English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 119 (0,0391 секунди)
 

Bulgarian NGO sector in the context of development

Българският неправителствен сектор в контекста на собственото си развитие

Проучването предлага данни за състоянието на българския неправителствен сектор, както и препоръки и прогнози за бъдещото му развитие.

Свали документа

Гражданско общество без гражданите

Публикацията представлява изследване и оценка на българското гражданско общество в периода 2003 - 2005 г. Индексът на гражданското общество е изследователски проект, който оценява състоянието на гражданското общество в 60 страни, като работата по него се координира от СИВИКУС. Индексът на гражданското общество използва 72 показателя, обобщени в четири главни измерения на гражданското общество – структура, външна среда, ценности, въздействие. В България информация за показателите на гражданското общество е събрана чрез представително социологическо проучване, консултации с регионални партньори (представители на ГО) и преглед на медиите.

Свали документа

Неправителствените организации в медиите: тенденции

Изследването разглежда активността на медиите в отразяване на гражданския сектор, образът на НПО, който медиите налагат и общото отношение на медиите към гражданското общество и неговите организации.

Свали документа

A Review of Public Participation and Consultation Methods

Преглед на методите за публично участие и консултации

Описание на методите с техните силни и слаби страни и препоръки за употреба.

Свали документа

NGO Leadership Development: A Review of the Literature

Развитие на лидерството в НПО организации: преглед на литературата

Материал, който предлага полезна информация за ръководството на НПО, най-често срещаните проблеми и примерни решения за тях.

Линк към страница

Модерната демократична държава

Преводна антология със съставител Светослав Малинов.

Линк към страница

Политическите партии и демокрацията

Преводна антология със съставител Светослав Малинов.

Линк към страница

Световните религии и демокрацията

Преводна антология със съставител Светослав Малинов.

Линк към страница

Citizens' Initiative: Europeans embrace the chance to set the EU's agenda

Гражданска инициатива: европейците се възползват от възможността да определят дневния ред на ЕС

Гражданската инициатива е въведена с Договора от Лисабон и дава право на гражданите на ЕС да влияят на дневния ред на ЕС.

Свали документа

Българският неправителствен сектор в контекста на развитие

Изследването предлага количествени и качествени констатации за актуалното състояние на българския неправителствен сектор, както и препоръки и прогнози за бъдещето му.

Свали документа

Пътеводител за гражданско участие в решаването на европейски въпроси

Форматът на ангажиране на гражданите зависи изцяло от поставените цели. Когато процесът е по-важен от резултата, ударението пада върху ангажирането на колкото е възможно повече граждани от повече държави и създаването на обществено пространство за дебат. Когато гражданските дебати целят постигане на „по-добър процес на вземане на решения“, по-малко се набляга на процеса и повече на произвеждането на добри, работещи предложения. Тогава организирането на гражданите в малки групи или журита е най-удачно.

Свали документа

Индекс на гражданското общество 2008-2010: Гражданска активност без участие

Този доклад е част от международно проучване, което се провежда в повече от 40 страни и разглежда основните предизвикателства в развитието на гражданското общество в България.

Свали документа

How Civil Society Influences Policy: A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

Как гражданското общество влияе на публичните политики: сравнителен анализ на индекс на гражданското общество в пост-комунистическа Европа на СИВИКУС

Анализът обхваща данни от група страни в Централна и Източна Европа и Евразия и показва как гражданските организации могат да укрепят влиянието си върху създаването на публични политики.

Свали документа

Basic Chemistry for Community Change: A Conception of Civil Society Capacity

Основни взаимодействия при развитие на общностите: концепция за изграждане на капацитет на гражданското общество

Публикацията представя многостранна концепция за развитие на капацитета на гражданското общество, включително средства за промяна и фази на развитие.

Свали документа

Последният будител

Статия на Юлиян Попов по повод смъртта на Дими Паница.

Линк към страница

98% от държавната субсидия за неправителствения сектор се дава без конкурси

Статия във вестник "Дневник" с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Обобщени данни за първите шест месеца на Информационния портал за НПО в България

Информацията включва карти на най-популярните сфери на дейност по региони, както и концентрация на НПО по региони.

Свали документа

The 2009 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, 13th Edition

Индекс за устойчивост на НПО в Централна и Източна Европа и Евразия, 2009, 13 издание

Индексът за устойчивост показва както напредъка така и предизвикателствата в неправителствените сектори на отделните страни и региони.

Свали документа
123456