English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 58 (0,0372 секунди)
 

10 успешни регионални проекта финансирани от Европейския съюз

Защо си струва да си член на клуба ЕС? Не толкова отдавна в интернет се появи и разпространи съобщение: „Представете си, че можете да станете член на клуб, в който срещу 300 евро годишна такса получавате: мир, икономически просперитет, гарантирани човешки права, свободно пътуване и работа навсякъде в рамките на клуба, свободно движение на стоки, слуги и капитали, подкрепа за изоставащите региони… Имаме страхотна новина за вас - Клубът съществува и се нарича Европейски съюз“. Повече от 90% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво. В основата на това финансиране са Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС, които заедно формират повече от 70% от бюджета на ЕС и чрез различни фондове подпомагат заетостта, доходите, инвестициите, развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда.

Свали документа

Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата страна със срокове и линкове. Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране.

Свали документа

Opening up communities, closing down institutions: Harnessing the European Structural and Investment Funds

Привличане на общностите, затваряне на институциите: използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Докладът разглежда ролята на Европейските структурни и инвестиционни фондове за прехода от институционална грижа за деца, възрастни и хора с увреждания към живот в местната общност.

Свали документа

Be part of CSA! supporting booklet for training on community supported agriculture

Включи се в Споделеното земеделие! Обучителна брошура за развитие на земеделие, подкрепяно от местната общност

Споделеното земеделие се създава като форма на партньорство между местни фермери и потребители. Моделът на споделено земеделие с развива в Америка и много страни по света. Брошурата предлага полезни съвети и лесни за използване материали.

Свали документа

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

Прессъобщение за проект ArtReefs. Проектът развива идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Свали документа

Селфи на гражданския сектор в Стара Загора

Доклад за състоянието на гражданския сектор в Стара Загора.

Свали документа

Какво направи НПО-секторът за Търговище

Доклад на Клуба на НСО Търговище за осъществените дейности, проекти и резултати от тях в периода 2010-2015 г.

Свали документа

Наръчник за работа по проект „Училището като център в общността"

Наръчникът съдържа преводни статии, насоки за работа с училищния екип, родителите, учениците и външните партньори и различни примери за успешни практики от международната мрежа за общностни училища. Той може да бъде полезен във всеки случай, в който училището би искало да разшири своята дейност към общността и да привлече повече партньори и съмишленици, за да подобри работата си и средата на живот на своите ученици и техните семейства.

Свали документа

Ръководство за местните власти във връзка с усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите

В рамките на инициативата EURoma (Европейска мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове www.euromanet.eu) е изготвено Ръководство за местните власти относно усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите. Основната цел на ръководството е да предостави насоки и конкретни предложения за използване на структурните фондове за приобщаване на ромите на местно ниво.

Свали документа

Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, регион или селище не може да се пренебрегне влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?

Свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност.

Свали документа

Стратегически маркетинг

Наръчникът „Стратегически маркетинг“ е третото издание от поредицата „Наръчник за читалища“, която Платформа АГОРА разработва и издава от 2010 г. В него са представени инструменти за подобряване на взаимодействието на читалището с външната среда и оптимизиране на процесите на стратегическо планиране. Както и в предишните издания, акцентът е върху знания, практически модели и технологии, адаптирани спрямо специфики и потребности на читалищата.

Линк към страница

Four strategies for community organizing

Четири стратегии за организиране на местни общности

Кратка брошура с указания.

Свали документа

How To Organize Community Meetings

Как да организираме срещи в общността

Кратка брошура с идеи за успешно организиране на срещи в местни общности.

Свали документа

Четиво за малки граждански организации и донори

Книгата представя целите, методиката и резултатите от първата част на Програма „Гражданска инициатива“. Основна цел на програмата е стимулиране гражданските действия по конкретни проблеми.

Свали документа

Volunteerism Action Guide: Multiplying the Power of Service

Ръководство за доброволци: силата на примера в полза на общността

Ръководство за доброволци от Корпуса на мира и начините за привличане на партньори от местните общности.

Свали документа

Какво разбираме под общност

Презентацията запознава читателя с понятието за „общност“ и неговите специфични характеристики.

Свали документа

Public Participation Toolbox

Набор от инструменти за участие на обществеността

Кратка брошура с описание на отделни инструменти и подходи с техните преимущества и недостатъци.

Свали документа