
- Проект “Нормативно и институционално изграждане на система за защита на икономическите интереси на потребителите” (2003)
- Програма за подпомагане и ориентиране на народните представители (2002)
- Проект “Управление и наблюдение на структурните фондове в България” (2002)
- Проект “Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция и ролята на парламента” (2002)
- Проект “Военна администрация” (2002)
- Проект “Нормативната уредба на въоръжените сили на страни членки на НАТО” (2002)
- Конференция на тема “България – десет години в Съвета на Европа”, 11 октомври 2002 (2002)
- Проект “Влогово-кредитни институции” (2002)
- Проект “Закон за научните степени и звания” (2002)
- Проект “Безплатна правна помощ” (2002)
- Проект “Анализ на производството по несъстоятелност на търговските предприятия” (2002)
- Проект “Изменения в Закона за съдебната власт” (2002)

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Да подпомага развитието и утвърждаването на гражданското общество; Да подпомага хармонизацията на българското законодателство с достиженията на правото на ЕС; Да подпомага законодателния процес в Народното събрание на Република България; Да стимулира диалога и сътрудничеството между неправителствените организации и законодателната власт при решаване на проблеми с обществено значение.nСредства за постигане Иницииране, подкрепа и изпълнение на проекти; организиране на дебати, изготвяне на законодателни проекти и последващо наблюдение на тяхното приемане и прилагане; Подпомагане изработването и изпълнението на парламентарни програми за проучване и обучение; Предоставяне на консултативно-методическа и експертна помощ; Набиране, анализ и разпространяване на информации; Публикуване на материали, осъществяване на издателски и информационни проекти; Извършване на други разрешени от закона дейности, свързани с .