English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 32 (0,0366 секунди)
 

Кодекс на добрите практики за въздействие

Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея. Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел.

Свали документа

Да бъдеш отговор в свят без отговори

Документален филм, създаден в рамките на проекта „Преход с изкуство и познание“.

Линк към страница

Left Behind but Doing Good? Civic Engagment in Two Post-Socialist Countries

Изоставени, но социално активни? Гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни

Проучването разглежда влиянието на емиграцията върху гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни - България и Румъния. Вниманието е насочено към връзката между това да имаш семейство или приятели, емигрирали в чужбина и активното социално поведение като даряване на средства, доброволчество или помощ за непознат.

Свали документа

„Думата стрела не е, пък в сърцето се забива“ или за тънката граница между свободата на словото и езика на омразата

Проучването разглежда теми като ксенофобия, нетолерантност, страх от бежанците и ролята на медиите.

Линк към страница

Наръчник за хора, търсещи закрила в България

Наръчникът е предназначен е за ползване основно от чужденци, търсещи закрила. На достъпен и разбираем език наръчникът дава информация за процедурата по регистрация на молба за убежище и международна закрила в България и по нейното разглеждане и решаване. Наръчникът е създаден по поръчка на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН).

Линк към страница

Syrian Refugees in Europe: What Europe Can Do to Ensure Protection and Solidarity

Сирийски бежанци в Европа: какво може да направи Европа за да ги защити и прояви съпричастност

Докладът разглежда реакцията на европейските страни към притока от бежанци от Сирия. Основните теми са приемането на бежанците и търсещите политическо убежище, достъп до административни процедури, споделяне на икономическата тежест и международното сътрудничество.

Линк към страница

Survivre au-delà de la guerre: la vie des refugiés syriens et des populations déplacées au Liban

Оцеляване след войната: животът на сирийските бежанци и имигриралите в Ливан

Докладът е насочен най-вече към работата на "Лекари без граници" със сирийските бежанци, на които екипът предоставя безплатна медицинска помощ. Според получените данни условията на живот и здравния статус на бежанците се влошават все повече. Кризата в Сирия подтиква все повече от своите граждани да напуснат страната си, за да открият по - добро и безопасно място за живот.

Свали документа

Осигуряване на закрила на деца мигранти в пространство на свободно движение

Настоящето изследване разглежда миграцията в рамките на ЕС на деца от румънски или български произход до Франция и Гърция в ситуации на уязвимост. То се съсредоточава върху използваните от страните процедури за връщане като ги оценява в светлината на принципа за висшите интереси на детето, отстояван в ратифицираната от всички държави членки Конвенцията за правата на детето.

Линк към страница

At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe

В риск: Ромите и разселеното и мигриращо население в Югоизточна Европа

Докладът предлага нов подход, основан на концепцията за уязвимост на повече от една група население.

Свали документа

Refugee Children & Integration of the Most Vulnerable

Деца-бежанци и интеграция на най-уязвимите

Публикация със сравнителен анализ на моделите и стратегиите за интеграция на бежанци и деца-бежанци.

Линк към страница

Българската трудова миграция: Има ли смисъл от ограничения в ЕС?

Този доклад обобщава налична информация за промените в основните характеристики на българската трудова миграция през последните години и се опитва да установи дали и как тя се влияе от установените преходни периоди за достъп до пазара на труда на някои от останалите страни – членки на ЕС.

Свали документа

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България

Какъв е размерът на паричните трансфери, който българските емигранти правят към страната си? Какъв ефект имат тези средства върху българската икономика? Защо емигриращите български граждани се увеличават и защо, въпреки глобалната криза, те предпочитат да останат вън от България?

Линк към страница