English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Управление на НПО

„Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта"

Студия на тема „Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта". Студията е част от дисертационен труд на Симеон Симеонов, 5-и курс докторант „МИО и бизнес" в УНСС.
свали документа

10 успешни регионални проекта финансирани от Европейския съюз

Защо си струва да си член на клуба ЕС? Не толкова отдавна в интернет се появи и разпространи съобщение: „Представете си, че можете да станете член на клуб, в който срещу 300 евро годишна такса получавате: мир, икономически просперитет, гарантирани човешки права, свободно пътуване и работа навсякъде в рамките на клуба, свободно движение на стоки, слуги и капитали, подкрепа за изоставащите региони… Имаме страхотна новина за вас - Клубът съществува и се нарича Европейски съюз“. Трудно бихме могли да опишем по-добре и по-лаконично смисълът на ЕС. Защо тогава е този масов евроскептицизъм за бъдещето на съюза? Дали защото мнозина не са добре запознати с предимствата на клуба, докато други са склонни да ги приемат за даденост или просто забравят за тях? Ако при основаването на ЕС ключовата дума е била „мир”, то днес думата е „солидарност”. Сърцето на тази солидарност е политиката на ЕС за сближаване (наричана още Кохезионна или Регионална политика). Тя е насочена към подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Повече от 90% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво. В основата на това финансиране са Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС, които заедно формират повече от 70% от бюджета на ЕС и чрез различни фондове подпомагат заетостта, доходите, инвестициите, развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда. С това издание правим опит с конкретни примери от българските региони да покажем как с подкрепата и на различни европейски фондове е възможно успехите да се случват тук и сега. Вярваме, че тестовете в него ще помогнат да не забравяме защо си струва да сме членове на клуба.
свали документа

Безплатни и платени онлайн курсове за социална промяна, организирани от социално предприятие „Акюмен" (на английски език)

https://www.plusacumen.org/courses
линк към страница

Пълният текст на доклада „Активните неправителствени организации в България през 2017 г."

свали документа

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България от екип на Български център за нестопанско право в състав Надя Шабани и Павлета Алексиева, с редактор Любен Панов. Изследването представлява анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в 3 области в България - Шумен, Сливен и Монтана. Целите на анализа са да идентифицира работещи модели на социално предприемачество, в България и в Европейския съюз (ЕС), които да подкрепят решаването на проблемите за целевата група и да предложи препоръки за развитие, съобразявайки се със средата на регионално ниво и идентифицирайки потенциални партньори и заинтересовани лица. Изисква се разрешение за възпроизвеждане на текстове от тази публикация. Моля, свържете се с отдел „Комуникации“, УНИЦЕФ България.
свали документа

Най-актуалният наръчник за „Финансово управление на НПО"

Български център за нестопанско право (БЦНП) издаде наръчник „Финансово управление на НПО“. Това е най-актуалната публикация от този тип, чиято цел е да подпомага хората, управляващи неправителствени организации, да спазват основните принципи на доброто финансово управление. Информацията в наръчника е на достъпен език и е подредена в няколко раздела: Доброто финансово управление на НПО; Финансовата устойчивост; Приходите и разходите; Счетоводство за несчетоводители и Изисквания за разходването на публични (национални/европейски) средства. Ще намерите и идеи за това как организацията да е финансово независима.
свали документа

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Този наръчник може да послужи на малки предприятия (МСП), неправителствени организации (НПО), млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).
линк към страница

Вдъхновяващи срещи от третия вид - 10 успешни истории на български НПО

Това издание е опит да допринесем за повишаване авторитета, капацитета и влиянието на третия сектор в България, както и на приноса му за устойчиво обществено развитие. С представянето на 10 вдъхновяващи примера на малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето в което работят, се надяваме да постигнем резултати в няколко посоки. Разчитаме вълнуващите успешни истории да инжектират доза вяра и оптимизъм в повече хора и те да се превърнат в (още по-) активни граждани било то като доброволци, членове или друг вид съмишленици на НПО и техните благородни каузи. Надяваме се, че чрез популяризиране на добрите практики да въодушевим повече граждани и компании да подкрепят финансово смислените граждански инициативи и организации, освобождавайки ги от капана на краткосрочното проектно финансиране. Вярваме, че успешните истории ще са полезни за други, предимно малки, НПО, които имат нужда от повече знания, опит и увереност, за да правят добри неща, които на пръв поглед може да им изглеждат невъзможни.
свали документа

Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие /Вяра Ганчева/

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, в един регион, в едно селище не може да се пренебрегва влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?
свали документа

Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2002)

Изграждането на българското гражданско общество през последните години е просто друга гледна точка към промените във всички области на политическия, обществения, икономическия и личния живот в България след 1989 г. Организациите от третия сектор извървяха заедно с цялото общество пътя на 12-годишните реформи. Този път, означаван често с понятието “преход”, още не е завършен, но вече подлежи на анализ с различни научни инструменти. Целта на изложението не е да анализира “прехода”, а само да помогне за анализа на съвременното състояние и перспективите за развитие на организациите от третия сектор.
свали документа

PROGRAMME - TIMETABLE

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / MAIN PROGRAMME , MIXING SPACES PROGRAMME , OPEN DOORS PROGRAMME, EVENING PROGRAMME / 24.1.2014
свали документа

A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО, който разглежда теоретичната функция на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията. Издаден от Европейския център за нестопанско право през 2004; автор Марилин Уат. Източникът е на английски.
линк към страница

Non-Governmental Organizations and Development

Книга за историята на неправителствените организации и ролята им в общественото развитие в регионален и глобален план. Авторите, Дейвид Луис и Назнуийн Канджи, се фокусират върху теоретичната роля на НПО в гражданската общество, разглеждайки примери от целия свят. Публикувано от Routledge през 2009г. Източникът е на английски.
линк към страница

Capacity building for local NGOs

Наръчник за основаване и развитие на НПО с акцент върху стратегическото планиране, организационната структура, управление на хора, проекти и финанси, офисна администрация, набиране на средства и публичност. Издаден от Католическия институт за международни отношения през 2005; Автор Лейни Томас. Източникът е на английски.
линк към страница

Practical Guide to NGO’s Preparation and Management

Наръчник за подготовка и управление на проекти за неправителствени организации. Съдържа информация за определяне на целеви групи, цикъл на проекта, разпределяне на финансите и изпълнение на проект чрез Подхода на логическо структуриране (Logical Framework Approach), както и речник и полезни линкове. Наръчникът е написан през 2006 от Европейския съюз за Ливанското гражданско общество. Източникът е на английски.
линк към страница

Наръчник за читалища: Стратегически маркетинг

"Наръчникът "Стратегически маркетинг" е третото издание от поредицата „Наръчник за читалища", която Платформа АГОРА разработва и издава от 2010 г. Както и в предишните издания, така и сега в желанието си да подпомогнем пълноценното функциониране на читалищата като центрове за общностно развитие, поставяме акцента върху знания, практически модели и технологии, адаптирани спрямо техните специфики и потребности. Настоящият наръчник представя инструменти за подобряване на взаимодействието на читалището с външната среда и оптимизиране на процесите на стратегическо планиране. Целта ни е да допринесем за повишаването на ефективността в дейността на читалищата спрямо вложените усилия и ресурси и да засилим удовлетвореността на местните хора от услугите и продуктите, които читалището предлага." Емилия Лисичкова Председател, Платформа АГОРА
линк към страница

Декларация по чл.12, т2, от Закона за предотвратяване на конфликт на интереси

свали документа

Bulgarian NGO sector in the context of development

A research that offers important findings about the situation of the Bulgarian NGO sector as well as recommendations and predictions about its future. Published in Sofia, 2003.
свали документа

Introduction to the LFA

Description of the Logical Framework Approach Written by Alan Walsh, Berlin, 2000.
свали документа

How To Organize Community Meetings

A short handout giving ideas on a successful ways of organizing community meetings.
свали документа