English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 136 (0,0425 секунди)
 

Правата на човека в България през 2021 г.

Като цяло през 2021 г. правата на човека останаха встрани от вниманието на българските управляващи, заети основно с подготовката и провеждането на трите парламентарни, както и на президентските избори. Изключение бе само приетата през август Пътна карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Тя обаче предвижда срокове за предприемане на мерки, най-ранните от които са в началото на 2022 г. В някои отношения, като например с правата на ЛГБТИ хората, ситуацията в страната през 2021 г. се влоши.

Линк към страница

Правата на човека в България през 2022 г.

2022-ра бе година на политическа нестабилност в България. Краткият живот на редовното правителство на Кирил Петков, сериозните предизвикателства, пред които то бе изправено в резултат на агресията на Русия срещу Украйна, както и липсата на функциониращ парламент след 2 август направиха правата на човека странична тема в българската политика.

Линк към страница

Нормативната регламeнтация на свободата на информация

На страницата можете да намерите както основните международни документи, по които България е страна, така и нормите на националното ни право даващи уредба на правото на гражданите на информация.

Линк към страница

Достъп до информация от административните съдилища и Върховния административен съд

Докладът се основава на преглед и анализ на законодателството, свързано със задълженията за публикуване на информация на Върховния административен съд и административните съдилища, техните действащите вътрешни правила, и на преглед на съдебната практика и практиките по публикуване на информация на интернет страниците на тези институции.

Линк към страница

Колко струва достъпът до информация?

Настоящият анализ си поставя за цел да остойности основните елементи на достъпа до информация – работата по разглеждане на заявления за достъп, активното публикуване на информация и поддържането на масиви от отворени данни от страна на държавните институции.

Линк към страница

Имам право да знам

Брошурата разяснява какво са „лични данни”, кой и при какви условия може да събира личните ни данни, какво трябва да знаем и какви права имаме, когато предоставяме лични данни, на кого да се оплачем, ако смятаме, че е нарушено правото на защита на личните ни данни.

Линк към страница

Достъп до официални документи

Целта на този наръчник е да запознае широката общественост и държавната администрация с принципите, заложени в Препоръка (2002)2, относно достъпа до официални документи (включена в Приложение I на този материал), приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 21.02.2002 г. и отправена към 45-те държави членки на Съвета. Наръчникът се отнася само до официалните документи, съхранявани от публичните институции.

Линк към страница

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?

Правото на достъп до информация е сред относително „младите” права. Основата на признаването на правото на информация на международно равнище е поставена след Втората световна война. През последните 15 години държавите, в които бе приет закон за достъп до информация, се увеличиха неколкократно, като през 2020 г. достигнаха 130. Наръчникът е предназначен за служители в държавната администрация.

Линк към страница

Годишни доклади за състоянието на достъпа до информация в България от 2000 до днес

Годишните доклади очертават развитията в областта на правото на информация и неговото упражняване, свързани с най-важните събития в тази област през календарната година.

Линк към страница

Изложба „Събуждане“: Правата през погледа на изкуството

Иложбата се състои от творби на деца по проект „Граждански будилник – децата творят права“. Текстовете към изложбата могат да бъдат намерени на https://shorturl.at/crwz5

Линк към страница

Равенство на хората с увреждания при упражняване на основни човешки права съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Настоящият анализ представя преглед на българското законодателство с оглед съответствието му с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на гарантиране на равнопоставеността на хората с увреждания пред закона и приемането на мерки осигуряващи пълноценното включване на хората с увреждания в обществения живот.

Линк към страница

#Права по време на криза. Отпечатъкът на COVID–19 в България

Публикацията представлява сборник с текстове за упражняването, защитата и допустимите ограничения на правата на гражданите в контекста на извънредното положение - една своеобразна капсула, съдържаща отпечатъци и отражения на отминалото време на извънредни мерки и ограничения върху правата ни.

Линк към страница

Подкрепа за трудовата реализация на хора с интелектуални затруднения

Резюме на правен анализ представя в синтезиран вид актуалния контекст в България и действащото законодателство в социалната и трудово-правната сфера, както и съществуващите мерки за заетост и възможности за професионално образование в подкрепа на трудовата реализация на хора с интелектуални затруднения.

Линк към страница

Подкрепено вземане на решение

Публикацията дава теоретична и практическа помощ за тълковници по Подкрепено вземане на решение.

Линк към страница

Пътна карта - план за прилагане на новото законодателство в социалната сфера

Документът има задачата да даде яснота за всички участници в системата за новостите, измененията и периода на преход, и така да направи реформата много по-лесна, безпроблемна и безконфликтна.

Линк към страница

Toolkit for Digital Safety Design Interventions and Innovations. Typology of Online Harms

Набор от инструменти за намеси и иновации в областта на дигиталната сигурност: типология на вредите в онлайн пространството

Справочникът разглежда основните вреди, които понасяме във виртуалното пространство: заплахи за личната и обществена безопасност, влошаване на здравето и благосъстоянието, омраза и дискриминация, незачитане на достойнството, нарушаване на личната неприкосновеност, измама и манипулация.

Линк към страница

Опазване на интимните отношения между тийнейджъри (Safeguarding Teenage Intimate Relationships STIR): Свързване на контекста и рисковете онлайн и офлайн

Представяне на 24 месечен съвместен изследователски проект с участието на пет европейски страни - Англия, България, Кипър, Италия, Норвегия. Задачата на проекта е да документира случаите, динамиката и последствията от насилие в интимна връзка, осъществявано онлайн и на живо при млади хора.

Линк към страница

Харта на онлайн правата на младите хора в България

Хартата е изработена по повод отбелязването Деня за безопасен интернет през 2013 г. и приета от делегатите в първия по рода си младежки парламент. Хартата включва 10 основни онлайн права: 1. Възможности; 2. Полза; 3. Собствено мнение; 4. Творчество; 5. Поверителност; 6. Общуване; 7. Достоверност; 8. Помощ; 9. Участие; 10. Свобода.

Линк към страница

Намери друг начин

Наръчник за учители, съдържащ тематични занятия за повишаване на толерантността на учениците на възраст между 14 и 19 г. към различията и превенция на радикализацията сред младите хора.

Линк към страница
12345...7