English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 119 (0,0374 секунди)
 

Затъмненият референдум

Публикацията представлява анализ на кампанията за национален референдум 2016 г.

Свали документа

Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г. Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

Публикацията е трети доклад на ЕК за гражданството на ЕС, в който се определят приоритетите на настоящата Комисия докладът разглежда добавената стойност, която Европейският съюз осигурява за гражданите, и очертава пътна карта за това как да продължим да укрепваме произтичащите от гражданството права през следващите години. Основни тема са: популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; засилване на сигурността и популяризиране на равенството.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2015 – България

Индексът оценява устойчивостта на неправителствените организации в няколко области: правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура, обществен престиж.

Свали документа

Имам правото да знам

Обучителен филм, създаден по поръчка на „Програма достъп до информация". Той показва етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Линк към страница

Селфи на гражданския сектор в Стара Загора

Доклад за състоянието на гражданския сектор в Стара Загора.

Свали документа

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

Свали документа

Какво направи НПО-секторът за Търговище

Доклад на Клуба на НСО Търговище за осъществените дейности, проекти и резултати от тях в периода 2010-2015 г.

Свали документа

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите и възможностите за подобряване на средата за сигурност

Сигурността, в контекста на изследването е разглеждана като базисна потребност, която трябва да бъде удовлетворявана посредством интегрирани политики, обхващащи националната сигурност, социалната, финансова, икономическа, образователна и здравна сигурност. Целта на изследването е да се зададат въпроси и утвърдят най-често срещаните поведенчески модели за справяне с несигурността. В България към момента не е правено подобно изследване, което да идентифицира моделите за справяне с несигурността, доверието в институциите и най-вече да установи индивидуалното усещане за сигурност.

Линк към страница

Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е част от инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата". Уязвимите групи са хора, лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.

Свали документа

Structured Cooperation Between Government and Civil Society

Структурирано сътрудничество между правителството и гражданския сектор

Взаимодействието между правителството и гражданския сектор е разгледано чрез примери от Естония.

Свали документа

Civil Society, Partnerships, Networks

Гражданско общество, партньорства, мрежи

Публикацията дава информация за финансирането от Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество като представя всеки от 66-те финансирани проекта и областите на подкрепа.

Линк към страница

"Упражнение" по гражданско участие

Публикацията предлага анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2013 - България

Индексът за устойчивост на гражданските организации е основен аналитичен инструмент, който измерва развитието на гражданския сектор в Централна и Източна Европа и Евразия. Индексът следи развитието на гражданския сектор в двадесет и девет страни през последните седемнадесет години. Индексът изследва цялостната среда за гражданското общество, фокусирайки се върху правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги, инфраструктура и обществен престиж.

Свали документа

Нагласи на младите хора към гражданската активност и НПО

Проучване в рамките на проект „Академия КЛЮЧ”.

Свали документа

A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО

Наръчникът разглежда функцията на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията.

Линк към страница

Non-Governmental Organizations and Development

Неправителствените организации и общественото развитие

В тази книга разглежда начините, по които неправителствените организации допринасят за водещите форми на мислене, идеи и алтернативни подходи към общественото развитие.

Линк към страница

Институционален капацитет на Народното събрание за активно участие в провеждането на политики за борба с организираната престъпност и политически покровителствуваната корупция

Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията. Проф. дсн Георги Д. Димитров Изследването е извършено в рамките на проект New Policy Responses to Organized Crime: The Bulgarian National Assembly as a Proactive Policymaker, спонсориран от Think Tank Fund – Budapest. Резултатите стъпват върху дълбочинни интервюта с 20 експерти в сферата на борбата с организираната престъпност и корупцията. Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията.

Линк към страница

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Изследването показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява съществена роля за преодоляването на сериозните проблеми с организираната престъпност и корупцията, който обаче остава неизползван.

Линк към страница

Овластяване на гражданите. Основни понятия и проблеми на гражданското участие

Презентация, излъчвана по време на първия уебинар на Информационния портал за НПО в България на 9 май 2013 г.

Свали документа