English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 49 (0,0372 секунди)
 

Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск

В настоящата монография се прави опит да се подкрепи процеса на разработване на практически модели, чрез които да се утвърждава нова култура на социално-педагогическа работа с уязвими групи в страната. Целта е да се намалят случаите на изоставяне на деца и настаняването им в институции, да се ограничи насилието и недостатъчната грижа за тях.

Свали документа

Дейности, изпълнявани от здравните медиатори за ограничаване заразяването с коронавирус, инфекция COVID-19

Наръчникът дава ясни, обосновани и конкретни насоки за работа на здравните медиатори в условията на пандемия от COVID-19.

Свали документа

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация

Текстът предлага анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци - етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминация спрямо ромите.

Линк към страница

Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България

Докладът представя примери за добри практики - решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация срещу роми, както и практически подходи, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите.

Линк към страница

Огледала

„Огледала“ е наръчник за борба с антициганизма чрез образование по човешки права. Той съдържа богата информация за ромската култура и историята на ромите в Европа, както и конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към това малцинство.

Линк към страница

Непродължаващите средно образование: колко, къде, защо и как?

Настоящият анализ опитва да хвърли светлина по четири въпроса: колко от завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, къде са концентрирани непродължаващите, защо не продължават и как може да бъде преодоляна негативната тенденция. Материалът завършва с препоръки към МОН и останалите институции, ангажирани с проблема.

Свали документа

The projects in Bulgaria 2011-2016

Проекти на фондации "Велукс" в България 2011-2016

Доклад за подкрепени от фондации "Велукс" проекти в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Линк към страница

Доклад на ЕК за изпълнението на Рамката на Европейския съюз за Национални стратегии за интегриране на ромите

В доклада, публикуван от Комисията, се прави оценка на постигнатия от 2011 г. досега напредък по рамката на ЕС и се посочват както положителните примери, така и областите, в които държавите членки трябва да положат повече усилия. Макар все още да има редица предизвикателства, подобренията са ясно видими — по-голям брой ромски деца посещават предучилищни занятия, въвеждат се все повече програми за наставничество за оказване на помощ на ромите при намиране на работа, както и програми за използване на медиатори с цел да се преодолеят различията между ромските и останалите общности що се отнася до жилищното настаняване и достъпа до здравеопазване.

Линк към страница

Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – Selected findings

Второ проучване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Роми - избрани резултати

Докладът представя данни, които дават отлична възможност за формулиране на ефективни мерки не само за ромите, но и за всички малцинствени и маргинализирани групи в ЕС.

Свали документа

Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Публикацията представлява сборник с доклади от Втората национална конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище“.

Линк към страница

Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната.

Линк към страница

Анализ на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г.

Оценката показва застой в политиката за ромска интеграция. Липсва политическо внимание от страна на институциите и промени в неефективната институционална структура за изпълнение на политиките за ромска интеграция.

Свали документа

Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна

Докладът представя нови данни и дава обстоен поглед върху социално-икономическите последици от инвестирането на широк спектър от публични инвестиции, направени от община Каварна в предимно ромския квартал „Хаджи Димитър“ в продължение на 10 години, между 2004 и 2014 година. Инвестициите обхващат сфери като жилищни условия и инфраструктура, здравеопазване, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Докладът прави преглед на редица показатели с оглед установяване на въздействието на тези инвестиции върху социалното и икономическото развитие на квартала и неговите жители. Отправя се поглед и отвъд квартала, за да се видят ефектите и за българското население в сравнителна перспектива. Представено е и допълнително сравнение с данните за страната, когато са налични.

Линк към страница

Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2014 г.

Докладът разглежда изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2011-2013 г., в светлината на общите и специфични за страната препоръки, съдържащи се в документите на Европейската комисия.

Свали документа

Roma Inclusion Index 2015

Индекс на приобщаване на ромите 2015

Индексът на ромското приобщаване използва индикатори в четири приоритетни области - заетост, образование, здравеопазване и жилищни условия. Данните показват различията между ромското население и останалото население в Европейският съюз.

Свали документа

Ръководство за местните власти във връзка с усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите

В рамките на инициативата EURoma (Европейска мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове www.euromanet.eu) е изготвено Ръководство за местните власти относно усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите. Основната цел на ръководството е да предостави насоки и конкретни предложения за използване на структурните фондове за приобщаване на ромите на местно ниво.

Свали документа

Практически аспекти на овластяването на ромите в контекста на съвременните социални политики, застъпени в нормативни документи в подкрепа на интеграционните процеси в периода 2012-2015

Целта на сборника е да предостави на всички работещи с представители на ромската общност актуалната стратегическа рамка за овластяването на ромите и интеграционните политики на национално, областно и местно равнище.

Свали документа

Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Ръководство за планиране на дейности с участието на местните общности за преодоляване на бедността и социалното изолиране на роми

Ръководството насърчава планирането на дейности в полза на ромските общности да става с тяхно участие, тъй като в много ситуации ромите са изключени от обществени организации, които взимат решения за тях.

Свали документа