Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
233.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава

НАП установява и събира републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.).

 

Сроковете за плащане на данъците към НАП са уредени в съответните данъчни закони за съответния вид данък (виж по-долу). Осигуровките се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването им. Данъците и осигуровките са заплащат само безкасово – по банков път или по Интернет. Данъците могат да се заплащат и в откритите банкови гишета в данъчните офиси.

 

НАП извършва редица административни услуги и издава удостоверения, свързани с данъчния и осигурителния статус на ЮЛНЦ. Най-често това са:

  • Удостоверение за платени данъци и осигуровки; 
  • Удостоверение за наличието или липсата на задължения;
  • Удостоверение за регистрация в регистъра на НАП;
  • Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство.

Виж още:

1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?;

3.01. Как се осъществява данъчната регистрация и регистрация в НОИ на ЮЛНЦ и – процедура, обявяване на банкови сме?;

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?