Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
143.20. Ако ЮЛНЦ получава само грантове или дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС?

Доколкото грантовете са предназначени за покриване на разходи те не следва да се включват в облагаемия оборот на ЮЛНЦ, който да доведе до основание за задължителна регистрация по ЗДДС.


Ако ЮЛНЦ извършва набиране на средства чрез членски внос или дарения, използвани за постигане на цели, които си поставя като такова лице и доколкото това не води до нарушаване правилата на конкуренция, това набиране на средства следва да се третира като освободена доставка.


Виж още:

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

3.09. Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата на дарени стоки и как се третират приходи от благотворителни базар?

3.14. Кои разходи, направени от ЮЛНЦ, подлежат на данъчно облагане?