English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 137 (0,0382 секунди)
 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява.

Свали документа

Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

Свали документа

Наградата „Достъпен град“ за 2016

Примери за добри практики за подобряване на достъпността на градовете в ЕС.

Свали документа

Моят глас е важен, ела и сподели

Публикацията е изследване на Уницеф и Държавната агенция за защита на детето във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Представени са обобщени резултати от първите два етапа изследването.

Свали документа

Кодекс на добрите практики за въздействие

Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея. Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел.

Свали документа

Жените в затвора

Специален доклад на Български хелзински комитет за ситуацията на лишените от свобда в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора.

Свали документа

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциитеи възможностите за подобряване средата за сигурност.

Изследването разглежда националните и регионални политики за сигурност. Сигурността е разглеждана като базисна потребност, която трябва да бъде довлетворявана посредством интегрирани политики, които обхващат не само националната сигурност, но засягат социалната, финансова, икономическа, образователна и здравна сигурност.

Свали документа

Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата

Изледването е част от проект „Преход с изкуство и познание“ и включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности в проекта. Настоящият доклад е начален.

Свали документа

Social Justice in the EU - Index Report 2015

Индекс на социалната справедливост в ЕС 2015

Индексът измерва и сравнява шест показателя сред всички 28 Европейски страни - превенция на бедност, равен достъп до образование, достъп до пазара на труда, социална кохезия и недискриминация, здраве, справедливост между поколенията.

Свали документа

Потребители

Доклад ІV по проект „Правата ми в действие“.

Свали документа

Правата на човека в България през 2014г.

Акценти в доклада са следните теми: реформа в съдебната власт, слово на омразата, положението в местата за лишаване от свобода и насилието срещу деца в институциите.

Свали документа

Какво ни учат децата, преживели сексуална злоупотреба и сексуална експлоатация.

Обобщаващ доклад по изследването по проект „Бамбу“ на резилианса при децата. Изследването търси отговор на въпроса „Какво може да се научи от опита и преживяванията на децата, възрастните, семействата и общностите и какъв вид програмна практика би допринесла за разбиране на резилианса при предотвратяването на и възстановяването от сексуална злоупотреба и експлоатация при децата?“ Констатациите, представени в този сравнителен анализа, както и в трите изследователски доклада, ни дават описание на силните страни и ресурсите, които са важни според самите деца в техния живот, изпълнен с предизвикателства.

Свали документа

TranSpace

Пространство за преход от страх към увереност

Свали документа

TranSpace в България

Презентация по темата.

Свали документа

Без обвинения

Подход за интервенция при агресия (bullying).

Свали документа

Пропускайки същественото. Липса на адекватно разследване на престъпления от омраза в България

В доклада е разгледана реакцията на българските власти към престъпленията от омраза, която не съответства на международните и регионални стандарти. Внимание е отделено и на това как разпоредбите на българското национално законодателство, които отчасти включват международните и регионални норми, не сe прилагат ефективно спрямо престъпленията от омраза.

Свали документа

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Доклад за българското правителство относно посещението в страната на Европейския Комитет за предотвратяване на изтезания и нечовешко или унизително отношение, или наказания (КПИ)

Деветото посещение на КПИ в България позволява да се обсъди и изпълнението на предишни препоръки на Комитета. Особено внимание е отделено на отношението към лица, задържани от полицията и на непълнолетни в затвори, както и на условията на задържане и предоставяне на медицинска помощ в затворите.

Свали документа

Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.

Втори доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризисните центрове в България.

Линк към страница
1...34567