Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Застъпничество и лобиране

13 декември 2016
Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Годишният доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г. е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Бенефициенти по проекта са били Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ и Професионалното обединение на държавните служители. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Асоциацията на юристи за развитие на правото в общественинтерес и хармонизиране на българското и европейското право. Документът е предоставен от бенефициентите и е публикуван с тяхно съгласие.

свали документа
13 декември 2016
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки на Център за изследване на демокрацията, 2016

Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете. Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки. Той е основан на идеи, дискутирани по време на поредица от практически семинари и работни срещи между румънски и български експерти, провели се в Румъния в периода декември 2014 – юли 2016 г. Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администра- ция – развиване на мултидисциплинарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.

свали документа
08 август 2016
ФГУ издаде наръчник за обществени обсъждания

Форум Гражданско Участие издаде Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания. Изданието е насочено към кметове на кметства, районни администрации и общински експерти, като целта е да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на материали и информация до осигуряването на равнопоставен, разумен и качествен дебат с различните заинтересовани страни. Изданието побира основни изисквания на законодателната рамка, както и практически съвети на базата на дългогодишния опит на екипа и членовете на Форум Гражданско Участие. То може да бъде свободно изтеглено от тук. Наръчникът за организиране и провеждане на обществени обсъждания е издаден по проект „Повишаване на индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София”, изпълняван с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2016 от Сдружение „Форум Гражданско Участие”.

свали документа
18 април 2016
Прекратяване на институционализацията

Анализ на финансирането на процеса на деинституционализация в България, изготвен о на Лумос България.

свали документа
29 февруари 2016
Имам правото да знам – обучителен филм на „Програма достъп до информация"

Филмът, изготвен по поръчка на „Програма достъп до информация“ (http://www.aip-bg.org/), илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Филмът е произведен от екип на АГИТПРОП ООД по поръчка на „Програма достъп до информация“ в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

свали документа
19 февруари 2016
УНИЦЕФ: Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната. През 2001 г. 6181 момичета под 18-години са в съжителство, като 2283 от тях са под 16 години. За десет години броят на 18 годишните момичета в съжителство намалява с около 30% и през 2011 г. те са 4334. Намаляването при 16 годишните в съжителство е над 33% - те са 1505 през 2011 г. Броят на майките на възраст под 16 и под 18 години родили първо дете на- малява също през последните години, тенденция обяснима с намаляване на броя на детските бракове и съжителства. През 2013 г. 2705 момичета под 18 години са родили първо дете, 790 от които са под 16 години.1 Макар също да намалява, остава висок броят на непълнолетните момичетата, родили второ и трето дете. 54% от непълнолетните момичета, при които е настъпила женитба, са само с начално или по-ниско образование. Отбелязва се положителна тенденция на нарастване на завършилите основно образование. Сред момичетата в съжителство без брак под 16 години процентът на завършили основно образование през 2001 г. е 23,5%, а през 2011 г. нараства на 27,5%. Сред 18 годишните 42% имат основно образование през 2001 г., а през 2011 г. този процент е 45%. Детският брак е честа, но не единствена причина за отпадане от училище на ромските момичетата. Броят на отпадналите момичета е значително по-висок от броя на сключилите детски брак.

свали документа
05 февруари 2016
Информационен бюлетин на ПДИ брой 1(145)

В новия брой на Информационния бюлетин на ПДИ ще прочетете за националната конференция "Достъпът до информация - инструмент за постигане на нашите цели"; коментар на юриста: Пръстови отпечатъци за всеки случай; за новия обучителен филм "Имам правото да знам" и за премиерата на две книги.

свали документа
17 декември 2015
Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България. Пътна карта

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за благотворителността. Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

свали документа
17 декември 2015
Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република Българияв периода 2012- 2015 г. и препоръки за актуализирането му

Автори: Георги Генчев, Фондация ПАЦЕП, Любен Панов, Фондация Български център за нестопанско право и Надя Шабани, Фондация Български център за нестопанско право. © БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде цитиран източникът.

свали документа
04 декември 2015
Брой 11(143) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ

В ноемврийския брой на електронния месечен бюлетин на ПДИ ще прочетете: новини от съдебната зала; три коментара на казуси от юристите на ПДИ; информация за срещите с НПО в Монтана и Благоевград; международни новини.

свали документа
06 октомври 2015
Информационен бюлетни на ПДИ брой 9 (141)

Програма Достъп до Информация издаде брой 9(141) на месечния си Информационен бюлетин. Новият брой е посветен на отбелязването на Международния ден на правото да знам в България и по света и интервюта с носителите на награди.

свали документа
08 юни 2015
Месечен информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация за май 2015

В новия брой на ПДИ четете: как протекоха информационните дни "Достъп до информация" във Велико Търново, Габрово, Кърджали и Хасково; развития по съдебни дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ; как съдът в Разград осъди Русенския съд по ЗДОИ; новини от света.

свали документа
07 април 2015
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 3(135)

Програма Достъп до Информация издаде брой 3(135) на месечния си Информационен бюлетин. Теми на броя: В МОСВ четат съдебната практика както дяволът евангелието; според съдът в Страсбург нарушаването на ЗДОИ е нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека; новини от съдебната зала и международни новини.

свали документа
09 декември 2014
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 11(131), ноември 2014

В броя четете Гражданска концепция за изменения в ЗДОИ, изготвена от Програма Достъп до Информация в резултат на широка обществена консултация.

свали документа
13 ноември 2014
Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община

Настоящият наръчник представлява ръководство за установяване на етични стандарти на поведение на публичните служители в Столична община, които са или на изборни позиции (кмет, общински съветници) или част от администрацията, вкл. и районните администрации. Той предоставя базова практическа информация за установяването на ефективна антикорупционна етика в Столична община, която да ръководи поведението на публичните служители. Етичното поведение повишава доверието на гражданите в институцията и е един от факторите за добро управление. То, като нерепресивна мярка, се свързва пряко с превенцията на корупционни практики на местно равнище. Наръчникът е изготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация