Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
253.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

Законът за юридическите лица с нестопанска цел дава възможност на ЮЛНЦ да финансират основната дейност, за която са регистрирани, чрез осъществяване на стопанска дейност, предвидена в устава на тези лица. ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък, когато реализират данъчна печалба. Това е счетоводната печалба, преобразувана в увеличение или намаление по реда на закона. Обект на облагане с корпоративен данък е печалбата на ЮЛНЦ от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. "Изброяването на сделките в чл.1, ал.1 от ТЗ е неизчерпателно. Съгласно практиката на НАП, при определяне на една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/ или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице; цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип" (НАП, „Въпроси и отговори" 2_1711/13.10.2010г. Изх. № 24-34-620/2008 г.).

И при еднократна сделка, щом е извършена с цел печалба и двете насрещни престации са определени на пазарен принцип, се дължи корпоративен данък.


Виж още:

2.04. Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея?

3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава?