Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.25. Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над 20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС?

Съгласно чл. 99 от ЗДДС на регистрация подлежи всяко данъчно незадължено и данъчно задължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС на друго основание и извърши вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата календарна година надвишава 20 000 лв. В този случай задължение за подаване на заявление за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаеми вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посочения праг, подлежи на облагане с ДДС.


Пример: ЮЛНЦ очаква да извърши следните вътреобщностни придобивания

  • 10 февруари – придобива стоки от Германия на стойност 10000 лв.
  • 15 април – придобива стоки от Унгария на стойност 7000 лв.
  • 8 май – придобива стоки от Финландия на стойност 15000 лв.
  • 4 юни – придобива стоки от Италия на стойност 5000 лв. 


В този случай прагът от 20 000 лв. се преминава с третото вътреобщностно придобиване на стоки (от Финландия). При тази фактическа обстановка заявлението за регистрация по ЗДДС следва да се подаде не по-късно от 1 майг., т.е. 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвишава 20000 лв. При това на облагане с ДДС подлежат както третото (от Финландия), така и четвъртото (от Италия) вътреобщностно придобиване на стоки. ЮЛНЦ, за което е регистрирано по ЗДДС на основание вътреобщностно придобиване и за което възникнат основания за задължителна регистрация или регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.


ЮЛНЦ, което е регистрирано по ЗДДС може да ползва право на данъчен кредит само в случай че стоките са предназначени са извършване на облагаеми доставки. Ако за закупена стока е ползвано право на данъчен кредит и впоследствие стоката бъде дарена е необходимо да бъде направена корекция на ползвания данъчен кредит. Ако ЮЛНЦ не извършва стопанска дейност и не е регистрирано по ЗДДС, то няма да има право на данъчен кредит при закупуването на стоки, съответно няма да се дължи ДДС и при дарението/продажбата на тази стока. В случая е без значение дали производителят на стоката е от Европейския съюз или извън него.


Виж още:

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

3.20. Ако ЮЛНЦ получава само грантове или дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС?