Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Агенция за регионално развитие - Велинград

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Агенцията е продължение на съвместен проект на Община Велинград и Програмата на ООН за развитие "Възможности 21 век", включващ изработване на Стратегията за устойчиво развитие на общината и структурно звено, работещо за изпълнението на тази Стратегия, по отношение разделите, отнасящи се до подпомагане на средния и дребен бизнес.

Цели на организацията
Основните цели на агенцията са: подпомагане,насърчаване и стимулиране на местната икономика, чрез предоставяне на пакет от услуги включващ, бизнес обучение, юридически, финансови и маркетингови консултации, информация, административна помощ и др.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS) демонстрира лесно приложим модел за стимулиране и създаване на микро и малки предприятия. JOBS се изпълнява в 40 общини в България, в това число и Община Велинград. В рамките на проекта JOBS е изградена устойчива мрежа от 37 бизнесцентъра, включително 13 бизнесинкубатора, 3 информационни бизнесцентъра и 5 изнесени офиси на бизнес центрове. Предлаганите от тях услуги помагат на частния бизнес да стъпи на крака и да укрепне.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Урбанизация и социално подпомагане
Билки и заетост
Планинска екоцелувка