English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Застъпничество и лобиране

ФГУ издаде наръчник за обществени обсъждания

Форум Гражданско Участие издаде Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания. Изданието е насочено към кметове на кметства, районни администрации и общински експерти, като целта е да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на материали и информация до осигуряването на равнопоставен, разумен и качествен дебат с различните заинтересовани страни. Изданието побира основни изисквания на законодателната рамка, както и практически съвети на базата на дългогодишния опит на екипа и членовете на Форум Гражданско Участие. То може да бъде свободно изтеглено от тук. Наръчникът за организиране и провеждане на обществени обсъждания е издаден по проект „Повишаване на индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София”, изпълняван с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2016 от Сдружение „Форум Гражданско Участие”.
свали документа

Годишен отчет на Български център за нестопанско право, 2015 г.

свали документа

АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в живота на училището

Училищното настоятелство е една от формите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование, за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. През този период, те поемат редица функции по осигуряването на материалната издръжка на училищата, назначаването на учители, избора на учебни програми и други. Широкото присъствие в настоятелствата на обикновени българи – занаятчии, селяни, учители, спомага за демократизирането на българското образование и осигуряването на достъп до него на деца от всички социални прослойки. През този период, в условията на невиждан духовен подем, училищните настоятелства изпълняват и редица социални функции. Много често съвместно с еснафски организации, женски дружества и богати спомоществователи, те набират значителни средства за построяването на нови училища, църкви и осигуряване на стипендии за обучение в чужбина. Редица членове на училищните настоятелства са в редиците на поборниците за национално освобождение. В наши дни на училищните настоятелства са предоставени само съвещателни функции. Те не участват реално в управлението на училището, поради което се чувстват слабо обвързани с дейността му и протичащите в него процеси. По тази причина повечето от училищните настоятелства в България съществуват предимно проформа и не извършват почти никаква дейност, макар в тях да е съсредоточен капацитет, чрез който и родителите, и обществото като цяло могат да бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики. За големия потенциал, който има сътрудничеството между училищното ръководство и родителите, свидетелства, както историята на училищните настоятелства в България, така и световният опит в сферата на образованието. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата. В отговор на нуждата от по-активно включване на родителите в училищния живот, чрез по-активна работа на училищните настоятелства и насърчаване на включването им в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики съвместно с училищното ръководство, Асоциация Образователно Лидерство (АОЛ) и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (ФОРУМ) инициираха проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за проекта може да бъде намерена на Интернет страниците на двата партньора - www.forum-bg.org и www.aol.bg, а повече информация за текущите дейности и свързани с проекта теми може да бъде намерена на страницата на проекта във Фейсбук – Активно родителство.
линк към страница

Имам правото да знам – обучителен филм на „Програма достъп до информация"

Филмът, изготвен по поръчка на „Програма достъп до информация“ (http://www.aip-bg.org/), илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Филмът е произведен от екип на АГИТПРОП ООД по поръчка на „Програма достъп до информация“ в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).
линк към страница

УНИЦЕФ: Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната. През 2001 г. 6181 момичета под 18-години са в съжителство, като 2283 от тях са под 16 години. За десет години броят на 18 годишните момичета в съжителство намалява с около 30% и през 2011 г. те са 4334. Намаляването при 16 годишните в съжителство е над 33% - те са 1505 през 2011 г. Броят на майките на възраст под 16 и под 18 години родили първо дете на- малява също през последните години, тенденция обяснима с намаляване на броя на детските бракове и съжителства. През 2013 г. 2705 момичета под 18 години са родили първо дете, 790 от които са под 16 години.1 Макар също да намалява, остава висок броят на непълнолетните момичетата, родили второ и трето дете. 54% от непълнолетните момичета, при които е настъпила женитба, са само с начално или по-ниско образование. Отбелязва се положителна тенденция на нарастване на завършилите основно образование. Сред момичетата в съжителство без брак под 16 години процентът на завършили основно образование през 2001 г. е 23,5%, а през 2011 г. нараства на 27,5%. Сред 18 годишните 42% имат основно образование през 2001 г., а през 2011 г. този процент е 45%. Детският брак е честа, но не единствена причина за отпадане от училище на ромските момичетата. Броят на отпадналите момичета е значително по-висок от броя на сключилите детски брак.
линк към страница

Информационен бюлетин на ПДИ брой 1(145)

В новия брой на Информационния бюлетин на ПДИ ще прочетете за националната конференция "Достъпът до информация - инструмент за постигане на нашите цели"; коментар на юриста: Пръстови отпечатъци за всеки случай; за новия обучителен филм "Имам правото да знам" и за премиерата на две книги.
линк към страница

Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България. Пътна карта

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за благотворителността. Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.
свали документа

Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република Българияв периода 2012- 2015 г. и препоръки за актуализирането му

