English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Приоритети за финансиране по Програма „Творческа Европа“ през 2022 г

 
Приоритети за финансиране по Програма „Творческа Европа“ през 2022 г

Автор: Емилия Любенова 

„Творческа Европа“ е програма за безвъзмездно финансиране, управлявана от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Тя съставена от три подпрограми, или направления – „Култура“, „Медиа" и междусекторна подпрограма. Програмата представлява особен интерес, тъй като подкрепя с грантове широк кръг от дейности и групи от кандидати, а осигурената подкрепа превъзхожда значително по размер останалите източници на безвъзмездна помощ, съществуващи на национално ниво. 

По отношение на общото финансирането на програмата прави впечатление все по-нарастващото значение, което ЕС придава на културата. То има и своето осезаемо финансово измерение – бюджетът на „Творческа Европа“ за периода 2021-2027 г. е с 63% по-висок  спрямо този за периода 2014-2020 г., като стойността му възлиза на 2,44 млрд. евро. В допълнение, бюджетът за 2022 г. на програмата е увеличен с близо 100 млн. евро, достигайки 385 млн. евро. Това е признание за силната засегнатост на артистичния сектор от ограничителните мерки във връзка с пандемията от Ковид-19, както и ясен знак за осъзнатата нужда от засилена подкрепа на този толкова чувствителен сектор, свързан със самата същност на Съюза.  

Във връзка със своето изпълнение, на принципа на оперативните програми, „Творческа Европа“ също излъчва за всеки оперативен период - в случая 2021-2027 г. - свои визия, цели и приоритети. Основните цели, които програмата си поставя за текущия период са две: 
  •  „Да пази, развива и популяризира европейското културно и езиково разнообразие, и наследство.
  • „Да повишава конкурентоспособността и икономическия потенциал на културния и творческия сектор, и в частност на аудиовизуалния такъв“.
 
Друг важен акцент на „Творческа Европа“, пряко отразен в текущите и предстоящите покани за финансиране, е обещанието, че „чрез действията си, програмата ще превърне в мейнстрийм взаимосвързаните проблеми на включването и разнообразието, особено що се отнася до равнопоставеността между половете и трансформирането на „Творческа Европа“ в „по-зелена““. Също така, отчитайки, че все по-голям дял от целевите организации и бенефициенти на програмата са микро- и малки такива, през настоящата година програмата предвижда да работи за това да стане по-достъпна, чрез облекчаване на административните процедури. С това намерение са въведени мерки като: - по-широко приложение на бюджетиране на проектите чрез фиксирани, общи суми (т.нар. на английски език “lump-sums”), позволяващи фокуса на отчетите да е върху постигнатите резултати, вместо върху направените разходи;
  • когато е приложимо, бюджетът да бъде изплащан на вноски през цялата година;
  • облекчена процедура за верифициране на финансовия капацитет на организациите; 
  • управление на част от грантовите схеми чрез електронната eGrant система, която е изцяло дигитална и ускорява администрирането.
За всяка една година се изработва годишна работна програма на „Творческа Европа“, която предоставя на заинтересованите страни практически насочена информация по отношение на мерките, които предстои да се реализират като конкретни процедури за кандидатстване, посочват се ориентировъчните дати за тяхното обявяване, какво като дейности ще бъде финансирано, в какъв размер като сума и процент на гранта, както и кой може да кандидатства. 

През 2022 г.,спрямо предишното си издание, подпрограма „Култура“ ще наблегне на сътрудничествата и културния обмен чрез различни форми на творческа мобилност, обмен на опит и участие в международни събития. Ще бъдат подкрепени проекти за коопериране на различни по размер организации от културния и творчески сектор; разпространение на литературни произведения и книгоиздаване; иновации в сферата на културата (както технологични, така и артистични, разпространение на нови практики и използването на нови методи, привличане на нови публики и приобщаване на маргинализирани групи). За първи път ще бъде предложена специална схема за подкрепа на мобилността на артисти и професионалисти в сферата на културата, а инициативата „Знак за европейско наследство“ (за обекти от важно културно и историческо значение) ще бъде подкрепена чрез дейности за изграждане на капацитет. В областта на музиката, подпрограмата ще подкрепя устойчивото разпространение. Сценичните изкуства ще бъдат обхванати от продължаващата инициатива “Perform Europe”, а в сферата на архитектурата ще се стимулира обмена на опит и добри практики. Предвиждат се възможности за кандидатстване и с проекти в модата и дизайна, както и устойчивия туризъм. Също така, ще бъде насърчавано и международното популяризиране на европейската култура чрез участие в събития, маркетингови и брандинг дейности. 

