English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална конференция с международно участие „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи на неформалното образование в България"

 
 


ПОКАНА
Национални дни на неформалното образование 
13-15 октомври 2022 г. 
София 

 
Националните дни на неформалното образование са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.
 
Програмата на Дните интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публики постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България.
 
Регионални дни на неформалното образование,
интегриращи събития и форуми на местно равнище – теренни визити и представяне на добри практики, кръгли маси, демонстрации, базари и др. /координирани центрове за подкрепа на личностното развитие/
Национална конференция (с международно участие) на тема:
„Кризисни предизвикателства и пост-кризисни перспективи на неформалното образование в България“
София, Ректорат на Софийски университет.
 
Участие в инициативата могат да вземат, както организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата. Всеки участник и слушател в конференцията, ще получи сертификат.
 
Онлайн заявка за участие в Националната конференция:
https://ncnfedu.com/регистрация/

Онлайн заявка за участие в Дните на неформалното образование:
https://ncnfedu.com/регистрация/
 
Предварителна програма на Дните на неформалното образование
 
С цел Дните на неформалното образование да адресират адекватно опита и потребностите на широк кръг заинтересовани лица, включените в програмата събития и форуми се очаква да представят постиженията у нас в няколко  приоритетни направления:
 • Научно-приложни изследвания и постижения;
 • Институционален диалог и официални политики в полето на неформалното образование;
 • Добри практики /теренни визити и ателиета/;
 • Професионализация на неформалното образование.
Предварителна програма на Националната конференцияДиалог с институциите:
 • Интегрираните образователни мрежи като модел на свързаността и континуитета между формалното, неформалното и информалното образование
 • Професионализация и кариерно развитие в неформалното образование
 • Центровете за подкрепа на личностното развитие – предизвикателства и перспективи
 • Младежка работа и неформално образование
 • Доброволчество, предприемачество и неформално образование
 • За читалищата като настояще и бъдеще
 • Валидиране на компетентности