Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.11. Как се облагат приходи от лихви, ценни книжа, дялове и акции, дивиденти и ликвидационни дялове?

Лихви


По принцип доходите от лихви върху средства в банки за местни юридически лица се включват в облагаемата основа по ЗКПО и подлежат на облагане с корпоративен данък. Аргументите за това са, че съгласно Счетоводен стандарт 18 „ПРИХОДИ", лихвите се отчитат като приход във финансовия резултат на предприятието, а облагането с корпоративен данък стъпва на счетоводния финансов резултат. Когато обаче ЮЛНЦ реализира приходи от лихви върху средства по банкови сметки, които средства са постъпили за финансиране на нестопанската дейност и техният произход не е стопанска дейност на ЮЛНЦ, а е например дарение или грант, тогава приходите от лихви не следва да се облагат с корпоративен данък, защото не представляват печалба от осъществени сделки по чл. 1 от ТЗ. При ЮЛНЦ следва да се прави разграничение между банковите лихви, акумулирани върху средства от стопанската дейност и лихвите от средства, които не произтичат от стопанската дейност на ЮЛНЦ. Само в първия случай лихвите представляват облагаем приход по ЗКПО.

 

Ценни книжа, дялове и акции


В случаите, в които ЮЛНЦ търгува с ценни книжа, то получените доходи се включват във финансовия резултат и участват в определянето на облагаемата печалба. Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа. Така например, ако ЮЛНЦ придобие акции на публично дружество (уредено в глава осма на Закона за публично предлагане на ценни книжа), независимо по какъв начин, напр. чрез дарение или чрез посредник и впоследствие продаде тези акции на БФБ, реализираната печалба не подлежи на данъчно облагане. Чл. 44 от ЗКПО предвижда, че когато разпореждането с акции и търгуеми права на акции на публични дружества, акции и дялове на колективни инвестиционни схеми се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа, при определяне на данъчния финансов резултат: 1. счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа, и 2. счетоводният финансов резултат се увеличава със загубата, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа. Извън случаите на реализирани доходи от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, доходите от ценни книжа и дялове се включват в счетоводния финансов резултат на ЮЛНЦ и подлежат на облагане с корпоративен данък.

 

Дивиденти и ликвидационни дялове


Дивидентите и ликвидационните дялове, начислени от местни юридически лица и от неперсонифицирани дружества в полза на местни юридически лица, които не са търговци, а такива са ЮЛНЦ, се облагат с данък, който се удържа при източника и е окончателен (чл. 194 от ЗКПО). Размерът на данъчната ставка е 5 на сто. Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от дивиденти, е брутният размер на разпределените дивиденти. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите от ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.


Виж още:

1.34. Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?

3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?