Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Сдружение Деветашко плато

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията

Цели на организацията
Обединяване на усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато; Подобряване условията и качеството на живот и увеличаване възможностите за заетост в района на Деветашкото плато; Стимулиране на демократичното управление и участието на гражданите и на младите хора в общините Летница, Ловеч и Севлиево в процесите на вземане на решения; Популяризиране на района на национално и международно ниво; Насърчаване развитието на биологично земеделие, туризъм и възстановяване на традиционните занаяти; Повишаване на информираността и развитие на човешкия потенциал в района на Платото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание
Проектът включва изграждането на туристическо - информационни центрове в деветте села в Деветашкото плато, обучение и изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура в района на платото, разработване на програми за отдих и обучение на открито, организиране на лятно училище "С палатка и велосипед из Деветашкото плато", промоция на региона.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Обединяване на усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато; Подобряване условията и качеството на живот и увеличаване възможностите за заетост в района на Деветашкото плато; Стимулиране на демократичното управление и участието на гражданите и на младите хора в общините Летница, Ловеч и Севлиево в процесите на вземане на решения; Популяризиране на района на национално и международно ниво; Насърчаване развитието на биологично земеделие, туризъм и възстановяване на традиционните занаяти; Повишаване на информираността и развитие на човешкия потенциал в района на Платото.