English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Форум за устойчиво развитие Фокус

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Социални услуги
 
Мисия на организацията
Да разработва стратегии, програми и проекти за практическа реализация на идеите за демокрация и устойчиво развитие
 
Цели на организацията
Да посредничи между обществени, частни и държавни интереси за осъществяване идеите на гражданското общество

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
изпълняване на експертни дейности по проект "Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания", из
 
Описание:
През 2017г. фондацията финализира работата си по проект на УАСГ „КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ“, финансиран от Фонд за научни изследвания. През 2017г. „ФОКУС“ стартира дейността „Изготвяне на експертни оценки и изследвания“ по проекта на Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ „ТРИ ПОДХОДА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“. Проектът е финансиран по програма BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, приоритетна ос Транснационално сътрудничество, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2017-2020 г.

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
20 000 - 100 000

История

2001 - Оценка на гражданското участие в “Информационна кампания за изграждане на Национален център за опасни отпадъци” и в “Информационна кампания за управление на отпадъците на гр. София”

2003 - Обучителен семинар за журналисти на тема “Евроинтеграция и местни медии” в гр. Кърджали

2004 - Национално представително социологическо проучване сред 1199 лица за отношението на населението по въпросите на околната среда във връзка с актуализация на Националната стратегия за околна среда (2005-2014)

2004 - Изследване “Оптимизация на кадровата структура на НАТФИЗ” по поръчка на Академичния съвет

2004 - Преглед и актуализация на логическите матрици на 19 проекта по ФАР, по договор с МРРБ

2004 - Учредяване на Европейски неформален екологичен съвет в Будапеща “Екоиновациите като възможност” (24-25май 2004г.).

2005 - Тестване на информационни материали по „Пилотен проект Искър” по договор с МОСВ

2006 - Изследване “Социални услуги за възрастни” по поръчка на Дружество «Знание». Резюме на доклада е публикувано в сборника: “Работа с дементно болни. Опит от Германия и България”. Ред. проф. Фред Карл, Касел/Казанлък. Университет Касел, AWO, 2007.

2007 - По поръчка на Дружество “Знание” “ФОКУС” е актуализирано социологическото изследване на тема “Възрастните никога самотни - равно третиране и човешко достойнство”. Проведени са представяния на резултатите в рамките на 3 обучителни семинара за възрастни.

2008-2009 Изготвен анализ „Основни тенденции, проблеми и нужди на корпоративното развитие на млади МСП в България с акцентиране върху нуждите от обучение и ключови компетенции” по договор с Европейски мениджмънт център

2010 - Участие в проект АДАТ на Дружество Знание

2011 - Ръководство на фокус група и разработване на доклад с резултати и препоръки за Консултантска група София

2012 - Въвеждане, обработка на анкетни карти и разработване на доклад с препоръки по проект „Модерният град и съхраняване на националната идентичност” с ръководител доц. д-р арх. Свободна Вранчева

2013 - Организация на семинар и ПР кампания по проект „Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река Струма (Riveralert), осъществен с финансовата подкрепа на ЕТС Гърция-България 2007-2013.

2013 - Организация на семинар и ПР кампания по проект “Мрежа от референтни лаборатории за оценка на състоянието на околната среда за водопотребителите“ (Wetlabuse), осъществен с финансовата подкрепа на ЕТС Гърция-България 2007-2013.

2015 - По проект на УАСГ „КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ“, финансиран от Фонд за научни изследвания са проведени деск рисърч (създаден е теоретичен модел на ревитализацията на панелните комплекси, фокусиран върху предизвикателствата при насърчаването на интелигентното, устойчивото и приобщаващо градско развитие), дълбочинни интервюта с жители на панелни комплекси и с представители на заинтересовани страни – НПО и местни власти.

2015 - По договор с Клуб “Икономика 2000”, с финансовата подкрепа на ЕТС Гърция-България 2007-2013, е организиран обучителен семинар по проект „CIVILWATER” в гр. Благоевград.

2015 - Извършена е копирайтърска работа по проект „ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ:НИЕ, ВИЕ, ТЕ“, финансиран от Министерство на културата, EEA Grants.

През 2016г. фондацията продължи работата си по проектa на УАСГ „КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ“, финансиран от Фонд за научни изследвания.

Извършени са и дейности по осигуряване на публичност/вкл. копирайтърска работа по проект„ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ: НИЕ, ВИЕ, ТЕ“, финансиран от Министерство на културата, EEA Grants.

Представени са резултати от социологическо проучване в рамките на „АКАДЕМИЯ ОТГОВОРНА ИГРА“ на фондация „Отговорна игра“.

През 2017г. фондацията финализира работата си по проект на УАСГ „КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ“, финансиран от Фонд за научни изследвания.

През 2017г. „ФОКУС“ стартира дейността „Изготвяне на експертни оценки и изследвания“ по проекта на Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ „ТРИ ПОДХОДА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“. Проектът е финансиран по програма BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, приоритетна ос Транснационално сътрудничество, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2017-2020 г.