Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

Местните ЮЛНЦ подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС в следните случаи:

  • При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на 12 последователни месеца. В облагаемия оборот не се включват освободените доставки;
  • При доставка на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, при което данъкът е дължим от получателя (например доставка на консултантска услуга от ЮЛНЦ установено в България на данъчно задължено лице установено в Германия);
  • При получаване на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено в България и доставката е с място на изпълнение в страната, при което данъкът е дължим от получателя (например когато чуждестранно лице предоставя рекламни услуги на българско ЮЛНЦ);
  • При осъществяване на вътреобщностни придобивания на стойност над 20 000 лв.


Лицата, които са регистрирани на основание доставка/получаване на услуги, както и за вътреобщностни придобивания не начисляват ДДС за другите си доставки. Това означава, че ако за тях възникне задължение за задължителна регистрация (облагаем оборот над 50 000 лв.) или при регистрация по избор следва да се подадат заявление за регистрация в съответните срокове.


Съгласно чл. 178 от ЗДДС глобата за неподаване в срока на заявление за регистрация по ЗДДС за юридическите лица е в размер от 500 до 5 000 лв. Същевременно ако лицето е следвало да начисли ДДС, глобата за неначисляване на данък в предвидените срокове е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. (чл. 180, ал.1). Ако данъкът е начислен в периода, следващ периода, в който данъкът е следвало да бъде начислен глобата е в размер на 5 на сто от данъка, но не по-малко от 200 лв. (чл. 180, ал. 3). В случаите когато лицето е следвало да самоначисли ДДС и за начисления данък има право на пълен данъчен кредит, се наказва с имуществена санкция в размер на 5% от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв. Когато данъкът е самоначислен в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде самоначислен, имуществена санкция е в размер до 2% от данъка, но не по-малко от 25 лв.


Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по ЗДДС и преди да са възникнали условия за задължителна регистрация. Регистрацията по избор ще е подходяща в случаите, когато ЮЛНЦ очаква да извършва облагаема стопанска дейност и съответно да закупува стоки и услуги във връзка с извършването на тази дейност. След като бъде регистрирано по ЗДДС, ЮЛНЦ ще има право на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите, свързани с облагаемата му дейност, освен ако доброволната регистрация не е на основание чл. 100, ал. 2, т.е. за вътреобщностни придобивания. Следва да се има предвид, че лицата, които са се регистрирали по избор нямат право на дерегистрация по избор в продължение на 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрация по ЗДДС.


Виж още:

3.21. Какви са задълженията на регистрираните по ДДС лица?

3.25. Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над 20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС?

3.27. В кои случаи ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ДДС?