Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.21. Какви са задълженията на регистрираните по ДДС лица?

Всяко регистрирано по ЗДДС лице има следните задължения:

  • Да изготвя справки-декларации, дневници за покупките, дневници за продажбите и да ги подава в НАП до 14 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят;
  • Да отразява издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени;
  • Да отразява издадените документи във връзка с вътреобщностна доставка, включително за получено плащане в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем;
  • Да отразява получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени;
  • Да отразява получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени;
  • Да внася дължимия ДДС по съответната сметка на НАП до 14 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят;
  • Да подава VIES декларации за данъчните периоди, през които са осъществени вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция и доставки на услуги на лица в други държави членки, при които данъкът е дължим от получателя;
  • Да издава данъчни документи в съответствие с изискванията на ЗДДС (фактури, дебитни/кредитни известия, протоколи, отчети за извършените продажби, касови бележки);
  • Да осигурява съхраняването на данъчните документи, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което документите удостоверяват;
  • Да води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по ЗДДС от органите по приходите.

В зависимост от основанието, на което дадено лице е регистрирано по ЗДДС са възможни някои облекчения от изброените задължения по-горе. Лицата регистрирани за вътреобщностни придобивания (включително и доброволно регистрираните за вътреобщностни придобивания) могат да не изготвят дневник за покупките, но задължително изготвят дневник за продажбите, в който отразяват единствено документите, издадени във връзка с извършените вътреобщностни придобивания в България. Лицата регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС също могат да не изготвят дневник за покупките, а в дневника за продажбите отразяват единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.


Виж още:

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

3.22. Начисляване, деклариране и внасяне на ДДС от регистрирано лице

3.24. Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ продава вещи (промоционални материали) като част от кампания за набиране на средства, приходите ще се вземат ли предвид по отношение на регистрацията по ДДС?