Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.27. В кои случаи ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ДДС?

ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ЗДДС задължително и по избор. Основание за задължителна дерегистрация е прекратяване на ЮЛНЦ. В този случай ЮЛНЦ следва да подаде заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14-дневен срок от датата на прекратяването. Към дерегистрация по избор може да се пристъпи в следните случаи:

  • ЮЛНЦ, регистрирано поради достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или по избор, може да се дерегистрира ако през последните 12 последователни месеца преди текущия оборотът му е под 50 000 лв.
  • ЮЛНЦ, регистрирано поради извършване на ВОП над 20 000 лв., в текущата календарна година може да се дерегистрира ако са на лице следните условия:
  • За предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите ВОП, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв.;
  • Към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация. Необходимо е да се посочи, че ЮЛНЦ, регистрирано по избор няма право да прекрати регистрацията си доброволно по-рано от 2 години, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрация по ЗДДС. Пример: На 10 септември. ЮЛНЦ подава заявление за регистрация по ЗДДС по избор. Актът за регистрация по ЗДДС е издаден на 24 септември От началото на годината ЮЛНЦ не извършва стопанска дейност и за него не възниква друго основание за регистрация по ЗДДС. В този случай ЮЛНЦ може да подаде заявление за дерегистрация по избор най-рано на 1 януари след като е изминала следващата календарна година. До тогава ЮЛНЦ следва да изпълнява всички задължения на регистрирано по ЗДДС лице.
  • ЮЛНЦ, регистрирано на основание извършване/получаване на услуги, може да се дерегистрира, когато към датата на подаването на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация В срок 7 дни от постъпването на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация. В срок от 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията. В случаите на прекратяване на ЮЛНЦ за дата на дерегистрацията се смята датата на прекратяването му. В останалите случаи за дата на дерегистрацията се счита датата на връчването на акта за дерегистрация.

Виж още:

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

3.25. Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над 20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС?