English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Законодателство

Оценка на дейността на централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Минстерството на правосъдието

С приемането на ЗЮЛНЦ през 2001 г. за първи път се въведе разграничението на организациите с нестопанска цел на такива в обществена и на такива в частна полза. Същността на разделението е свързано от една страна с определяне на об- щественополезни цели, за постигането на които следва да работят организациите в обществена полза (чл. 38 от ЗЮЛНЦ), а от друга с идеята, че държавата следва да насърчава дейността основно на организациите в обществена полза чрез пред- виждане на преференции за тях. В замяна на различните мерки за подкрепа и стимули (чл. 4 от закона) организациите трябва да бъдат по-прозрачни и да спазват изиск- вания за по-строга отчетност към държавата.
свали документа

Декларация по чл.12, т2, от Закона за предотвратяване на конфликт на интереси

свали документа

NGO-секторът: Регистърът в министерството на правосъдието не работи ефективно

Централният регистър на фондациите и сдруженията в обществена полза към Министерството на правосъдието не поддържа актуална информация, не контролира ефективно и не спазва законовите срокове за вписване, показва изследване на Българския център за нестопанско право (БЦНП). То беше представено във вторник на кръгла маса пред представители на неправителствения сектор. Министерството на правосъдието не изпрати участник, само една от служителките на регистъра присъства безмълвно на дискусията.
линк към страница

Оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието

Публикацията представя основните изводи и препоръки от оценката за дейността на Централния регистър за периода от създаването му през 2001 г. до юли 2010 г., изготвени от експерти на Български център за нестопанско право
линк към страница

НПО се отчаяха от работата по изборния кодекс

Неправителственият сектор е отчаян от работата по изборния кодекс, се разбра по време на конференция за интернет гласуването, организирана от клуба на стипендиантите на фондация "Конрад Аденауер" и фондация "Гласуване без граници".
линк към страница

Законопроект за доброволчеството

Изработен през 2007 от група доброволчески организации, включително Българския център за нестопанско право, Националния алианс за работа с доброволци и Българския червен кръст.
свали документа

Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003 – 2008 година

Институт "Отворено общество", 2009
линк към страница