Новият акцент в подпрограма „Медиа“ през настоящата година, както в подпрограма „Култура“,  ще бъдат сътрудничествата и обмена, пречупени през медийната среда и продукти.  Ще се подкрепят копродукции и международно разпространявани сериали. В сферата на киното, което сериозно пострада заради Ковид-19, ще бъдат подкрепени проекти за нови начини на свързване с публиката, идеи за разширяване на аудиторията чрез различни канали за представяне. Ще се подпомага достъпът до кино, културният обмен в киното чрез субтитри и участието във фестивали. През 2022 г. се създава „МЕДИА 360 градуса“ – направление, в които ще могат да се включат аудио-визуални предприятия, ще бъде промотирано сътрудничеството между филмови фестивали чрез участие в мрежи и ще се насърчава обмена на опит и изграждането на капацитет с трети страни извън ЕС. През настоящата година стартира и новата платформа „МедиаИнвест“ за обещаващи стартиращи предприятия. Подкрепата ще бъде структурирана под формата на т.нар. клъстери, насочени към съдържание (създаване на аудиовизуални творби), бизнес (бизнес иновации), публики (създаване на достъпност чрез различни канали) и политики (дискусии и проучвания в областта на аудио-визуалното). 

Междусекторната подпрограма от своя страна през 2022 г. ще увеличи подкрепата си за „Лаборатория за творчески иновации“ за сътрудничество между творчески сектори с принос към инициативата „Нов европейски Баухаус“ (за проектиране на устойчиви „зелени“ сгради) и ще бъдат подкрепени проекти за свобода на новинарските медии, транснационално сътрудничество, иновативни подходи във всички направления (съдържание, разпространение, промотиране), както и обмена на добри практики. Спрямо предходния период, направлението отчита повишаване на сътрудничеството в областта на културните политики и междусекторните иновации. 

Финансирането по програма „Творческа Европа“ ще се реализира посредством грантове, награди, обществени поръчки, непряко управление от международни организации и др. като включването на външни експерти за мониторинг и оценка на проектите и изпълнението на програмата. Отворените за кандидатстване покани, както и скоро предстоящите и вече приключилите такива се публикуват тук. Подробности по отношение допустимостта на кандидатите и дейностите по конкретна покана за финансиране трябва да се проверяват нейните насоки.

Пълният текст на програмата за 2022 г. на „Творческа Европа“ е достъпен на английски език тук. Допълнителна информация и съдействие също може да бъде получено от националното Бюро „Творческа Европа“

Снимка: hpgruesen / Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.

Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Театрално четене - акция в подкрепа на Светлана Петрийчук и Женя Беркович

Театрално четене - акция в подкрепа на Светлана Петрийчук и Женя Беркович

На 2 октомври, понеделник, в 19:00 ч., в клуба на НЧ „Читалище.то" на ул. „Лавеле 11"  (вход откъм ул. „Лом") ще се състои

12-а Нощ на литературата ще се проведе в София и в страната

12-а Нощ на литературата ще се проведе в София и в страната

Новото издание на „Нощта на литературата“ ще се проведе на 27 септември 2023 година.Разговор с акцент по темата в предаването

До 20 октомври се приемат номинации за годишните награди на фондация „Глобални библиотеки – България“

До 20 октомври се приемат номинации за годишните награди на фондация „Глобални библиотеки – България“

До 20 октомври е крайният срок за изпращане на номинации за седмите годишни награди на фондация „Глобални библиотеки –