Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
271.34. Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?

Съществената разлика между ЮЛНЦ и търговско дружество е целта, към постигането на която е насочена основната им дейност. Основната дейност на търговските дружества винаги е насочена към реализирането на печалба. Основната дейност на ЮЛНЦ пък е насочена към постигането на нестопански цели, т.е. такива, които не са насочени към реализиране на печалба.


Търговските дружества са специфичен вид юридически лица, чието учредяване и дейност се уреждат от Търговския закон. ЗЮЛНЦ не забранява ЮЛНЦ да учредяват или участват в търговски дружества. Търговският закон също не съдържа ограничение за участие на ЮЛНЦ в капиталови дружества. Това на общо основание означава, че е възможно ЮЛНЦ да учреди търговско дружество, стига в устава или учредителния си акт да не е предвидило изрична забрана.


Практиката показва, че най-често ЮЛНЦ взема решение за учредяване на отделно търговско дружество, когато осъществяваната от него стопанска дейност по своя обем или характер може да наруши някое от изискванията по ЗЮЛНЦ за допълнителност, свързаност или целево използване на приходите от стопанска дейност. Например, ако стопанската дейност на ЮЛНЦ се развива успешно и нейният обем се увеличи до размери, в които може да се превърне от допълнителна в основна, тогава е по-добре нейното извършване да бъде обособено в отделен субект – търговец. Други мотиви за отделянето на стопанската дейност на ЮЛНЦ в търговско дружество биха могли да бъдат: нуждата от отделянето на управлението и ресурсите за извършване на стопанска дейност; привличането на кредити; изчистването на потенциални данъчни проблеми и други. В определени хипотези изборът на подобно решение може да се налага и от наличието на законовото изискване определен вид дейност да бъде извършвана само от търговец (например предоставянето на здравни услуги).


Процедурите по учредяване на търговско дружество от ЮЛНЦ или по участие във вече създадени такива са регламентирани в Търговския закон и в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Най-общо те протичат през три основни етапа:

  1. Вземане на вътрешно решение от ЮЛНЦ за учредяване или участие в търговско дружество. Решението се взема от компетентния да разрешава участие в други организации съгласно устава (учредителния акт) орган при спазване на условията за кворум и мнозинства;
  2. Изготвяне и подписване на изискуемите съгласно Търговския закон документи за учредяване на търговското дружество или участие във вече създадено такова;
  3. Обявяване на взетите решения и изготвени документи в Търговски регистър при Агенция по вписванията.


Търговското дружество, в което участва ЮЛНЦ, поддържа самостоятелна счетоводна отчетност и подлежи на отделно данъчно облагане за реализираната от него печалба. За участието си в търговското дружество ЮЛНЦ има право да получи част от печалбата (дивидент). Това не нарушава забраната на ЗЮЛНЦ за разпределяне на печалба, тъй като в случая ЮЛНЦ е получател на прихода, а този който го разпределя е търговското дружество.


Виж още:

2.05. Какви са изискванията за стопанската дейност на НПО?;

3.11. Как се облагат приходи от лихви, ценни книжа, дялове и акции, дивиденти и ликвидационни дялове?