English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 36 (0,0481 секунди)
 

Десет граждански кампании за разрешаване на екологични проблеми

Описаните кампания включват екологични проблеми като опазване и управление на горите, опазване на редки местообитания, предвидени са изграждане на голф игрище, въздействие върху биоразнообразието върху Кресненското дефиле, изграждане на сметища, минна дейност, въздействие от туризма, опазване на Черноморието, опазване на зелени градски площи, замърсяване на въздуха и др.

Свали документа

Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е част от инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата". Уязвимите групи са хора, лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.

Свали документа

Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община

Настоящият наръчник представлява ръководство за установяване на етични стандарти на поведение на публичните служители в Столична община, които са на изборни позиции (кмет, общински съветници) или са част от администрацията, вкл. и районните администрации. Той предоставя базова практическа информация за установяването на ефективна антикорупционна етика в Столична община, която да ръководи поведението на публичните служители.

Свали документа

"Упражнение" по гражданско участие

Публикацията предлага анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие.

Свали документа

Нагласи на младите хора към гражданската активност и НПО

Проучване в рамките на проект „Академия КЛЮЧ”.

Свали документа

Овластяване на гражданите. Основни понятия и проблеми на гражданското участие

Презентация, излъчвана по време на първия уебинар на Информационния портал за НПО в България на 9 май 2013 г.

Свали документа

Четиво за малки граждански организации и донори

Книгата представя целите, методиката и резултатите от първата част на Програма „Гражданска инициатива“. Основна цел на програмата е стимулиране гражданските действия по конкретни проблеми.

Свали документа

A Review of Public Participation and Consultation Methods

Преглед на методите за публично участие и консултации

Описание на методите с техните силни и слаби страни и препоръки за употреба.

Свали документа

Establishing and Running an Advocacy NGO

Създаване и управление на НПО в областта на застъпничеството

Наръчникът разглежда различни проблеми, свързани с основаването и управлението на НПО в областта на застъпничеството. Целта му е да подпомогне създаването на функционираща, ефективна и устойчива организация.

Линк към страница

Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

Главната цел на проекта е да повиши гражданското участие в процеса на вземане на решения на национално и на местно ниво.

Свали документа

Окончателен национален доклад по проект „Гражданско наблюдение в полицията“ за периода август 2010 – май 2011 г.

Резултатите от наблюдението са представени в 14 показатели, които отразяват изискванията за защита на основните права на задържаните лица според международноправни и национални правни източници.

Свали документа

Пътеводител за гражданско участие в решаването на европейски въпроси

Форматът на ангажиране на гражданите зависи изцяло от поставените цели. Когато процесът е по-важен от резултата, ударението пада върху ангажирането на колкото е възможно повече граждани от повече държави и създаването на обществено пространство за дебат. Когато гражданските дебати целят постигане на „по-добър процес на вземане на решения“, по-малко се набляга на процеса и повече на произвеждането на добри, работещи предложения. Тогава организирането на гражданите в малки групи или журита е най-удачно.

Свали документа

NGO-секторът: Регистърът в министерството на правосъдието не работи ефективно

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

СТАНОВИЩЕ на експерти и неправителствени организации, обединили своята позиция относно проекта за Енергийна стратегия на Р България, ...

Становището включва предложения на експерти и неправителствени организации, които отчитат последните научно-технически достижения, тенденциите и динамиката на глобалната икономика, защитават националните интереси и особеностите на състоянието на отрасъла в момента, а също така са и съизмерими с основните насоки на Европейския съюз и тенденциите в тази област, а именно прехода към нисковъглеродна икономика.

Линк към страница

Състоянието на достъпа до информация в България през 2008

Годишен доклад на Програма „Достъп до Информация“.

Линк към страница

Как да получим достъп до информация.

Наръчникът дава отговори на няколко въпроса - кой има право на информация, къде може да я потърси, какво право има на това и как да го упражни.

Линк към страница