English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
2.04. Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея?

 

Според закона извършването на стопанска дейност от ЮЛНЦ на първо място следва да се подчинява на условията и да спазва реда, определен със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Освен това стопанската дейност трябва да отговаря на специфичните ограничителни критерии за законност съгласно ЗЮЛНЦ, които са:

  • Да бъде допълнителна, т.е. нейното извършване по обем да не надвишава обема на основната нестопанска дейност. Този критерий има не толкова финансови, колкото чисто организационни измерения. Една организация разполага с различни по своя характер ресурси – материални, човешки, финансови и други. Допълнителна ще е тази стопанска дейност, при която по-голяма част от цялата съвкупност от ресурсите на организацията е мобилизирана в осъществяването на основната нестопанска дейност и по-малка част в извършването на стопанската;
  • Да бъде свързана с предмета на основната дейност на ЮЛНЦ, т.е. да представлява средство за постигане на целите на организацията, но не като финансови средства, които се инвестират за постигане на целите, а като дейност, която по своя характер е близка и сходна с основната дейност на организацията и допринася за реализирането на целите;
  • Приходите от стопанската дейност да се ползват единствено за постигане на определените в устава или учредителния акт на ЮЛНЦ цели, като изрично е забранено разпределянето на печалба;
  • Предметът на стопанската дейност да бъде регламентиран в устава или учредителния акт на ЮЛНЦ.

 

Тези изисквания и правила относно стопанската дейност за ЮЛНЦ се отнасят по еднакъв начин и за организации в частна полза, и за организации в обществена полза.

 

Извършването на стопанска дейност от НПО не ги прави търговци, тъй като техните цели винаги остават нестопански. За разлика от тях търговците винаги имат една единствена основна цел – директно реализиране на печалба, която е от интерес на конкретни лица (съдружниците).Възможно е обаче стопанската дейност да бъде извършвана и чрез друго юридическо лице – търговец, на което ЮЛНЦ е едноличен собственик на капитала или притежава част от дялове/акции в него

 

Преценката дали предвидената в устройствения акт на ЮЛНЦ стопанска дейност отговаря на общите и специални изисквания на законите, които я регламентират, може да се направи от съда, ако бъде сезиран с искане за прекратяване на ЮЛНЦ поради извършване на дейност, която противоречи на Конституцията, законите или добрите нрави. Такова искане може да отправи всяко заинтересовано лице, както и прокурорът. Регистърът на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията не би следвало да прави преценка доколко са спазени изискванията на ЗЮЛНЦ за предвидената в устройствените актове на ЮЛНЦ стопанска дейност. Подобна преценка има смисъл да се прави тогава, когато ЮЛНЦ е започнало реално да извършва стопанска дейност, а не когато само е декларирало такова намерение, разписвайки предмета й в устройствените си документи.

 

Законовите критерии за допълнителност, свързаност и целево използване на приходите от стопанска дейност важат в случаите, когато ЮЛНЦ от свое име извършват стопанска дейност. Това е стопанска дейност на ЮЛНЦ, при която самата фондация или сдружение сключва стопански сделки от свое име и за своя сметка.

 

Ползи от стопанската даейност


Ползите от извършването на стопанска дейност от НПО могат да се обобщят по следния начин:

  • Самото извършване на стопанска дейност е начин за постигане на целта на организацията
  • Стопанската дейност осигурява допълнителни средства, които да подкрепят основната нестопанска дейност на НПО;
  • Осигуряване на устойчивост на организацията, чрез набиране на средства от различни по характер и независими един от друг източници.

 

За да се постигнат максимално посочените по-горе ползи от извършването на допълнителна стопанска дейност, НПО следва да съобразят и няколко допълнителни фактора:

  • Разширяването на дейността на НПО натоварва в известна степен мениджмънта и организацията на дейността като цяло. Това изисква да се прецени доколко НПО има ресурса (човешки и материален) да извършва допълнителна стопанска дейност;
  • Изисква се отделно отчитане на стопанската от нестопанската дейност при спазване на законовите изисквания;
  • Необходимо е да се следи дали законовите изисквания за допълнителност и свързаност на стопанската дейност са спазени.

Виж още:

2.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?;

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?;

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?