English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „Общество и сигурност" през погледа на американско момче, син на полицай

 
Фондация „Общество и сигурност” през погледа на американско момче, син на полицай

Аз съм 20-годишен американец, чийто баща в продължение на 26 години беше полицай. Всеки ден с прибирането си вкъщи той носеше на плещите си тежестта на умиращия град. Не искаше да показва доколко физическото и емоционално изтощение се отразяваха върху него, но нямаше как и да го скрие. Понякога изглеждаше така, сякаш целият град, дори висшите офицери и градската управа, са обърнали гръб на средностатистическия патрулиращ полицай. Баща ми имаше една риза, която винаги много съм харесвал. Беше му подарена от неговите колеги, вдъхновени след посещение на Кливландското полицейско управление. Върху ризата бяха изписани само два реда, разделени от тънка синя линия, но те запалваха толкова силни емоции, каквито никоя политическа или визионерска реч не можеше да постигне. На ризата беше изписано: Sometimes there is Justice. Sometimes there is Just Us.” („Понякога има правосъдие. Понякога има само нас"). Разбрах напълно играта на думи едва като пораснах, и посланието й беше наистина покъртително.

 

В момента съм далеч от дома – в София, България. Стажант съм в неправителствена организация и така събирам кредити за университета. От свой колега научих за Фондация „Общество и сигурност“, която работи в подкрепа на полицията и други служби за спешно реагиране. Заради работата на баща си веднага поисках да науча повече за тази организация. Така се озовах на интервю с нейния директор Радостина Якимова. Фондацията е единствена по рода си в България и може с ръка на сърцето да каже „Има само нас".


„Общество и сигурност" е създадена през 2014 от членове на Синдикалната федерация на служителите на МВР. Въпреки че двете организации споделят някои общи цели и понякога работят заедно, те са абсолютно автономни. Фондацията е отдадена на осъществяването на реформи в системата на МВР и на създаването на по-добра връзка между полицията и обществото. За широката общественост всеки полицай е мързелив, дебел, некомпенентен и корумпиран. Това вероятно е вярно за някои, но съществува и едно ново поколение полицейски служители, които се опитват да се борят с тази стигма. Точно тук е ролята на фондацията. 

 „Общество и сигурност" се стреми да покаже човешкото лице на полицая и да направи полицията по-прозрачна. С тази цел през 2015г. стартира кампанията „Човекът зад униформата“, която дава шанс на мнозинството полицаи да покажат, че не са „мръсни ченгета“, които искат да правят лесни пари, затваряйки си очите. Фондацията също се опитва да въведе в българските училища програма, която комбинира образование по темата за злоупотребата с наркотични вещества и обучение за реакция в рискови ситуации. В основата на инициативата е опитът на програмите D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education, създадена в САЩ и разпространена в 44 страни по света) и ALICE (Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate). Целта е учениците от една страна да бъдат запознати с опасностите от употребата на наркотици, а от друга да се научат как да взаимодействат със звената за неотложна помощ и как да реагират в случай на спешност. Идеята е класовете да бъдат водени от полицейски служители от от съответните български градове, като по този начин ще се засилят и доверието и взаимоотношенията между полицията и обществеността. 

За разлика от други неправителствени организации, фондация „Общество и сигурност“ не използва лобиране при работата си за реформиране на полицията. За организацията настоящият политически климат по отношение на полицията е в най-добрия случай смехотворен, а това е и допълнително оправдание на полицаите, които приемат подкупи. Затова фондацията вярва, че корупцията, разяждаща страната, може да се изкорени единствено когато полицията спечели подкрепата на обществото. Дотогава фондацията ще продължи да работи за изграждане на здрави връзки между българските граждани и техните полицаи.

 

Разговарях с много хора в София и научих, че полицаите често се възприемат като един вид бодигардове на политиците. Разговорите ми с представители на полицията обаче сочат, че мнозинството полицаи искат край на корупцията. Това е и „въпросът за един милион долара" – как да се унищожи корупцията и да се докаже на обществеността, че целта на полицията е наистина „да служи и да защитава". Моите препоръки биха били да се продължи в посока по-добра комуникация с обществото и образователни програми като тези, които фондацията прилага. Това би създало среда на прозрачност и честност, от която професията полицай се нуждае. Обществените кампании винаги са добра идея, тъй като нивото на взаимодействие между полицията и обществеността никога не е достатъчно. Струва си все пак и да се направи и усилие да се работи и с правителството. Тези две направления могат да се развиват в синхрон, тъй като имат потенциала да си помагат едно на друго.

