English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 114 (0,0579 секунди)
 

Селфи на гражданския сектор в Стара Загора

Доклад за състоянието на гражданския сектор в Стара Загора.

Свали документа

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

Свали документа

Какво направи НПО-секторът за Търговище

Доклад на Клуба на НСО Търговище за осъществените дейности, проекти и резултати от тях в периода 2010-2015 г.

Свали документа

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите и възможностите за подобряване на средата за сигурност

Сигурността, в контекста на изследването е разглеждана като базисна потребност, която трябва да бъде удовлетворявана посредством интегрирани политики, обхващащи националната сигурност, социалната, финансова, икономическа, образователна и здравна сигурност. Целта на изследването е да се зададат въпроси и утвърдят най-често срещаните поведенчески модели за справяне с несигурността. В България към момента не е правено подобно изследване, което да идентифицира моделите за справяне с несигурността, доверието в институциите и най-вече да установи индивидуалното усещане за сигурност.

Линк към страница

Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е част от инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата". Уязвимите групи са хора, лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.

Свали документа

Structured Cooperation Between Government and Civil Society

Структурирано сътрудничество между правителството и гражданския сектор

Взаимодействието между правителството и гражданския сектор е разгледано чрез примери от Естония.

Свали документа

Civil Society, Partnerships, Networks

Гражданско общество, партньорства, мрежи

Публикацията дава информация за финансирането от Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество като представя всеки от 66-те финансирани проекта и областите на подкрепа.

Линк към страница

"Упражнение" по гражданско участие

Публикацията предлага анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2013 - България

Индексът за устойчивост на гражданските организации е основен аналитичен инструмент, който измерва развитието на гражданския сектор в Централна и Източна Европа и Евразия. Индексът следи развитието на гражданския сектор в двадесет и девет страни през последните седемнадесет години. Индексът изследва цялостната среда за гражданското общество, фокусирайки се върху правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура и обществен престиж.

Свали документа

Нагласи на младите хора към гражданската активност и НПО

Проучване в рамките на проект „Академия КЛЮЧ”.

Свали документа

A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО

Наръчникът разглежда функцията на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията.

Линк към страница

Non-Governmental Organizations and Development

Неправителствените организации и общественото развитие

В тази книга разглежда начините, по които неправителствените организации допринасят за водещите форми на мислене, идеи и алтернативни подходи към общественото развитие.

Линк към страница

Институционален капацитет на Народното събрание за активно участие в провеждането на политики за борба с организираната престъпност и политически покровителствуваната корупция

Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията. Проф. дсн Георги Д. Димитров Изследването е извършено в рамките на проект New Policy Responses to Organized Crime: The Bulgarian National Assembly as a Proactive Policymaker, спонсориран от Think Tank Fund – Budapest. Резултатите стъпват върху дълбочинни интервюта с 20 експерти в сферата на борбата с организираната престъпност и корупцията. Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията.

Линк към страница

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Изследването показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява съществена роля за преодоляването на сериозните проблеми с организираната престъпност и корупцията, който обаче остава неизползван.

Линк към страница

Овластяване на гражданите. Основни понятия и проблеми на гражданското участие

Презентация, излъчвана по време на първия уебинар на Информационния портал за НПО в България на 9 май 2013 г.

Свали документа

Bulgarian NGO sector in the context of development

Българският неправителствен сектор в контекста на собственото си развитие

Проучването предлага данни за състоянието на българския неправителствен сектор, както и препоръки и прогнози за бъдещото му развитие.

Свали документа

Гражданско общество без гражданите

Публикацията представлява изследване и оценка на българското гражданско общество в периода 2003 - 2005 г. Индексът на гражданското общество е изследователски проект, който оценява състоянието на гражданското общество в 60 страни, като работата по него се координира от СИВИКУС. Индексът на гражданското общество използва 72 показателя, обобщени в четири главни измерения на гражданското общество – структура, външна среда, ценности, въздействие. В България информация за показателите на гражданското общество е събрана чрез представително социологическо проучване, консултации с регионални партньори (представители на ГО) и преглед на медиите.

Свали документа

Неправителствените организации в медиите: тенденции

Изследването разглежда активността на медиите в отразяване на гражданския сектор, образът на НПО, който медиите налагат и общото отношение на медиите към гражданското общество и неговите организации.

Свали документа

A Review of Public Participation and Consultation Methods

Преглед на методите за публично участие и консултации

Описание на методите с техните силни и слаби страни и препоръки за употреба.

Свали документа

NGO Leadership Development: A Review of the Literature

Развитие на лидерството в НПО организации: преглед на литературата

Материал, който предлага полезна информация за ръководството на НПО, най-често срещаните проблеми и примерни решения за тях.

Линк към страница