Автори: Георги Генчев, Фондация ПАЦЕП, Любен Панов, Фондация Български център за нестопанско право и Надя Шабани, Фондация Български център за нестопанско право. © БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде цитиран източникът.
свали документа

Брой 11(143) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ

В ноемврийския брой на електронния месечен бюлетин на ПДИ ще прочетете: новини от съдебната зала; три коментара на казуси от юристите на ПДИ; информация за срещите с НПО в Монтана и Благоевград; международни новини.
линк към страница

Информационен бюлетни на ПДИ брой 9 (141)

Програма Достъп до Информация издаде брой 9(141) на месечния си Информационен бюлетин. Новият брой е посветен на отбелязването на Международния ден на правото да знам в България и по света и интервюта с носителите на награди.
линк към страница

Бюлетин на Програма за достъп до информация, август 2015

линк към страница

Месечен информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация за май 2015

В новия брой на ПДИ четете: как протекоха информационните дни "Достъп до информация" във Велико Търново, Габрово, Кърджали и Хасково; развития по съдебни дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ; как съдът в Разград осъди Русенския съд по ЗДОИ; новини от света.
линк към страница

Информационен бюлетин на ПДИ - брой 3(135)

Програма Достъп до Информация издаде брой 3(135) на месечния си Информационен бюлетин. Теми на броя: В МОСВ четат съдебната практика както дяволът евангелието; според съдът в Страсбург нарушаването на ЗДОИ е нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека; новини от съдебната зала и международни новини.
линк към страница

Establishing a Joint Committee

Structured cooperation between government and civil society in the example of implementing Estonian civil society development concept
свали документа

Информационен бюлетин на ПДИ - брой 11(131), ноември 2014

В броя четете Гражданска концепция за изменения в ЗДОИ, изготвена от Програма Достъп до Информация в резултат на широка обществена консултация.
линк към страница

Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община

Настоящият наръчник представлява ръководство за установяване на етични стандарти на поведение на публичните служители в Столична община, които са или на изборни позиции (кмет, общински съветници) или част от администрацията, вкл. и районните администрации. Той предоставя базова практическа информация за установяването на ефективна антикорупционна етика в Столична община, която да ръководи поведението на публичните служители. Етичното поведение повишава доверието на гражданите в институцията и е един от факторите за добро управление. То, като нерепресивна мярка, се свързва пряко с превенцията на корупционни практики на местно равнище. Наръчникът е изготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.
свали документа

Информационен бюлетин на ПДИ - брой 10(130), октомври 2014

ПДИ публикува брой 10(130) на месечния информационен бюлетин. В броя четете: да се уведомява ли третото лице кой иска информация за него?; развития на съдебни дела по достъпа до информация; секретарят на Община Ямбол изпраща уведомления, че не разглежда заявления по ЗДОИ; какво е състоянието на жп прелезите в Ловешка област; резултати от проведените 2 обсъждания „Необходими ли са промени в ЗДОИ?” със служители по ЗДОИ и съдии и юристи; сравнителен анализ на законите за достъп до информация в скандинавските държави.
линк към страница

Информационен бюлетин на ПДИ - брой 8(128), септември 2014

ПДИ издаде брой 8 (128) на месечния си Информационен бюлетин. В него четете: коментар на Фани Давидова върху измененията на Правилника за вписванията; новини от съдебната зала, подготвени от Дарина Палова; как Община Алфатар се изкачи до шесто място в Рейтинга на активната прозрачност; Стела Ковачева добавя нови щрихи към казуса с туберкулозните крави в Разград; Диана Банчева припомня историята и значението за Деня на правото да знам за застъпниците за свобода на информацията; новините от света, подбрани от Ралица Кацарска
линк към страница

Индекс за устойчивост на НПО 2013

Индексът за устойчивост на гражданските организации (НПО) е основен аналитичен инструмент, който измерва развитието на гражданския сектор в Централна и Източна Европа и Евразия. Индексът следи развитието на гражданския сектор в двадесет и девет страни през последните седемнадесет години. Индексът изследва цялостната среда за гражданското общество, фокусирайки се върху правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура и обществен престиж. Всеки показател се оценява по седемстепенна скала, като 1 означава най-високо развитие, а 7 – най-ниско. Индексът е изработен от Американска агенция за международно развитие в партньорство с местни организации във всяка една от страните. За повече информация, моля свържете се с Българския център за нестопанско право на info@bcnl.org.
свали документа

Брой 6 (126) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ

В броя четете: анализ на Александър Кашъмов на предложената наказателна отговорност за разпространяване на банкова информация; Фани Давидова отговаря на въпроса: Обхваща ли защитата на личните данни съдебните решения; Дарина Палова коментира какви са възможностите за допълване на предоставена информация; Кирил Терзийски прави преглед на развитието по съдебните дела за достъп до информация; резултати от обществената дискусия за необходими изменения в ЗДОИ с IT специалисти и бизнес; новини от света.
линк към страница