 

И тук стигаме до най-сериозният проблем на фондацията – недостигът на човешки ресурс. В момента г-ца Якимова е единственият служител на пълно работно време. Понякога помагат стажанти или доброволци, но в крайна сметка цялата организация се крепи на нея. Колкото и да не й се нрави, тя разполага само 24 часа на ден и може да бъде само на едно място по едно и също време. Фондацията страда и от недостиг на средства. Годишният й бюджет според прогнозите за 2017 г. е около 36 000 лв. (20 935 щатски долара). Според данни на Асоциацията на сертифицираните счетоводители във Виржиния средният бюджет на малко американско НПО е значително по-голям – 37 500 долара. Средствата на фондацията покриват заплатата на г-ца Якимова, административни разходи, литература и организиране на събития.

 

Макар че Фондация „Общество и сигурност" все още няма много какво да покаже по отношение на търсените от нея реформи, мултимедийната кампания „Реформа за сигурност" през 2016 г. достигна до над 1 милион души по целия свят, а кампанията през 2015 г. бе отличена с награда за комуникационна кампания в публичния сектор на Българската асоциация на ПР агенциите (BAPRA Bright Award for Communication Campaign ). Материалите от кампанията са достъпни тук (http://ssf-bg.eu/category/about/). Част от застъпническата дейност на фондацията е кампанията под мотото „Цената на сигурността", осъществена между 23 януари и 31 март 2017 г. Целта й беше да постави осем основни въпроса, свързани с работата на Министерство на вътрешните работи именно:

  1. Защо реформите в МВР не дават резултат?
  2. Обърнатата пирамида!
  3. „Перфектната" бюрокрация!
  4. Колко струва МВР на гражданите?
  5. Имат ли място гражданите в МВР?
  6. Професионалната подготовка в МВР!
  7. Цената да работиш в МВР!
  8. Как трябва да изглежда МВР?

Резултатите от програмата могат да бъдат намерени тук.

 

В заключение, моето мнение е, че с подходящата подкрепа и финансиране Фондация „Общество и сигурност" има потенциала да доведе до една нова ера в областта на сигурността в България. Такава, в която полицията не познава корупцията, апатията и некомпетентността.


Превод: Румяна Йотова

..................................................


Текстът на статията в оригинал


I am a twenty-year old American, whose father served twenty six years as a police officer. Every day my father would come home with the weight of a dying city on his shoulders. He didn’t like to show how this physical and mental drain affected him, but he couldn’t hide it. It seemed at times that the whole city, even the highest ranking officers and city officials, had turned their backs on the average patrolman. My dad has a shirt which line officers in his department had made, after being inspired during a trip to the Cleveland Police Department, that I always thought was cool. It only has two lines of script separated by a thin blue line, but those three little things inspire a deeper, wider range of emotions than any political or inspirational speech could ever do. The shirt is laid out like this; “Sometimes there is Justice. Sometimes there is Just Us.” I never fully understood the play on words until I was older, but now that I understand, it’s all the more heartbreaking.

 

Currently I’m abroad in Sofia, Bulgaria interning with an NGO as a way to earn college credit for one of my degrees. Through one of my coworkers I learned of an NGO, the Society and Safety Foundation (SSF), in Sofia that worked on behalf of the police and other emergency services. My father being who he is, I was immediately interested in learning more about the organization. So, I set up an interview with Radostina Yakimova, the director of the SSF.  The SSF is the only organization of its kind in Bulgaria. They can truly say “there is Just Us.”

           

This organization was created in 2014 by members of the Bulgarian Trade Union of the Employees in the Ministry of Interior (TUFEMI). While the SSF stemmed from the Trade Union and the two organizations might share some common goals and work in tandem at times, the SSF and Trade Union are two completely autonomous organizations. The SSF has decided to take on the daunting task of trying to help initiate reforms in the police department, and create better rapport with the public. The general public has the idea that every officer is lazy, fat, incompetent, and corrupt. While this holds true for some, there is a new generation of officers who are trying to fight this stigma. This is where the foundation comes into play.

 

The SSF has launched The Person Behind the Uniform campaign in an attempt to humanize, and create a more transparent police force. This gives the majority of officers the chance to show that they aren’t dirty cops, who are willing to make a quick buck by turning a blind eye. Additionally, the SSF has started the process of trying to implement a program in  Bulgarian schools that would combine the D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) program, which originated in America and is in 44 other nations worldwide, and the ALICE (Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate) training program. The goals of this program would be to educate school children on the dangers of drugs, how to interact with emergency services, and what to do in times of emergency. These classes would be taught by police officers from the respective cities across Bulgaria, strengthening the relationship between the police and the public.

 

Unlike some NGOs, the SSF has chosen not to lobby the government as a way to reform the police. The current opinion of the SSF is that the political climate in regards to the police is laughable at best. This ideology adds to the justification that some officers have for accepting bribes. Because of this mentality, the foundation believes that once the police have the support of the people then, and only then, will there be the chance to eradicate the corruption that plagues the country. However, until that time arrives, the SSF will continue to forge strong and healthy relations between Bulgarians and their police.

 

It is clear from talking with people in Sofia that they believe the police to be a type of public bodyguard for politicians. Talking with representatives of the Sofia police, it is obvious that the majority of patrol officers want an end to the corruption. So, the million dollar question is how to end corruption while showing the public that the police force truly are there to „serve and protect.” My recommendations would be to continue with the public outreach and education programs that the SSF are implementing. This will create the environment of transparency and honesty that the profession needs. The outreach programs are always a good idea, as there can never be enough cooperation between the public and police. Nevertheless, an effort to work with the government needs to be made. These two tasks need to move in tandem as they can help each other. If one fails, then it will exponentially increase the difficulty of an already daunting proposition.

 

It is here that the SSF runs into its greatest downside; a lack of means. At this moment Ms. Yakimova is the only full time employee of the SSF. There are the occasional volunteers or interns, but on the whole it is only her. As much as she would like to change the facts, Ms. Yakimova only has 24 hours in a day and can only be in one place at a time. In addition to this, the SSF lacks any substantial funding. According to SSF’s annual financial report, the foundation has a budget of 36,000 Bulgarian lev (about €18,406.44 or $20,935.08). According the Virginia Society of Certified Accountants, the average budget for a small NGO in the U.S is $37,500 (about 64,485.07 lev or €32,970.57). Some of the budget goes towards Ms. Yakimova’s salary while the remaining amount of the budget is then spent on administrative costs, literature, and the organization of events.

 

Due to these shortcomings, the Society and Safety Foundation has little to show, regarding reforms, in its fight against corruption. However, the SSF was awarded the BAPRA Bright Award for Communication Campaign in the Public Sector due to the fact that their multi-media campaign reached over 1 million people worldwide and all of their materials are available here. The SSF hasn’t slowed its advocacy campaign either. Recently the foundation implemented a program in 2017 was called The Cost of Security. This campaign took place from January 23rd to March 31st. The goal of this program was to have eight basic questions about the Ministry of Interior: (1) Why do reforms in the MoI fail?, (2) What does reform in the Ministry of Interior mean?, (3) The Ministry of Interior: The Perfect Bureaucracy, (4) The Security Cost: how much workers’ pay to be on duty?, (5) The inverted pyramid, (6) The professional training and equipment provided, (7) Do the citizens have place in policy – making in MoI?, (8) Strategic solutions: How the reform in the MoI should look like? The results of this program can be found at this web address.

 

With the right type of support and funding, I believe that the Society and Safety Foundation can usher in a new era of policing in Bulgaria. One that is free from corruption, apathy, and incompetence.

Автор: Джон Картър, студент в Capital University, САЩ, стажант на НПО Портала

Източник: НПО Портал , 08 август 2017 г.

Сходни публикации

„Ще се справим заедно“: Една инициатива, хиляди добротворци

„Ще се справим заедно“: Една инициатива, хиляди добротворци

Популярна африканска поговорка гласи следното: „Ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви заедно

Асоциация „Деметра”: Заедно срещу домашното насилие

Асоциация „Деметра": Заедно срещу домашното насилие

Асоциация "Деметра" и "Пирогов" помагат на жертви на домашно насилие Коронавирусът, който порази почти целия свят,

Фондация „Светът на Мария”: да осигуряваш спокойствие и вдъхновение във време на безпрецедентна несигурност

Фондация „Светът на Мария": да осигуряваш спокойствие и вдъхновение във време на безпрецедентна несигурност

Пандемията от коронавирус, която от два месеца занимава целия свят, ни върна обратно на земята и ни напомни, че единствените