English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОДКРЕПЕТЕ: Обединено становище от гражданските организации в България

 

Подкрепа за становището изразете онлайн тук до 17.00 ч. на 16 юли 2020 г. 

На 1 юли със Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, вх. № 054-01-60 на ПГ "Обединени патриоти" са внесени предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

Основните искания на законопроекта са:

  1. Създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел към министерство на финансите - всички ЮЛНЦ в обществена полза декларират всяко финансиране над 1000 лв. в 7-дневен срок от получаването му, когато средствата са от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице, с изключение на средствата от Европейски съюз;
  2. Правомощия на министъра на финансите да инициира финансова инспекция в ЮЛНЦ, налагане на имуществени санкции и прекратяване на ЮЛНЦ при неподаване на декларация при получено от чужбина финансиране;
  3. Задължение за председатлите и членовете на органите за управление на ЮЛНЦ ежегодно да декларират имуществото си пред КПКОНПИ, когато ЮЛНЦ получава финансиране от чужбина (с изключение на ЕС) без значение от размера на финансирането;
  4. Отказ от ангажимента на държавата да осигури достъпно национално финансиране за инициативи на гражданските организации в обществена полза и ограничаване функциите на Съвета за развитие на гражданското общество.

До 16.07.2020 г. можете да се включите в обединено становище на гражданските организации, в което са включени аргументи в подкрепа на позицията, че тези предложени изменения в ЗЮЛНЦ:
  1. Нарушават правото на сдружаване - а така и КРБ, правото на ЕС и редица международни актове, които го уреждат;
  2. По дискриминативен начин предвиждат завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на информация за произход за средства от чужбина и лично имущество на членовете на органите на управление в ЮЛНЦ спрямо останалите частно-правни субекти (фимите);
  3. По противоконституционен и необоснован начин се цели ограничаване пространството за гражданските организации в България.
Това становище е инициирано от група граждански организации: Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български фонд за жените, Национална мрежа за децата, Сдружение Платфрома Агора, Форум гражданско участие, Фондация Програма Достъп до информация, Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право.

Призоваваме всяка гражданска организация да изпрати и самостоятелно становище до народните представители, за да сподели собствената си позиция по законопроекта и да не допуснем подобни предложения да бъдат гласувани от парламента. 

Подкрепете становището чрез този формуляр до 17.00 ч. на 16 юли 2020 г.

Сходни публикации

Кърджали за теб

Кърджали за теб

„Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава“ е партньор на Община Кърджали в реализирането на  проект  „Вход за граждани“

Институт за пазарна икономика: Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2020 г.

Автор: ИПИ / 20.09.2021Преглед на одитните доклади на Сметната палата, седмо изданиеИзследването „Успехите и провалите на

КОШЕР 2021 - глобално събитие за хора, идеи и възможности от цял свят

КОШЕР 2021 - глобално събитие за хора, идеи и възможности от цял свят

На 9-и септември 2021 се проведе третото издание на Тук-Там Кошер.  Над 1000 участници присъстваха физически на събитието в