English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 351 (0,0388 секунди)
 

Cultural Routes of the Council of Europe 2019

Културни маршрути на Съвета на Европа през 2019

"Културни маршрути" е програма на Съвета на Европа от 1987 година. Тя насърчава културното взаимодействие, туризма и дава транснационална преспектива към Европейското културно и историческо наследство.

Линк към страница

Discover EU

Открий ЕС

„Открий ЕС“ е европейска инициатива, започнала в 2018 година, която позволява на 18-годишни младежи да пътуват в Европа и да се срещат с непознати култури, нови приятели и да усетят собствената си европейска идентичност.

Линк към страница

Рамсарските места в България

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Публикацията представа карта и описание на единадесетте Рамсарски места в България.

Линк към страница

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Целта на това издание е да покаже какво е постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Стратегията предоставя солидна интегрирана рамка, за да могат държавите и регионите да разрешават въпроси, които не могат да бъдат разглеждани по задоволителен начин поотделно, а вместо това изискват транснационални стратегически подходи, проекти и изграждане на мрежи. Тя позволява по-добро сътрудничество с цел подобряване на ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават полезни взаимодействия между тях.

Линк към страница

Доклад на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Докладът има две задачи. Да представи оценка на изпълнението на четирите МРС в настоящия оптимистичен икономически контекст, което може да помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество. Документът разглежда и възможното развитие на МРС в светлината на проектите на регламенти за периода след 2020 г.

Линк към страница

Медии и външна политика. Мнения на българите

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер“ и „Алфа Рисърч“ за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

Свали документа

Работна програма за 2019 г. на програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2019 – 2020 г. е важен инструмент, чиято цел е европейските граждани да получат по-активна роля в определянето на бъдещето на ЕС.

Линк към страница

Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България

Изследването предлага обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2030 г., която очертава картината в близко бъдеще и предлага конкретни мерки и политики за подобряване на демографската ситуация в страната. Проучването включва и анализ на успешни демографски мерки и политики в Европа.

Линк към страница

Да преподаваме с мисъл за бедността

В книгата си „Да преподаваме с мисъл за бедността" педагогът Ерик Дженсън разглежда влиянието на бедността върху детския мозък, как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение. Книгата разкрива: какво е бедността и как тя влияе на учениците; кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика); ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище, и как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2018

The CAF World Giving Index 2018. A Global View of Giving Trends

Световният дарителски индекс на КАФ е най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Сред тях България е на 126-мо място в света като Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния и се е увеличил от 19% на 22%.

Линк към страница

The future evolution of civil society in the European Union by 2030

Бъдещото развитие на гражданското общество в Европейския съюз до 2030

Публикацията предлага анализ на основните предизвикателства пред гражданските организации, тенденциите и движещите сили за промяна и как потенциалните трудности могат да намерят решения.

Линк към страница

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Изданието дава информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове се срещат и в населените места на страната.

Линк към страница

Reflecting on Europe. How Europe is perceived by people in regions and cities

Да чуем Европа. Как се възприема Европа от хората в региони и градове

Докладът представя окончателните резултати от диалога и вслушването в мнението на хора от общини, регионални парламенти, местни власти, училища и университети. Това "упражнение по слушане" продължава от 2016 до 2018 г и е в сърцевината на дебата за бъдещето на Европа.

Линк към страница

Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

Проучването е едно от първите, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Изследването е част от по-голям проект на УНИЦЕФ, който обхваща шест страни от Централна и Източна Европа с използване на обща методологическа рамка. Този текст представя накратко резултатите от българската част от изследването.

Свали документа

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница
1...89101112...18